Математичні машини та системи. 2009 №4

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


 ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.27; 004.25; 004.382.2

Математична модель та стратегія розподілу додатків для інтелектуальної пам'яті розподілених комп'ютерних систем / Яковлєв Ю.С., Єлісєєва О.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 3 - 17.

Запропоновано модель стратегії розподілу додатків для інтелектуальної пам'яті, яка заснована на моделі PIM-системи, що містить об'єкти, ознаки та властивості, які відрізняють її від комп'ютерних систем із класичною архітектурою. Запропоновано набір основних процедур стратегії розподілу додатків, укрупнену блок-схему стратегії та блок-схему апаратно-програмного середовища для підтримки реалізації цієї стратегії. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 004.27; 004.25; 004.382.2

Математическая модель и стратегия распределения приложений для интеллектуальной памяти распределенных компьютерных систем / Яковлев Ю.С., Елисеева Е.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 3 - 17.

Предложена модель стратегии распределения приложений для интеллектуальной памяти, которая основана на модели PIM-системы, содержащей объекты, признаки и свойства, отличающие её от компьютерных систем с классической архитектурой. Предложены набор основных процедур стратегии распределения приложений, укрупненная блок-схема стратегии и блок-схема аппаратно-программной среды для поддержки реализации этой стратегии. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 19 назв.


УДК 519.95+612.84

Комп'ютерний зір у ІПМ ім. В.М. Келдиша РАН - історія розвитку / Зуєва О.Ю. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 18 - 26.

У статті розглядаються проблеми комп'ютерного зору (технічний зір, зір роботів), які виникли в Інституті прикладної математики ім. В.М. Келдиша на початку 70-х років ХХ ст. Джерелом задач для машинного зору були  робототехніка, удосконалення інтерфейсу ЕОМ, розпізнавання образів, медична діагностика, комп'ютерна графіка. Розглядається історія направлення протягом більше 30 років. Бібліогр.: 82 назв.

УДК 519.95+612.84

Компьютерное зрение в ИПМ им. В.M. Келдыша РАН - история развития / Зуева Е.Ю. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 18 - 26.

В статье рассматриваются проблемы компьютерного зрения (техническое зрение, зрение роботов), которые возникли в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша в начале 70-х годов ХХ ст. Источниками задач для машинного зрения были робототехника, усовершенствование интерфейса ЭВМ, распознавание образов, медицинская диагностика, компьютерная графика. Рассматривается история направления на протяжении более 30 лет. Библиогр.: 82 назв.


УДК 681.3

Дослідження паралельних схем алгоритму Данцига для обчислювальних систем зі спільною пам'яттю // Погорілий С.Д., Мар'яновський В.А., Бойко Ю.В., Верещинський О.А. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 27 - 37.

Виконано формалізацію алгоритму Данцига пошуку найкоротших шляхів у зв'язному орієнтованому графі з використанням математичного апарата модифікованих систем алгоритмічних алгебр В.М. Глушкова. Запропоновано концепції розпаралелювання для архітектур зі спільною пам'яттю, що ґрунтуються на мінімізації витрат на синхронізацію та паралельну обробку даних. Проведено трансформацію алгоритму, отримано набір паралельних схем та виконано їх порівняльний аналіз. Іл.: 7. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 681.3

Исследование параллельных схем алгоритма Данцига для вычислительных систем с общей памятью // Погорелый С.Д., Марьяновский В.А., Бойко Ю.В., Верещинский О.А. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 27 - 37.

Выполнена формализация алгоритма Данцига поиска кратчайших путей в связном ориентированном графе с использованием математического аппарата модифицированных систем алгоритмических алгебр В.М. Глушкова. Предложены концепции распараллеливания для архитектур с общей памятью, которые основаны на минимизации потерь на синхронизацию и параллельную обработку данных. Проведена трансформация алгоритма, получен набор параллельных схем и выполнен их сравнительный анализ. Ил.: 7. Библиогр.: 9 назв.


НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 681.3

Моделювання у навчальних системах / Литвинов В.В., Жигульская В.Ю. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 38 - 51.

У статті пропонується методика створення інтелектуальних навчальних систем, основною метою яких є навчання поняттям предметної області, включаючи тестування учня. Для представлення знань пропонується використовувати концепції та нотації Універсальної мови моделювання (UML). Запропоновано методику контролю знань учня, яка дозволяє зробити висновки про подальшу стратегію навчання. Іл.: 4. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 681.3

Моделирование в обучающих системах / Литвинов В.В., Жигульская В.Ю. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 38 - 51.

В статье предлагается методика создания интеллектуальных обучающих систем, основной целью которых является обучение понятиям предметной области, включая тестирование обучаемого. Для представления знаний предлагается использовать концепции и нотации Универсального языка моделирования (UML). Предложена методика контроля знаний обучаемого, которая позволяет сделать выводы о дальнейшей стратегии обучения. Ил.: 4. Библиогр.: 10 назв.


УДК 681.5

Проблемно-орієнтовані бази знань - платформа саморозвитку СППР / В'юн В.І., Кузьменко Г.Є., Міхненко Ю.А. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 52 - 57.

Розроблена концепція проблемно-орієнтованих баз знань як загальносистемного інформаційного ресурсу забезпечення та підтримки процесів функціонування ІС, які розвиваються. Запропоновані методологічні підходи до створення проблемно-орієнтованих баз знань. Іл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.5

Проблемно-ориентированные базы знаний - платформа саморазвития СППР / Вьюн В.И., Кузьменко Г.Е., Михненко Ю.А. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 52 - 57.

Разработана концепция проблемно-ориентированных баз знаний как общесистемного информационного ресурса обеспечения и поддержки процессов функционирования развивающихся ИС. Предложены методологические подходы к созданию проблемно-ориентированных баз знаний. Ил.: 1. Библиогр.: 8 назв.


УДК 631.3

Підхід до створення бази знань експертної системи оцінки, прогнозу і аналізу ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки / Серебровський О.М. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 58 - 66.

Пропонується підхід до створення баз знань гібридних експертних систем оцінки, аналізу ситуацій на об'єктах типу "Сховища вибухонебезпечних предметів". Дані експертні системи призначені для підтримки прийняття рішень щодо запобігання можливих пожеж і вибухів. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 631.3

Подход к созданию базы знаний экспертной системы оценки, прогноза и анализа ситуаций на объектах повышенной опасности / Серебровский А.Н. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 58 - 66.

Предлагается подход к созданию баз знаний гибридных экспертных систем оценки, анализа ситуаций на объектах типа «Хранилище взрывоопасных предметов». Данные экспертные системы предназначены для поддержки принятия решений по предотвращению возможных пожаров и взрывов. Библиогр.: 18 назв.


УДК 681.3.062

Уточнення обмежень min та max простої кардинальності в моделі „сутність-зв'язок" / Буй Д.Б., Сільвейструк Л.М. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 67 - 81.

У статті розглядаються обмеження кардинальності, які застосовують до типів зв'язків у моделі „сутність-зв'язок". Мета статті - встановити точну природу min та max обмежень кардинальності для бінарних типів зв'язків та дослідити логічний зв'язок між їх значеннями. Min та max обмежень кардинальності уточнюються за допомогою поняття повного образу. Табл.: 1. Іл.: 6. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 681.3.062

Уточнения ограничений min и max простой кардинальности в модели „сущность-связь" / Буй Д.Б., Сильвейструк Л.Н. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 67 - 81.

В статье рассматриваются ограничения кардинальности, которые используются для типов связей в модели „сущность-связь". Цель статьи - установить точную природу min и max ограничений кардинальности для бинарных типов связи и исследовать логическую связь между их значениями. Min и max ограничений кардинальности уточняются с помощью понятия полного образа. Табл. 1. Ил.: 6. Библиогр.: 10 назв.


УДК 621.37-39

Про національну систему індикаторів інформаційного суспільства / Баховець О.Б., Полумієнко С.К., Рибаков Л.О., Тюрін В.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 82 - 88.

В роботі розглядаються принципи побудови систем індикаторів розвитку інформаційного суспільства. На базі їх аналізу визначається інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура - основа становлення інформаційного суспільства. Вимірювання її проникнення в життєдіяльність суспільства і є завданням прототипу національної системи індикаторів інформаційного суспільства, що пропонується. Табл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.

 УДК 621.37-39

О национальной системе индикаторов информационного общества / Баховец Е.Б., Полумиенко С.К., Рыбаков Л.А., Тюрин В.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 82 - 88.

В работе рассмотрены принципы построения систем индикаторов развития информационного общества. На основе их анализа определяется информационно-телекомуникационная инфраструктура - основа становления информационного общества. Измерение ее проникновения в жизнедеятельность общества и есть заданием прототипа национальной системы индикаторов информационного общества, которое предлагается.  Табл.: 1. Библиогр.: 10 назв.


УДК 681.3.016

Розробка та  дослідження бази даних  для систем обробки статистичної інформації / Коломейчук В.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 89 - 95.

Дана стаття присвячена проблемам розробки та оптимізації специфічних баз даних. Проведено аналіз існуючих загальних підходів та методів оптимізації баз даних, обґрунтовано необхідність якісно іншого підходу в рамках специфічної проблематики оптимізації баз даних статистичної інформації. Запропоновано та проілюстровано реалізацію методу рішення поставленої задачі.  Табл.: 3. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.3.016

Разработка и  исследование базы данных для систем обработки статистической информации / Коломейчук В.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 89 - 95.

Данная статья посвящена проблемам разработки и оптимизации специфических баз данных. Проведён анализ существующих общих методов и подходов к оптимизации баз данных, обоснована необходимость качественно иного подхода в рамках специфики проблематики оптимизации баз данных статистической информации. Предложена и проиллюстрирована реализация метода решения поставленной задачи. Табл.: 3. Библиогр.: 5 назв.


УДК 004.056

Концепція побудови персоналізованих флеш-накопичувачів даних з апаратним захистом інформації / Корольов В.Ю., Поліновський В.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 96 - 105.

Запропоновано концепцію побудови персоналізованих флеш-накопичувачів з підвищеним рівнем безпеки конфіденційної інформації. Розроблене рішення базується на моделях Петрі процесів автентифікації користувача і захисту портабельних сервісів обробки даних. Табл.: 4. Іл.: 8. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.056

Концепция построения персонализированных флеш-накопителей с аппаратной защитой информации / Королёв В.Ю., Полиновский В.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 96 - 105.

Предложена концепция построения персонализированных флеш-накопителей с повышенной степенью безопасности конфиденциальной информации. Разработанное решение базируется на моделях Петри процессов аутентификации пользователя и защиты портабельных сервисов обработки данных. Табл.: 4. Ил.: 8. Библиогр.: 8 назв.


 МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 621.311

Про один підхід до моделювання енергосистем / Волобоєв В.П., Клименко В.П. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 106 - 118.

Запропоновано коректну постановку задачі моделювання розподілу потоків потужностей у сталому режимі роботи енергосистеми. Показано, що коректність постановки залежить від вибору змінних системи рівнянь (СР), що описують енергосистему. Запропоновано застосовувати напруги компонент гілок дерева графа енергосистеми як змінні СР, коректний вибір яких виконується при складанні топологічної матриці контурів графа й залежить від параметрів компонентів енергосистеми, і модифікацію методу Ньютона рішення СР, у якому реалізована перевірка коректності задачі в процесі рішення і її коректне формулювання. Табл. 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 621.311

Об одном подходе к моделированию энергосистем / Волобоев В.П., Клименко В.П. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 106 - 118.

Предложена корректная постановка задачи моделирования распределения потоков мощностей в установившемся режиме работы энергосистемы. Показано, что корректность постановки зависит от выбора переменных системы уравнений (СУ), описывающих энергосистему. Предложено применять напряжения компонент ветвей дерева графа цепи в качестве переменных СУ, корректный выбор которых выполняется при составлении топологической матрицы контуров графа и зависит от параметров компонент энергосистемы, и модификацию метода Ньютона решения СУ, в котором реализована проверка корректности задачи в процессе решения и ее корректная формулировка. Табл. 2. Ил.: 3. Библиогр.: 17 назв.


УДК 004.9:504:519.6

До проблеми варіаційного засвоєння даних в лагранжевих стохастичних моделях переносу забруднень / Ковалець І.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 119 - 126.

Для задачі варіаційного засвоєння даних вимірювань у лагранжевих статистичних моделях переносу забруднень запропоновано метод редукції контрольного вектора, який дозволяє підвищити ефективність чисельного розв'язку задачі мінімізації функціоналу якості. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 004.9:504:519.6

К проблеме вариационного усвоения данных в лагранжевых стохастических моделях переноса загрязнений / Ковалец И.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 119 - 126.

Для задачи вариационного усвоения данных измерений в лагранжевых статистических моделях переноса загрязнений предложен метод редукции контрольного вектора, который позволяет повысить эффективность численного решения задачи минимизации функционала качества. Библиогр.: 15 назв.


УДК 62-522

Математичне моделювання гідравлічної системи керування крокуючої машини / Боровін Г.К., Костюк А.В., Платонов А.К. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 127 - 138.

Досліджується можливість використання на шестиногій крокуючій машині гідравлічного приводу з машино-дросельним керуванням. Коротко описано математичну модель гідросистеми з LS-керуванням. За допомогою розглянутої математичної моделі було виконано моделювання гідросистеми однієї ноги керуючої машини з насосом з LS-керуванням. Подані результати моделювання. Іл.: 11. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 62-522

Математическое моделирование гидравлической системы управления шагающей машины / Боровин Г.К., Костюк А.В., Платонов А.К. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 127 - 138.

Исследуется возможность применения на шестиногой шагающей машине гидравлического привода с машинно-дроссельным управлением. Приведено краткое описание математической модели гидросистемы с LS-управлением. С помощью рассмотренной математической модели было выполнено моделирование гидросистемы одной ноги шагающей машины с насосом с LS-управлением. Приведены результаты моделирования. Ил.: 11. Библиогр.: 11 назв.


   УДК 004.9

Умови конструювання алгоритмів синтезу моделей в системах багаторівневого перетворення інформації / Колос П.О., Голуб С.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 139 - 146.

Стаття присвячена дослідженню впливу інформативності вхідних даних на особливості функціонування конструктора алгоритмів синтезу моделей з метою розробки методу визначення межі інформаційної достатності та створення технології конструювання методів синтезу моделей за характеристиками інформативності даних первинного опису. Розглядаються особливості використання рефлекторного підходу розробки інтелектуальних систем та технології штучних нейронних мереж для побудови алгоритму розпізнавання методу синтезу моделі об'єкта за значеннями інформативних параметрів його таблиці первинного опису. Табл.: 2. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 004.9

Условия конструирования алгоритмов синтеза моделей в системах многоуровневого преобразования информации / Колос П.А., Голуб С.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 139 - 146.

Статья посвящена исследованию влияния информативности исходных данных на особенности функционирования конструктора алгоритмов синтеза моделей с целью разработки метода определения порога информационной достаточности и создания технологии конструирования методов синтеза моделей по характеристикам информативности данных первичного описания. Рассматриваются особенности использования рефлекторного подхода разработки интеллектуальных систем и технологии искусственных нейронных сетей для построения алгоритма распознавания метода синтеза модели объекта по значениям информативных параметров его таблицы первичного описания. Табл.: 2. Библиогр.: 17 назв.


   УДК 004.31, 538.945

Основні принципи моделювання, проектування і виготовлення медичних нанороботів. Ч.1 / Войтович І.Д., Золот А.І., Ходаковський М.І. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 147 - 160.

Стаття присвячена дослідженню основних принципів моделювання, проектування та виготовлення медичних нанороботів. Показано, що коректна постановка задачі та моделювання можливі при використанні біонічних аналогій до біороботів на прикладі вірусів. Наведені технічні вимоги до елементної бази медичних нанороботів та вказані можливі шляхи їх реалізації. Ил.: 2. Библиогр.: 58 назв.

УДК 004.31, 538.945

Основные принципы моделирования, проектирования и изготовления медицинских нанороботов. Ч.1 / Войтович И.Д., Золот А.И., Ходаковский Н.И. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 147 - 160.

Статья посвящена исследованию основных принципов моделирования, проектирования и изготовления медицинских нанороботов. Показано, что корректная постановка задачи и моделирование возможны при использовании бионических аналогий к биороботам на примере вирусов. Приведены технические требования к элементной базе медицинских нанороботов и указаны возможные пути их реализации. Ил.: 2. Библиогр.: 58 назв.


   УДК 007; 681.3

Автоматизація процесу  дослідження варіантів організації переміщення транспортних потоків у залізничній мережі / Сукач О.І. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 161 - 168.

Пропонується використання засобів автоматизації імітаційного моделювання залізничної мережі. Описується методика вирішення типових завдань, що дозволяють визначити найбільш ефективний варіант обслуговування транспортних потоків. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 007; 681.3

Автоматизация процесса исследования вариантов организации перемещения транспортных потоков в железнодорожной сети / Сукач Е.И. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 161 - 168.

Предлагается использование средств автоматизации имитационного моделирования железнодорожной сети. Описывается методика решения типовых задач, позволяющих определить наиболее эффективный вариант обслуживания транспортных потоков. Библиогр.: 3 назв.


   УДК 004.942, 004.891.2, 004.021

Фрактальні властивості та динаміка росту атракторів методом «випадкового дощу» для моделювання соціально-економічних систем / Виклюк Я.І. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 169 - 178.

Робота присвячена дослідженню динаміки основних фрактальних характеристик кристала в околі атрактора у процесі еволюції соціально-економічної системи. Запропоновано метод моделювання випаровування у процесі росту кристала. Обґрунтована аналогія основних процесів, які спостерігаються у процесі росту кристала (випаровування, дифузія та ін.) в соціально-економічних системах. Досліджено механізм появи явища стагнації та самоорганізації системи у процесі еволюції. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 24 назв.

УДК 004.942, 004.891.2, 004.021

Фрактальные свойства и динамика роста аттракторов методом «случайного дождя» для моделирования социально-экономических систем / Виклюк Я.И. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 169 - 178.

Работа посвящена исследованию динамики основных фрактальных характеристик кристалла в окрестности аттрактора в процессе эволюции социально-экономической системы. Предложен метод моделирования испарения в процессе роста кристалла. Обоснована аналогия основных явлений, которые наблюдаются в процессе роста кристалла (испарение, диффузия и др.) в социально-экономических системах. Исследован механизм стагнации и самоорганизации системы в процессе эволюции. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 24 назв.


   УДК 004.94, 519.633

Програмне середовище моделювання динамічних задач композитів з міжфазовою взаємодією / Коновалова О.М. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 179 - 187.

Розглянуто особливості проектування та реалізації програмного середовища, призначеного для комп'ютерного моделювання лінійних і нелінійних задач динаміки композитів з міжфазовою взаємодією. Описано функціональне наповнення створеного пакетa прикладних програм, його структуру та алгоритм роботи. Наведено результати чисельної реалізації динамічних задач для представницького елемента однієї композитної системи, отримані за допомогою розробленого середовища. Іл.: 4. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 004.94, 519.633

Программная среда моделирования динамических задач композитов с межфазным взаимодействием / Коновалова О.Н. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 179 - 187.

Рассмотрены особенности проектирования и реализации программной среды, предназначенной для компьютерного моделирования линейных и нелинейных задач динамики композитов с межфазным взаимодействием. Описано функциональное наполнение созданного пакета прикладных программ, его структуру и алгоритм работы. Приведены результаты численной реализации динамических задач для представительского элемента одной композитной системы, полученные с помощью разработанной среды.  Ил.: 4. Библиогр.: 11 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.396.69.019.3:355.242

До оцінки достатності запасних частин / Стрельніков В.П. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 188 - 192.

Оцінка показників достатності кількості запасних частин на основі використання DN-розподілу як теоретичної моделі відмов. Табл.: 2. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 621.396.69.019.3:355.242

К оценке достаточности запасных частей / Стрельников В.П. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 188 - 192.

Оценка показателей достаточности количества запасных частей на основе использования DN-распределения в качестве теоретической модели отказов. Табл.: 2. Библиогр.: 3 назв.


УДК 621.3.019.3

Щодо питання про апаратну реалізацію надлишкових структур. Поелементне резервування / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 193 - 199.

Розглянуті питання поелементного резервування електрорадіовиробів. Показано, що більшість виробів є виробами з симетричними відмовами типу «обрив» і «коротке замикання». Облік відмов типу «коротке замикання» дозволяє уточнити оцінки надійності реальних резервованих структур елементів. Іл.: 8. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 621.3.019.3

К вопросу об аппаратной реализации избыточных структур. Поэлементное резервирование / Федухин А.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 193 - 199.

Рассмотрены вопросы поэлементного резервирования электрорадиоизделий. Показано, что большинство изделий являются изделиями с симметричными отказами типа «обрыв» и «короткое замыкание». Учет отказов типа «короткое замыкание» позволяет уточнить оценки надежности реальных резервированных структур элементов. Ил.: 8. Библиогр.: 2 назв.


   УДК 625.039

Відмовостійкість програмного забезпечення гарантоздатних комп'ютерних систем / Єфімова Т.І., Мудла Б.Г., Шалейко О.М. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 200 - 209.

У статті розглянуті проблеми створення стійкого до відмов програмного забезпечення для гарантоздатних бортових автономних комплексів довготривалого функціонування. Проведено аналіз сучасного стану проблеми. Описані різні методи створення відмовостійкого програмного забезпечення. Зроблені оцінки підходів N-версійного програмного забезпечення та моделі блоків відновлення. Приведений приклад конкретного проекту N-версійного програмного забезпечення. Табл.: 2. Іл.: 2. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 625.039

Отказоустойчивость программного обеспечения гарантоспособных компьютерных систем / Ефимова Т.И., Мудла Б.Г., Шалейко А.М. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 200 - 209.

В статье рассмотрены проблемы создания отказоустойчивого программного обеспечения для гарантоспособных бортовых автономных комплексов длительного функционирования. Проведен анализ современного состояния проблемы. Описаны различные методы создания отказоустойчивого программного обеспечения. Сделаны оценки подходов N-версионного программного обеспечения и модели блоков восстановления. Приведен пример конкретного проекта N-версионного программного обеспечения. Табл.: 2. Іл.: 2. Бібліогр.: 12 назв.


   УДК 681.32.019

Побудова моделі якості програмного забезпечення / Чумакова Т.Я., Цыганенко С.М. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 4. - С. 210 - 218.

У статті розглянуто  узагальнені рекомендації щодо побудови моделі якості програмного забезпечення у відповідності до рекомендацій міжнародного стандарту ISO/IEC 9126-(1:4). Також надано короткі рекомендації щодо формування вимог до розроблюваної інформаційної системи та контролю якості системи на різних етапах розробки. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.32.019

Построение модели качества програмного обеспечения / Чумакова Т.Я., Цыганенко С.М. // Математические машины и системы. - 2009. - № 4. - С. 210 - 218.

В статье рассмотрены обобщенные рекомендации по построению модели качества программного обеспечения в соответствии с рекомендациями международного стандарта ISO/IEC 9126-(1:4). Также даны краткие рекомендации по формированию требований к разрабатываемой информационной системе и контролю качества системы на разных этапах разработки. Библиогр.: 7 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010