Математичні машини та системи. 2009 №1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 519.6

Системно-посткібернетичний підхід як нова парадигма науки / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 3 - 22.

Викладається нова наукова парадигма, яка ґрунтується на системно-кібернетичному підході. Робота продовжує розкривати основні концептуальні положення нової кібернетики (посткібернетики) автора. Новизна викладеного матеріалу полягає в інтегруванні системного підходу, загальних законів і принципів розвитку процесів та явищ, які відбуваються в живій, неживій та штучній природі. Більш докладно описані закони, які дійшли до нас від стародавніх цивілізацій і маловідомі широкому колу читачів. Табл.: 3. Бібліогр.: 42 назв.

УДК 519.6

Системно-посткибернитический подход как новая парадигма науки / Теслер Г.С. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 3 - 22.

Излагается новая научная парадигма, основанная на системно-кибернетическом подходе. Работа продолжает раскрывать основные концептуальные положения новой кибернетики (посткибернетики) автора. Новизна излагаемого материала состоит в интегрировании системного подхода, общих законов и принципов развития процессов и явлений, происходящих в живой, неживой и искусственной природе. Более подробно описаны законы, которые дошли до нас от древних цивилизаций и малоизвестны широкому кругу читателей. Табл.: 3. Библиогр.: 42 назв.


УДК 517.972/974

Наближений метод розв'язування класу нелінійних варіаційних нерівностей з обмеженням на границі області / Саженюк В.С. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С.  23 - 30.

Для розв'язування класу нелінійних варіаційних нерівностей з обмеженням на границі довільної області пропонується чисельний метод, який базується на застосуванні методів фіктивних областей та сіток. Дається обґрунтування методу у вигляді теорем про збіжність. Отримані оцінки швидкості збіжності. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 517.972/974

Приближенный метод решения класса нелинейных вариационных неравенств с ограничением на границе области / Саженюк В.С. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 23 - 30.

Для решения класса нелинейных вариационных неравенств с ограничением на границе произвольной области предлагается численный метод, который основан на применении методов фиктивных областей и сеток. Дается обоснование метода в виде теорем о сходимости. Получены оценки скорости сходимости. Библиогр.: 10 назв.


УДК 519.62

Чисельне розв'язання нечіткого диференціального рівняння / Бичков О.С., Іванов Є.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 31 - 39.

В статті запропоновано новий метод розв'язання нечітких диференціальних рівнянь, що ґрунтується на знаходженні оцінки області, в якій із заданим рівнем можливості містяться траєкторії процесу розв'язку рівняння. На основі даного методу отримано чисельний алгоритм розв'язання нечіткого диференціального рівняння. Іл.: 1. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 519.62

Численное решение нечёткого дифференциального уравнения / Бычков А.С., Иванов Е.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 31 - 39.

В статье предложен новый метод решения нечётких дифференциальных уравнений, основанный на нахождении оценки области, в которой с заданным уровнем возможности содержатся траектории процесса решения уравнения. На основе данного метода получен численный алгоритм решения нечёткого дифференциального уравнения. Ил.: 1. Библиогр.: 6 назв.


УДК 681.324

Математична модель функціонального середовища PIM-cистеми на основі теорії нечітких множин і теорії гранулювання / Єлисєєва О.В., Яковлєв Ю.С. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 40 - 54.

Запропоновано метод побудови математичної моделі, формування її складових компонентів і базового портрета функціонального середовища PIM-cистеми. Базовий портрет містить набір ознак (функцій) і набір пріоритетних параметрів, які повинна мати проектована PIM-cистема при обраному типі інтегральної технології PIM-чипа, щоб реалізувати заданий алгоритм розв'язуваного завдання. Метод засновано на застосуванні теорії нечітких множин і теорії гранулювання. Табл.: 8. Іл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.324

Математическая модель функциональной среды РІМ-системы на основе теории нечетких множеств и теории гранулирования / Елисеева Е.В., Яковлев Ю.С. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 40 - 54.

Предложен метод построения математической модели, формирования её составных компонентов и базового портрета функциональной среды PIM-системы. Базовый портрет содержит набор признаков (функций) и набор приоритетных параметров, которые должна иметь проектируемая PIM-система при выбранном типе интегральной технологии PIM-чипа, чтобы реализовать заданный алгоритм решаемой задачи. Метод основан на применении теории нечетких множеств и теории гранулирования. Табл.: 8. Ил.: 1. Библиогр.: 8 назв.


УДК 141.1, 303.725.36, 001.9

Втілене знання / Малишев О.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С.  55 - 69.

Управління знаннями є перспективним напрямом сучасної науки та супутніх технічних дисциплін. Проте огляд літератури, що стосується проблематики управління знаннями, дозволяє зробити висновок про те, що в даний час відсутні єдині і загальновизнані визначення (тлумачення) базових понять, що фігурують у даній предметній області (знання, управління знаннями, база знань, система управління знаннями тощо). У статті робиться спроба «ще раз» дати відповідь на питання «Що таке «знання»?» з позицій, що випливають із запропонованої концепції «втіленого знання». Табл.: 1. Бібліогр.: 31 назв.

УДК 141.1, 303.725.36, 001.9

Воплощенное знание / Малышев О.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 55 - 69.

Управление знаниями является перспективным направлением современной науки и сопутствующих технических дисциплин. Однако обзор литературы, касающейся проблематики управления знаниями, позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствуют единые и общепризнанные определения (толкования) базовых понятий, фигурирующих в данной предметной области (знания, управление знаниями, база знаний, система управления знаниями и т.д.). В статье делается попытка «еще раз» дать ответ на вопрос «Что такое «знание»?» с позиций, вытекающих из предложенной концепции «воплощенного знания». Табл.: 1. Библиогр.: 31 назв.


НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 519.7+519.95+681.5

Роль базисів комп'ютерної науки і системно-кібернетичного підходу в рішенні проблеми інформаційно-психологічного впливу / Морозов А.О., Алещенко В.І., Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 70 - 77.

У статті викладені теоретичні засади вирішення проблеми інформаційно-психологічного впливу в аспекті базисів комп'ютерної науки. Цими базисами є: елементно-технологічний, інформаційно-психологічний, програмно-алгоритмічний, організаційний та інтелектуальний. Для об'єднання цих базисів в єдину систему використовується системно-кібернетичний підхід. Для оцінки ефективності інформаційно-психологічного впливу використовується показник цінності інформації. Іл.: 1. Бібліогр.: 21 назв.

УДК 519.7+519.95+681.5

Роль базисов компьютерной науки и системно-кибернетического подхода в решении проблемы информационно-психологического влияния / Морозов А.А., Алещенко В.И., Теслер Г.С. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 70 - 77.

В статье излагаются теоретические основы решения проблемы информационно-психологического влияния в аспекте базисов компьютерной науки. Этими базисами являются: элементно-технологический, информационно-психологический, программно-алгоритмический, организационный и интеллектуальный. Для объединения данных базисов в единую систему используется системно-кибернетический подход. Для оценки эффективности информационно-психологического влияния используется показатель ценности информации. Ил.: 1. Библиогр.: 21 назв.


УДК 004.434:51+519.673+53.02

Фізичні величини, розмірність та одиниці вимірів в математичних пакетах / Очков В.Ф., Легенький В.І., Мінаєва  К.О. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 78 - 90.

Описано проблеми та рішення під час роботи з розмірними величинами в середовищі математичної програми (інженерного калькулятора) Mathcad. Іл.: 14. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 004.434:51+519.673+53.02

Физические величины, размерность и единицы измерений в математических пакетах / Очков В.Ф., Лёгенький В.И., Минаева  Е.А. //  Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 78 - 90.

Описаны проблемы и решения при работе с размерными величинами в среде математической программы (инженерного калькулятора) Mathcad. Ил.: 14. Библиогр.: 7 назв.


УДК 004.9

Методи і засоби оперативного поширення інформації в IP-мережах / Казимир В.В., Гавсієвич І.Б., Чупринін О.Д. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 91 - 101.

У статті розглянуті етапи розвитку IP-мереж і технології передачі в них голосу, показано можливість інтеграції існуючих телефонних мереж і IP-мереж, проаналізовано можливість використання сторонніх шлюзів VoIP та сформульовані критерії оперативного розповсюдження голосової інформації. Іл.: 2. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 004.9

Методы и средства оперативного распространения голосовой информации в IP-сетях / Казимир В.В., Гавсиевич И.Б., Чупрынин А.Д. //  Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 91 - 101.

В статье рассмотрены этапы развития IP-сетей и технологии передачи в них голоса, показана возможность интеграции существующих телефонных сетей и IP-сетей, проанализирована возможность использования сторонних шлюзов и сформулированы критерии оперативного распространения голосовой информации. Ил.: 2. Библиогр.: 14 назв.


УДК 075.8

Об'єктно-орієнтоване програмування в СКА Maple / Гелемб'юк Р.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 102 - 109.

Описано програмну бібліотеку, яка розширює можливості системи комп'ютерної алгебри Maple введенням підтримки об'єктно-орієнтованого підходу (ООП) у програмуванні математичних бібліотек. Показано необхідність підтримки ООП в Maple та проаналізовано сферу застосування. Продемонстровано процес використання бібліотеки. Іл.: 3. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 075.8

Объектно-ориентированное программирование в СКА Maple / Гелембьюк Р.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 102 - 109.

Описана программная библиотека, которая расширяет возможности системы компьютерной алгебры Maple введением поддержки объектно-ориентированного подхода (ООП) в программировании математических библиотек. Показана необходимость поддержки ООП в Maple и проанализирована область применения. Продемонстрирован процесс применения библиотеки. Ил.: 3. Библиогр.: 8 назв.


 МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 007.003; 007.008; 65.0

Автоматизація моделювання систем управління технологічними процесами на основі людино-машинного комплексу імітації / Гончаров О.М. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 110 - 116.

Повідомляється про методику організації управління технологічним процесом виробництва за допомогою комплексу імітації, що містить у своєму складі індикатори стану устаткування і функціонування технологічного процесу, систему ухвалення рішення, імітаційну модель імовірнісного мережевого графіка і експерта-технолога. Представлені технологія управління виробничим процесом і методика контролю стану індикаторів системи. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 007.003; 007.008; 65.0

Автоматизация моделирования систем управления технологическими процессами на основе человеко-машинного комплекса имитации / Гончаров А.Н. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 110 - 116.

Сообщается о методике организации управления технологическим процессом производства с помощью комплекса имитации, содержащего в своем составе индикаторы состояния оборудования и функционирования технологического процесса, систему принятия решения, имитационную модель вероятностного сетевого графика и эксперта-технолога. Представлены технология управления производственным процессом и методика контроля состояния индикаторов системы. Библиогр.: 2 назв.


УДК 004.4:004.94

Система імітаційного моделювання засобами сіток Петрі / Стеценко І.В., Бойко О.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 117 - 124.

Розглядається імітаційне моделювання складних систем на основі сіток Петрі. Введені інформаційні зв'язки між елементами сітки Петрі, які призначені для відтворення взаємодії підсистем моделі на інформаційному рівні. Створена універсальна система імітаційного моделювання на основі сіток Петрі PTRSIM. Іл.: 4. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 004.4:004.94

Система имитационного моделирования средствами сетей Петри / Стеценко И.В., Бойко А.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 117 - 124.

Рассматривается имитационное моделирование сложных систем на основе сетей Петри. Введены информационные связи между элементами сети Петри, позволяющие воспроизводить взаимодействие подсистем модели на информационном уровне. Создана универсальная система имитационного моделирования на основе сетей Петри PTRSIM. Ил.: 4. Библиогр.: 4 назв.


УДК 007; 681.3

Технологія імітаційного моделювання керованих виробничих систем з паралельно-послідовною організацією / Чирик І.К. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 125 - 130.

Розглядаються загальний підхід і методологічні проблеми рішення задачі розробки програмно-технологічного комплексу для дослідження і управління ймовірнісним технологічним процесом виробництва за наявності зворотних зв'язків. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 007; 681.3

Технология имитационного моделирования управляемых производственных систем с параллельно-последовательной организацией / Чирик И.К. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 125 - 130.

Рассматриваются общий подход и методологические проблемы решения задачи разработки программно-технологического комплекса для исследования и управления вероятностным технологическим процессом производства при наличии обратных связей. Библиогр.: 3 назв.


УДК 378.14:004.738.5

Модель адаптивного тестування з нечіткою логікою / Федорук П.І., Масловський С.М. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 131 - 137.

Розглядається адаптивна модель тестування, що використовує апарат нечіткої логіки. Пропонується опис нечітких характеристик тестових завдань і функцій визначення рівня підготовки за 12-бальною шкалою. На основі даного опису будується алгоритм тестування з можливістю гнучкого настроювання викладачем-експертом. Табл.: 4. Библиогр.: 7 назв.

УДК 378.14:004.738.5

Модель адаптивного тестирования с нечеткой логикой / Федорук П.И., Масловский С.Н. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 131 - 137.

Рассматривается адаптивная модель тестирования, использующая аппарат нечеткой логики. Предлагается описание нечетких характеристик тестовых заданий и функций определения уровня подготовки по 12-балльной шкале. На основании данного описания строится алгоритм тестирования с возможностью гибкой настройки преподавателем-экспертом. Табл.: 4. Бібліогр.: 7 назв.


УДК 681.3.06

Імітаційне моделювання алгоритму довільно-послідовної обробки файлів в однорідному запам'ятовуючому середовищі / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Ходак В.І. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 138 - 143.

Описується удосконалений алгоритм довільно-послідовної обробки упорядкованого файла. Приводяться результати імітаційного моделювання алгоритму і порівняльні оцінки його швидкодії в однорідному запам'ятовуючому середовищі. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 681.3.06

Имитационное моделирование алгоритма произвольно-последовательной обработки файлов в однородной запоминающей среде / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Ходак В.И. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 138 - 143.

Описывается усовершенствованный алгоритм произвольно-последовательной обработки упорядоченного файла. Приводятся результаты имитационного моделирования алгоритма и сравнительные оценки его быстродействия в однородной запоминающей среде. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 3 назв. 


УДК 681.142.2+519.2

Математичні моделі оптимального керування динамічними структурами даних / Аксьонова Є.О., Соколов А.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 144 - 149.

У роботі запропоновані математичні моделі та оптимальні алгоритми керування такими динамічними структурами даних, як LIFO-стеки, FIFO-черги, пріоритетні черги. Як моделі розглянуті одновимірні, двовимірні та тривимірні випадкові блукання. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 681.142.2+519.2

Математические модели оптимального управления динамическими структурами данных / Аксенова Е.А., Соколов А.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 144 - 149.

В работе предложены математические модели и оптимальные алгоритмы управления такими динамическими структурами данных, как LIFO-стеки, FIFO-очереди, приоритетные очереди. В качестве моделей рассмотрены одномерные, двумерные и трехмерные  случайные блуждания. Библиогр.: 13 назв.


УДК 678.057.5

Моделювання процесу руху полімеру у плоскощілинній головці / Чередніченко П.І., Бакалов В.Г., Бакалов О.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 150 - 158.

Розглядається математична модель процесу руху полімеру в каналах плоскощілинної головки. Наведені рівняння для визначення зміни товщини та ширини плівки при її витягуванні на ділянці між головкою та витяжним валком. Визначено вплив геометричних розмірів внутрішніх каналів головки і технологічних параметрів проведення процесу на параметри плівки. Табл.: 2. Іл.: 9. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 678.057.5

Моделирование процесса движения полимера в плоскощелевой головке / Чередниченко П.И., Бакалов В.Г., Бакалов О.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 150 - 158.

Рассматривается математическая модель процесса движения полимера в каналах плоскощелевой головки. Приведены уравнения для определения изменения толщины и ширины пленки при ее вытягивании на участке между головкой и вытяжным валиком. Определено влияние геометрических размеров внутренних каналов головки и технологических параметров проведения процесса на параметры пленки. Табл.: 2. Ил.: 9. Библиогр.: 9 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 19 621.3.019:658.562

Прогнозування показників надійності засобів обчислювальної техніки за результатами підконтрольної експлуатації / Стрельніков П.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 159 - 164.

У роботі представлені методики обробки результатів спостережень про відмови технічних засобів при невеликій кількості відмов (і навіть при відсутності таких) на основі використання ймовірнісно-фізичної моделі відмов і додаткової апріорної інформації, зокрема, про коефіцієнт варіації напрацювання до відмови. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 19 621.3.019:658.562

Прогнозирование показателей надежности средств вычислительной техники по результатам подконтрольной эксплуатации / Стрельников П.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 159 - 164.

В работе представлены методики обработки результатов наблюдений об отказах технических средств при небольшом числе отказов (и даже при отсутствии таковых) на основе использования вероятностно-физической модели отказов и дополнительной априорной информации, в частности, о коэффициенте вариации наработки до отказа. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 3 назв.


  УДК 504.56

Алгоритм формування і мінімізації логічного пред'явлення дерева відмовлень / Серебровський О.М., Ситниченко Л.П., Пилипенко В.Г. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 1. - С. 165 - 172.

Пропонуються алгоритми процедур, що реалізують функції введення опису небезпечної події у формі дерева відмовлень; формування та мінімізації диз'юнктивно-нормальної форми дерева відмовлень. Дані алгоритми можуть бути використані при розробці програмного забезпечення кризових центрів. Іл.: 3. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 504.56

Алгоритм формирования и минимизации логического представления дерева отказов / Серебровский А.Н., Ситниченко Л.П., Пилипенко В.Г. // Математические машины и системы. - 2009. - № 1. - С. 165 - 172.

Предлагаются алгоритмы процедур, которые реализуют функции ввода описания опасного события в форме дерева отказов; формирования и минимизации дизъюнктивно-нормальной формы дерева отказов. Данные алгоритмы могут быть использованы при разработке программного обеспечения кризисных центров. Ил.: 3. Библиогр.: 6 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010