Математичні машини та системи. 2009 №3

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


 ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 621.8:681.5

Динамічні рекурентні нейронні мережі / Різник О.М. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 3 - 26.

Розглянуто стан досліджень рекурентних нейронних мереж, в яких поєднані властивості детермінованих та відкритих динамічних систем. Подано огляд архітектури, принципів дії та методів навчання відомих моделей рекурентних нейромереж. Розглянуто проблему ресурсоємності їх навчання та запропоновано новий підхід до її вирішення. Запропоновано нову модель відкритої рекурентної нейромережі та неітеративний метод її навчання. Іл.: 9. Бібліогр.: 45 назв.

УДК 621.8:681.5

Динамические рекуррентные нейронные сети / Резник А.М. // Математические машины и системы. - 2009. -  № 3. - С. 3 - 26.

Рассмотрено состояние исследований рекуррентных нейронных сетей, в которых соединены свойства замкнутых и открытых динамических систем. Дан обзор архитектуры, принципов работы и методов обучения известных моделей рекуррентных нейросетей. Рассмотрена проблема ресурсоемкости их обучения, и предложен новый подход к ее решению. Предложены новая модель открытой рекуррентной нейросети и неитеративный метод ее обучения. Ил.: 9. Библиогр.: 45 назв.


УДК 330.54

Рішення проблем економіки в аспекті базисів економічної науки / Теслер Г.С. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 27 - 43.

Робота присвячена розгляду проблеми зі створення нової економіки, яка відповідає розвитку інформаційно-інтелектуального суспільства. Розглядаються тенденції розвитку економічних систем, фактори, які визначають появу нової економіки, і суттєві відмінності нової економіки від існуючої. Функціонування економічної системи розглядається в аспекті таких базисів: функціонально-ресурсного, організаційно-керуючого, виробничо-фінансового, попиту та пропозиції, інформаційно-комунікаційного та інтелектуального. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 330.54

Решение проблем экономики в аспекте базисов экономической науки / Теслер Г.С. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 27 - 43.

Работа посвящена рассмотрению проблемы по созданию новой экономики, отвечающей развитию информационно-интеллектуального общества. Рассматриваются тенденции развития экономических систем, факторы, определяющие появление новой экономики, и существенные отличия новой экономики от существующей. Функционирование экономической системы рассматривается в аспекте следующих базисов: функционально-ресурсного, организационно-управленческого, производственно-финансового, спроса и предложения, информационно-коммуникационного и интеллектуального. Библиогр.: 17 назв.


УДК 519.2+600.1

Гіпотеза гіпервипадкового устрою світу і можливості пізнання // Горбань І.І. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 44 - 66.

Узагальнююча стаття присвячена огляду матеріалів фізико-математичної теорії гіпервипадкових явищ, що орієнтована на опис статистично нестабільних фізичних явищ. Розглянуто загальні питання пізнання навколишнього світу. Досліджено різноманітні моделі вимірювання. Проаналізовані гіпотези статистичної непередбачуваності та гіпервипадкового устрою світу, з яких випливає, що горизонт пізнання визначається межами непередбачуваних змін фізичних явищ, що вивчаються, та статистичних умов їх спостереження. Іл.: 5. Бібліогр.: 42 назв.

УДК 519.2+600.1

Гипотеза гиперслучайного устройства мира и возможности познания / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 44 - 66.

Обобщающая статья посвящена обзору материалов физико-математической теории гиперслучайных явлений, ориентированной на описание статистически неустойчивых физических явлений. Рассмотрены общие вопросы познания окружающего мира. Исследованы различные модели измерений. Проанализированы гипотезы статистической непредсказуемости и гиперслучайного устройства мира, из которых следует, что горизонт познания определяется диапазонами непредсказуемого изменения изучаемых физических явлений и статистических условий их наблюдения. Ил.: 5. Библиогр.: 42 назв.


УДК 004.318

Концептуальні графи та семантичні мережі в системах обробки природничо-мовної інформації / Палагін О.В., Кривий С.Л., Петренко М.Г. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 67 - 79.

У роботі розглянуто підхід до адаптації відомих описів концептуальних графів стосовно візуалізації формалізованого подання природничо-мовних висловлювань для флективних мов. Іл.: 7. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.318

Концептуальные графы и семантические сети в системах обработки естественно-языковой информации / Палагин А.В., Кривой С.Л., Петренко Н.Г. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 67 - 79.

В работе рассмотрен подход к адаптации известных описаний концептуальных графов применительно к визуализации формализованного представления естественно-языковых высказываний для флективных языков. Ил.: 7. Библиогр.: 5 назв.


УДК 007:681.3.00

Системи імовірнісних залежностей: графові та статистичні властивості / Балабанов О.С. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 80 - 97.

Дається стисле введення в моделі імовірнісних залежностей на основі ациклічних орграфів (баєсівські мережі), і представлені їх можливості з опису системи факторів та ефектів для об'єкта моделювання. Показано місце спеціальних підкласів моделей. Теоретично досліджено властивості підкласу монопотокових моделей, які визначені обмеженням, що фактори спільного ефекту є взаємно незалежні. Строго виведено взаємовідношення структурних ознак цих моделей з марковськими властивостями. Описано феномен обманних асоціацій. Розроблено аналітичний інструментарій роботи з такими моделями, корисний для побудови схем міркувань від свідчень та для методів відтворення моделі з даних. Іл.: 5. Бібліогр.: 22 назв.

 УДК 007:681.3.00

Системы вероятностных зависимостей: графовые и статистические свойства / Балабанов А.С. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 80 - 97.

Дано краткое введение в модели вероятностных зависимостей на основе ациклических орграфов (байесовские сети), и представлены их возможности по описанию системы факторов и эффектов для моделируемого объекта. Показано место специальных подклассов моделей. Теоретически исследованы свойства подкласса монопотоковых моделей, которые определены ограничением, что факторы общего эффекта взаимно независимы. Строго выведены взаимоотношения структурных признаков этих моделей с марковскими свойствами. Описан феномен обманных ассоциаций. Разработан аналитический инструментарий работы с такими моделями, полезный для построения схем рассуждений от свидетельств и для методов восстановления модели из данных. Ил.: 5. Библиогр.: 22 назв.


НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 004.318

Проблемно-орієнтований контент-аналіз у структурі системи підтримки прийняття рішень (СППР) / Морозов А.О., В'юн В.І., Кузьменко Г.Є. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 98 - 104.

Розглядається один із підходів щодо забезпечення життєздатного розвитку СППР на основі використання інтерактивних методів інтелектуального аналізу даних минулої діяльності <СППР+ОБ'ЄКТ>. Відповідний набір механізмів та інструментів, що розширяють "інтелектуальні" здібності традиційної СППР, пропонується розглядати як проблемно-орієнтований контент-аналіз "історії" діяльності об'єднання. Табл.: 3. Іл.: 2. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 004.318

Проблемно-ориентированный контент-анализ в структуре системы поддержки принятия решений (СППР) / Морозов А.А., Вьюн В.И., Кузьменко Г.Е. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 98 - 104.

Рассматривается один из подходов к обеспечению жизнеспособного развития СППР на основе использования интерактивных методов интеллектуального анализа прошлой деятельности объединения <СППР+ОБЪЕКТ>. Соответствующий набор механизмов и инструментов, расширяющих "интеллектуальные" способности традиционной СППР, предлагается рассматривать как проблемно-ориентированный контент-анализ "истории" деятельности объединения. Табл.: 3. Ил.: 2. Библиогр.: 7 назв.


УДК 506.530

Методичний підхід до побудови моделі процесу підвищення рівня безпеки об'єкта підвищеної небезпеки / Кузьменко Г.Є., Хомініч В.С. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 105 - 112.

Статтю присвячено методичним питанням підтримки прийняття управлінських рішень щодо запобігання і вирішення конфліктних ситуацій. Було використано мережеву модель для оцінки рівня безпеки потенційно небезпечних об'єктів. Запропоновано методичний підхід і відповідні алгоритми для вибору раціональної стратегії підвищення рівня безпеки потенційно небезпечних об'єктів. Іл.: 1. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 506.530

Методический подход к построению модели процесса повышения уровня безопасности объекта повышенной опасности / Кузьменко Г.Е., Хоминич В.С. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 105 - 112.

Статья посвящена методическим вопросам поддержки принятия управленческих решений в области предупреждения и разрешения чрезвычайных ситуаций. Использована сетевая модель для оценки уровня безопасности потенциально опасных объектов. Предложены методический подход и соответствующие алгоритмы к выбору рациональной стратегии повышения уровня безопасности потенциально опасных объектов. Ил.: 1. Библиогр.: 14 назв.


УДК 004.8, 004.42, 519.85

СКА Derive і Mахіма в навчальній фізичній лабораторії / Бірюков С.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 113 - 119.

Описані основні напрями використання системи комп'ютерної алгебри Derive, Maxima і TI-89/92 в курсі фізики, тобто аналітичні і числові перетворення, аналіз розмірності і точності, вирішення задач методом розмірності, створення опорних образів, розвиток логічного і образного мислення, формування цілісного уявлення про явище, яке вивчається, планування і обробка результатів фізичного експерименту, наочне представлення векторних і матричних операцій. Iл.: 12. Бiблiогр.: 6 назв.

УДК 004.8, 004.42, 519.85

СКА Derive и Mахіма в учебной физической лаборатории / Бирюков С.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 113 - 119.

Описаны основные направления использования системы компьютерной алгебры Derive, Maxima и TI-89/92 в курсе физики, то есть аналитические и численные преобразования, анализ размерности и точности, решение задач методом размерности, создание опорных образов, развитие логического и образного пространственного мышления, формирование целостного представления об изучаемом явлении, планирование и обработка результатов физического эксперимента, наглядное представление векторных и матричных операций. Ил.: 12. Библиогр.: 6 назв.


УДК 631.3

Трудомісткість інтерфейса користувача в задачі пошуку зразка в довіднику і її оцінка на основі моделі  GOMS / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Оксанич І.М. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 120 - 125.

Розглядається кількісна оцінка характеристик інтерфейсу користувача у задачі пошуку зразка у довіднику на основі застосування моделі GOMS. Наводяться результати розрахунку, обговорюються особливості оцінки інтелектуального навантаження на користувача у модeлі GOMS. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 631.3

Трудоемкость интерфейса пользователя в задаче поиска образца в справочнике и ее оценка на основе модели GOMS / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Оксанич И.Н. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 120 - 125.

Рассматривается количественная оценка характеристик интерфейса пользователя в задаче поиска образца в справочнике на основе применения модели GOMS. Приводятся результаты расчета, обсуждаются особенности оценки интеллектуальной нагрузки на пользователя в модели GOMS. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 6 назв.


УДК 681.323

Методика визначення вимірності та похибки рішення системи лінійних рівнянь математичної моделі випадкового сигналу лінії зв'язку системи охорони військових та інших важливих об'єктів / Бєлявін В.Ф. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 126 - 136.

У статті розглянута методика визначення вимірності та похибки рішення системи лінійних рівнянь математичної моделі адитивної суміші корисного та завадового сигналів системи охорони військових об'єктів, при яких забезпечується коректне визначення параметрів корисного сигналу. Табл.: 1. Іл.: 4. Біблiогр.: 11 назв.

УДК 681.323

Методика определения размерности и ошибки решения системы линейных уравнений математической модели случайного сигнала линии связи системы охраны военных и других важных объектов / Белявин В.Ф. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 126 - 136.

В статье рассмотрена  методика определения размерности и ошибки решения системы линейных уравнений математической  модели аддитивной смеси полезного и помехового сигналов системы охраны военных  и других важных объектов, обеспечивающих  корректное определение параметров полезного сигнала. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 11 назв.


УДК 681.31

Огляд апаратних засобів і АРІ-сервісів визначення часу в персональному комп'ютері / Клименко А.В., Алексеев К.Д. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 137 - 143.

У статті викладені основні потреби мультимедійних та чутливих до часу програм, проведено огляд системних таймерів, аналіз та запропоновано оцінки системних сервісів визначення часу. Дослідження призначені для побудови мультимедійних та чутливих до часу програм. Табл.: 5. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 681.31

Обзор аппаратных средств и АРІ-сервисов определения времени в персональном компьютере / Клименко А.В., Алєксєєв К.Д. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 137 - 143.

В статье излагаются основные потребности мультимедийных и чувствительных ко времени приложений, проведен обзор системных таймеров, анализ и предложены оценки системных сервисов определения времени. Исследования предназначены для построения мультимедийных и чувствительных ко времени программ. Табл.: 5. Библиогр.: 2 назв.


УДК 681.32.019

Міжнародні стандарти та життєві цикли програмного забезпечення / Чумакова Т.Я., Цыганенко С.М. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 144 - 150.

У статті розглянуто структуру типової моделі життєвого циклу складних програмних систем. Приведено взаємозв'язок деяких міжнародних стандартів у сфері інформаційних технологій і основних процесів життєвого циклу інформаційних систем. Бібліогр.: 24 назв.

УДК 681.32.019

Международные стандарты и жизненные циклы программного обеспечения / Чумакова Т.Я., Цыганенко С.М. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 144 - 150.

В статье рассматривается структура типовой модели жизненного цикла сложных программных систем. Приведена взаимосвязь некоторых международных стандартов в сфере информационных технологий и основных процессов жизненного цикла информационной системы. Библиогр.: 24 назв.


УДК 004.5

Історія Інтернет в СРСР і в Україні: основні етапи розвитку / Грінченко Т.О., Полумієнко С.К. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 151 - 156.

У статті описано основні етапи розвитку Інтернет в СРСР. Особливу увагу звернено на становлення Інтернет в Україні як складової частини світового процесу розвитку Інтернет. Описано основні принципи функціонування Інтернет. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 004.5

История Интернет в СССР и в Украине: основные этапы развития / Гринченко Т.А., Полумиенко С.К. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 151 - 156.

В статье описаны основные этапы развития Интернет в СССР. Особое внимание обращено на становление Интернет в Украине как составной части мирового процесса развития Интернет. Описаны основные принципы функционирования Интернет. Библиогр.: 7 назв.


 МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 004.82 (045)

Побудова логіко-лінгвістичної моделі управління на основі результатів експертного опитування / Вавіленкова А.І. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 157 - 163.

Виявлено ряд задач управління складними об'єктами, що не підлягають формалізації, проаналізовано структуру таких складних об'єктів, застосовано логіко-лінгвістичну модель управління для визначення способів впливу на об'єкт управління під час виникнення конкретної збійної ситуації. Запропоновано анкетування як метод експертного опитування для отримання інформації від експертів щодо умов виникнення, способів впливу на об'єкт управління та наслідків впливу. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 004.82 (045)

Построение логико-лингвистической модели управления на основе результатов экспертного опроса / Вавиленкова А.И. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 157 - 163.

Обнаружен ряд задач управления сложными объектами, которые не подлежат формализации, проанализирована структура таких сложных объектов, применена логико-лингвистическая модель управления для определения способов влияния на объект управления во время возникновения конкретной сбойной ситуации. Предложено анкетирование как метод экспертного опроса для получения информации от экспертов относительно условий возникновения, способов воздействия на объект управления и последствий воздействия. Библиогр.: 4 назв.


УДК 004.413.2:656.025.4

Математичні аспекти моделювання графіків транспортування вантажопотоків у будівельній галузі / Бабіч В.І., Білик Ю.А. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 164 - 176.

Стаття присвячена рішенню проблем планування автотранспортних процесів на прикладі будівельної галузі. Розглянуто новий підхід до планування транспортно-накопичувальних  процесів, запропоновано класифікацію задач, моделі та методи оптимізації з чисельним прикладом. В основу нового підходу покладена модель інтервальних графіків транспортування, які вміщують максимальні резерви часу з метою забезпечення організаційної гнучкості та нечутливості до зовнішніх збурень. Табл.: 6. Іл.: 14. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.413.2:656.025.4

Математические аспекты моделирования графиков транспортирования грузопотоков в строительной отрасли / Бабич В.И., Билык Ю.А. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 164 - 176.

Статья посвящена решению проблем планирования автотранспортных процессов на примере строительной отрасли. Рассмотрен новый подход к планированию транспортно-накопительных процессов, предложены классификация задач, модели и методы оптимизации с численным примером. В основу нового подхода положена модель интервальных графиков транспортировки, которые вмещают максимальные резервы времени с целью обеспечения организационной гибкости и нечувствительности к внешним возмущениям. Табл.: 6. Ил.: 14. Библиогр.: 5 назв.


УДК 519.854.004.8

Моделювання процесу проведення та оцінювання практикумів по комп'ютерній дискретній математиці з використанням адаптивного тестування / Білоус Н.В., Куцевич І.В., Куцевич Н.Н. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 177 - 187.

У роботі авторами запропонована універсальна модель диференційного оцінювання знань для застосування у різних системах оцінювання, а також проста для використання при реалізації систем адаптивного тестування знань. Оскільки при здійсненні тестування існує можливість неадекватної оцінки знань об'єкта навчання у разі випадкового введення правильної відповіді, у роботі проведена оцінка запропонованих форм тестових завдань з погляду розміру такої імовірності. Табл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 519.854.004.8

Моделирование процесса проведения и оценивания практикумов по компьютерной дискретной математике с использованием адаптивного тестирования / Белоус Н.В., Куцевич И.В., Куцевич Н.Н. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 177 - 187.

В работе авторами предложена универсальная модель дифференциального оценивания знаний для применения в различных системах оценивания, а также простая для использования при реализации систем адаптивного тестирования знаний. Поскольку при проведении тестирования существует возможность неадекватной оценки знаний обучаемого в случае случайного ввода правильного ответа, в работе проведена оценка предложенных форм тестовых заданий с точки зрения величины такой вероятности. Табл.: 2. Библиогр.: 9 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.396.69.019.3:355.242

Розрахунок запасних частин на основі DN-розподілу / Стрельніков В.П. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 188 - 193.

Оцінка достатності ЗІП, кількості невідновлюваних запасних елементів на основі використання як теоретичної моделі відмов двопараметричного DN-розподілу. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 621.396.69.019.3:355.242

Расчет запасных частей на основе DN-распределения / Стрельников В.П. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 188 - 193.

Оценка достаточности ЗИП, количества невосстанавливаемых запасных элементов на основе использования в качестве теоретической модели отказов двухпараметрического DN-распределения. Библиогр.: 3 назв.


  

УДК 004.052:621.3.019.3

Оцінка надійності комплексу технічних засобів складних інформаційно-управляючих систем / Гришко В.Ф., Можаровський П.Ф. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 3. - С. 194 - 201.

Пропонується методика розрахунку коефіцієнта готовності та середнього напрацювання на відмову технічних засобів територіально розподілених систем. Методика використовує теорію марковських процесів. Робота може бути застосована для проектної оцінки та аналізу надійності інформаційно-управляючих систем та інших програмно-технічних комплексів, що розробляються або модернізуються. Іл.: 3. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.052:621.3.019.3

Оценка надежности комплекса технических средств сложных информационно-управляющих систем / Гришко В.Ф., Можаровский П.Ф. // Математические машины и системы. - 2009. - № 3. - С. 194 - 201.

Предлагается методика расчета коэффициента готовности и средней наработки на отказ технических средств территориально распределенных систем. Методика использует теорию марковских процессов. Работа может быть применена для проектной оценки и анализа надежности разрабатываемых или модернизируемых информационно-управляющих систем и других программно-технических комплексов. Ил.: 3. Библиогр.: 5 назв.


      Останнє оновлення: Jan 18, 2013