Математичні машини та системи. 2011 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 618.086

Сучасні особливості розвитку систем комп'ютерної алгебри / Клименко В.П., Ляхов О.Л., Гвоздик Д.М. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 3 - 18.

Дано огляд та аналіз тенденцій розвитку систем комп'ютерної алгебри за останнє десятиріччя. Показано, що основними тенденціями на сучасному етапі є подальший розвиток СКА як універсальних систем розв'язування прикладних задач чисельно-аналітичними методами, а також інтелектуалізація, спрямована на автоматизацію процесу розв'язування складних задач. Новою тенденцією є інтелектуалізація етапу розробки програмного забезпечення і перетворення СКА в інтегровані середовища розробника для автоматизації процесу розв'язування складних теоретичних і прикладних задач. Іл.: 3. Бібліогр.: 47 назв.

УДК 618.086

Современные особенности развития систем компьютерной алгебры / Клименко В.П., Ляхов А.Л., Гвоздик Д.Н. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 3 - 18.

Представлены обзор и анализ тенденций развития систем компьютерной алгебры за последнее десятилетие. Показано, что основными тенденциями на современном этапе являются дальнейшее  развитие СКА как универсальных систем решения прикладных задач численно-аналитическими методами, а также интеллектуализация, направленная на автоматизацию процесса решения сложных задач. Новой тенденцией является интеллектуализация этапа разработки программного обеспечения и превращение СКА в интегрированные среды разработчика для автоматизации процесса решения сложных теоретических и прикладных задач. Ил.: 3. Библиогр.: 47 назв.


НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 623.764

Протиповітряна та протиракетна оборона на базі технології просторового захвату / Сапатий П.С. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 19 - 34.

Зображена високорівнева технологія, яка ефективно перетворює довільну розподілену систему на універсальну, глобально програмовану просторову машину, спроможну вирішувати складні задачі без центральних засобів та самовідновлюватись від пошкоджень у реальному часі. Системні місії задаються на спеціальній Мові Розподілених Сценаріїв (МРС), яка інтерпретується в високопаралельному та повністю розподіленому режимі. Структура мережевого інтерпретатора з МРС і заплановане використання технології для інтелектуальних розподілених систем протиповітряної та протиракетної оборони викладені разом з прикладами вирішення практичних задач у цій та інших областях. Іл.: 19. Бібліогр.: 38 назв.

УДК 623.764

Противовоздушная и противоракетная оборона на базе технологии пространственного захвата / Сапатый П.С. // Математические машины и системы - 2011. - № 2. - С. 19 - 34.

Описана высокоуровневая технология, эффективно превращающая любую распределенную систему в универсальную, глобально программируемую пространственную машину, способную решать сложные задачи без центральных устройств и самовосстанавливаться от повреждений в реальном времени. Системные миссии задаются на специальном Языке Распределенных Сценариев (ЯРС), который интепретируется в высокопараллельном и полностью распределенном режиме. Структура сетевого интерпретатора с ЯРС и планируемое применение технологии для интеллектуальных распределенных систем противовоздушной и противоракетной обороны изложены вместе с примерами решения практических задач в этой и других областях. Ил.: 19. Библиогр.: 38 назв.


УДК 681.3

Застосування технологій ситуаційних центрів для автоматизації форсайтних досліджень / Вишневський В.В., Сімонов С.В. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 35 - 40.

Розглянуто необхідність прогнозування науково-технічного і соціального розвитку країн за допомогою форсайтних досліджень. Запропоновано концепцію використання ситуаційних центрів як засобу автоматизації форсайтних досліджень, а також організації роботи малих експертних груп. Описана реалізація у вигляді веб-орієнтованого рішення для автоматизації різних етапів методу Дельфі - формування групи експертів, створення анкет, проведення опитування та генерації результатів усіх турів опитування. Іл.: 1. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 681.3

Применение технологий ситуационных центров для автоматизации форсайтных исследований / Вишневский В.В., Симонов С.В. // Математические машины и системы. - 2011. - №2. - С. 35 - 40.

Рассмотрена необходимость прогнозирования научно-технического и социального развития стран с помощью форсайтных исследований. Предложена концепция использования ситуационных центров как средства автоматизации форсайтных исследований, а также организации работы малых экспертных групп. Описана реализация в виде веб-ориентированного решения для автоматизации различных этапов метода Дельфи - формирования группы экспертов, создания анкет, проведения опроса и генерации результатов всех туров опроса. Ил.: 1. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.5

Логіко-ймовірнісна модель покрокової підказки в інтерфейсі користувача пошукової системи за ключовим словом / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Оксанич І.М. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 41 - 49.

Пропонується і досліджується модель покрокової підказки користувачеві у задачі пошуку за ключовим словом. Модель дозволяє оцінити суттєві характеристики інтерфейсу користувача в залежності від параметрів множини ключових слів, функції розподілу ймовірностей звертання до них та обсягу підказки. Наводяться результати імітаційного моделювання підказки. Табл.: 3. Іл.: 3. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 004.5

Логико-вероятностная модель пошаговой подсказки в интерфейсе пользователя поисковой системы по ключевому слову / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Оксанич И.Н. // Математические машины и системы - 2011. - № 2. - С. 41 - 49.

Предлагается и исследуется модель пошаговой подсказки пользователю в задаче поиска по ключевому слову. Модель позволяет оценить существенные характеристики интерфейса пользователя в зависимости от параметров множества ключевых слов, функции распределения вероятностей обращения к ним и объема подсказки. Приводятся результаты имитационного моделирования подсказки. Табл.: 3. Ил.: 3. Библиогр.: 6 назв.


УДК 519.6; 662.2

Обчислювально-геометричний/інформаційно-теоретичний метод інверсії атрибутів, які фізично визначаються АВВ-моделями для дискримінації АВВ / Дешайн Л.М., Нордін П., Пінтер Я.Д. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 50 - 61.

Наявність залишкових підповерхневих боєприпасів і вибухових речовин (БВР) є серйозною проблемою в усьому світі. Дискримінація БВР від не БВР-елементів дозволяє спрямовувати ресурси на пом'якшення ризиків. Збір фізичних даних і інвертування, моделей, що фізично визначаються,  проводяться з наміром використовувати інвертовані модельні параметри як базис для дискримінації БВР. Однак дискримінація БВР через модельну інверсію стикається зі значними труднощами в середовищах з шумами, а також при невизначеному місцезнаходженні сенсорів. Наш обчислювально-геометричний підхід демонструє можливість отримувати безліч інформаційних атрибутів, корисних для БВР-дискримінації, включаючи інформаційний зміст інвертованої моделі разом з цінною додатковою інформацією, недоступною при використанні інверсного підходу. Табл.: 4. Іл.: 11. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 519.6; 662.2

Вычислительно-геометрический/информационно-теоретический метод инверсии атрибутов физически определяемых АВВ-моделей для дискриминации АВВ / Дешайн Л.М., Нордин П., Пинтер Я.Д. // Математические машины и системы. - 2011. - №2. - С. 50 - 61.

Наличие остаточных подповерхностных боеприпасов и взрывчатых веществ (БВВ) является серьезной проблемой во всем мире. Дискриминация БВВ от не БВВ-элементов позволяет направлять ресурсы на смягчение рисков. Сбор физических данных и инвертирование физически определяемых моделей производятся с намерением использовать инвертированные модельные параметры в качестве базиса для дискриминации БВВ. Однако дискриминация БВВ через модельную инверсию сталкивается со значительными трудностями в средах с шумами, а также при неопределенном местоположении сенсоров. Наш вычислительно-геометрический подход демонстрирует возможность получать множество информационных атрибутов, полезных для БВВ-дискриминации, включая информационное содержание инвертированной модели вместе с ценной дополнительной информацией, недоступной при использовании инверсного подхода. Табл.: 4. Ил.: 11. Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.652.4+004.827

Аналіз методів підтримки прийняття рішень у лікувальних системах / Шаховська Н.Б., Мельникова Н.І. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 62 - 72.

Проведений аналіз методів прийняття рішень, що застосовуються при розв'язанні складно формалізованих задач медичної діагностики та лікування. Представлено формальну модель лікувальної експертної системи, завдання якої полягає у підборі механізму лікувальної фармацевтичної схеми. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 004.652.4+004.827

Анализ методов поддержки принятия решений в лечебных системах / Шаховская Н.Б., Мельникова Н.И. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 62 - 72.

Проведен анализ методов принятия решений, применяемых при решении сложно формализированных задач медицинской диагностики и лечения. Представлена формальная модель лечебной экспертной системы, задача которой заключается в подборе механизма лечебной фармацевтической схемы. Табл.: 2. Ил.: 1. Библиогр.: 13 назв.


  УДК 004.519.712 +004.92

Регіональний пошук для множини рухомих точок / Терещенко В.М., Скляровський С.Є. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 73 - 80.

В роботі запропоновано структури даних у вигляді Вх-дерев для побудови ефективних алгоритмів регіонального пошуку на множині рухомих точок в евклідовому просторі Ed. Іл.: 4. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.519.712 +004.92

Региональный поиск для множества движущихся точек / Терещенко В.Н., Скляровский С.Е. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 73 - 80.

В работе предложены структуры данных в виде Вх-деревьев для построения эффективных алгоритмов регионального поиска на множестве движущихся точек в эвклидовом пространстве Ed. Ил.: 4. Библиогр.: 5 назв.


УДК 681.2:532.137

Моделювання інформаційно-вимірювальної системи фізико-хімічних параметрів нафтопродуктів у реальному часі / Древецький В.В., Клепач М.М. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 81 - 84.

Реалізовано моделювання системи автоматизованого контролю якісних показників нафтопродуктів на основі гідродинамічного методу вимірювання в режимі реального часу засобами MATLAB Simulink і Real-Time Windows Target. Встановлені динамічні та статичні властивості системи. Результати моделювання використано при розробці дослідного зразка автоматизованої системи контролю якісних показників нафтопродуктів. Іл.: 4. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 681.2:532.137

Моделирование информационно-измерительной системы физико-химических параметров нефтепродуктов в реальном времени / Древецький В.В., Клепач М.Н. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 81 - 84.

Осуществлено моделирование системы автоматизированного контроля качественных показателей нефтепродуктов на основе гидродинамического метода измерений в режиме реального времени средствами MATLAB Simulink и Real Time Windows Target. Установлены динамические и статические свойства системы. Результаты моделирования использованы при разработке опытного образца автоматизированной системы контроля качественных показателей нефтепродуктов. Ил.: 4. Библиогр.: 2 назв.


 МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 004.85

Про один підхід до моделювання оптичних параметрів багатошарового оптичного диска / Лапчук А.С., Крючин А.А. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 85 - 91.

Запропоновано метод розрахунку оптичних параметрів багатошарового оптичного диска формату тільки для зчитування, що зводить задачу синтезу реєструвальних шарів оптичного диска до розв'язку диференціального рівняння першого порядку. Задовольняючи граничним та фізичним умовам, отримана аналітична формула для залежності параметрів реєструвальних шарів від допустимого рівня сигналу. Показано, що застосування інформаційних шарів без дисипативних втрат дозволяє створювати носії інформації ROM-формату, що можуть мати декілька десятків реєструвальних шарів з інформаційною ємністю 500-2000 Гбайт. Запропоновано використовувати оксид титану як реєструвальні шари. Табл.: 1. Іл.: 5. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 004.85

Об одном подходе к моделированию оптических параметров многослойного оптического диска / Лапчук А.С., Крючин А.А. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 85 - 91.

Предложен метод расчета оптических параметров многослойного оптического диска формата только для считывания, что сводит задачу синтеза регистрирующих слоев оптического диска к решению дифференциального уравнения. Удовлетворяя граничным и физическим условиям, получена аналитическая формула для зависимости параметров регистрационных слоев от допустимого уровня сигнала. Показано, что применение информационных слоев без диссипативных потерь позволяет создавать носители информации ROM-формата, которые могут иметь несколько десятков регистрирующих слоев с информационной емкостью 500-2000 Гбайт. Предложено использовать оксид титана в качестве регистрирующих слоев. Табл.: 1. Ил.: 5. Библиогр.: 15 назв.


УДК 519.2+600.1

Марківські гіпервипадкові моделі / Горбань І.І. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 92 - 99.

Поняття марківського випадкового процесу узагальнено на випадок гіпервипадкового процесу. Для гіпервипадкового марківського процесу отримані рівняння, аналогічні відомим рівнянням Колмогорова для марківського випадкового процесу. Як приклади розглянуті вінеровський і гауссівський гіпервипадкові марківські процеси. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.2+600.1

Марковские гиперслучайные модели / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 92 - 99.

Понятие марковского случайного процесса обобщено на случай гиперслучайного процесса. Для гиперслучайного марковского процесса получены уравнения, аналогичные известным уравнениям Колмогорова для марковского случайного процесса. В качестве примеров рассмотрены винеровский и гауссовский гиперслучайные марковские процессы. Ил.: 1. Библиогр.: 7 назв.


  УДК 004.9:504:519.6

Засвоєння даних вимірювань в ейлеровій чисельній гідродинамічній моделі атмосферного переносу / Ковалец И.В. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 100 - 105.

Представлений алгоритм засвоєння даних вимірювань у чисельній гідродинамічній моделі атмосферного переносу. Попередні результати засвоєння свідчать про високу якість отриманих результатів. Даний алгоритм може бути використаний у системах підтримки прийняття рішень реального часу. Табл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.9:504:519.6

Усвоение данных измерений в эйлеровой численной гидродинамической модели атмосферного переноса / Ковалець І.В. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 100 - 105.

Представлен алгоритм усвоения данных в численной гидродинамической модели атмосферного переноса. Предварительные результаты усвоения свидетельствуют о хорошем качестве полученных результатов. Данный алгоритм может быть использован в системах поддержки принятия решений реального времени. Табл.: 1. Библиогр.: 5 назв.


 УДК 330.43

Нечітке моделювання в макроекономічному аналізі / Рзаєв Р.Р., Намазов Р.Б., Імранов І.Р. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 106 - 112.

У рамках нечіткої макромоделі національного ринку товарів розглядаються основні теоретичні концепції: функції інвестиції і заощадження. Правильна ідентифікація цих функцій на короткостроковий період має важливе значення для усунення розриву між попитом і пропозицією в масштабі всієї економіки. На прикладі довільних даних пропонується метод ідентифікації функцій інвестицій і заощаджень у нечіткому середовищі. Табл.: 3. Іл.: 2. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 330.43

Нечеткое моделирование в макроэкономическом анализе / Рзаев Р.Р., Намазов Р.Б., Имранов И.Р. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 106 - 112.

В рамках нечёткой макромодели национального рынка товаров рассматриваются основные теоретические концепции: функции инвестиции и сбережения. Правильная идентификация этих функций на краткосрочный период имеет важное значение для устранения разрыва между спросом и предложением в масштабе всей экономики. На примере произвольных данных предлагается метод идентификации функций инвестиций и сбережений в нечёткой среде. Табл.: 3. Ил.: 2. Библиогр.: 6 назв.


УДК 004.9; 681.5

Метод синтезу еквівалента невідомого зовнішнього збурення для динамічних об'єктів / Славко О.Г. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 113 - 120.

У даній роботі розроблено метод синтезу еквівалента сигналу невідомого зовнішнього збурення для динамічних об'єктів, описаних диференціальними рівняннями першого та другого порядків, що дозволяє здійснювати керування динамічними об'єктами на основі неявної математичної моделі об'єкта керування в умовах малої апріорної інформації про керований процес. Наведено приклади результатів роботи розробленого методу для типових та нетипових видів зовнішнього збурення. Іл.: 3. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 004.9; 681.5

Метод синтеза эквивалента неизвестного внешнего возмущения для динамических объектов / Славко Е.Г. // Математические машины и системы - 2011. - № 2. - С. 113 - 120.

В данной работе разработан метод синтеза эквивалента сигнала неизвестного внешнего возмущения для динамических объектов, описанных дифференциальными уравнениями первого и второго порядков, который позволяет управлять динамическими объектами на основе неявной математической модели объекта управления в условиях малой априорной информации о процессе управления. Приведены примеры результатов работы разработанного метода для типичных и нетипичных видов внешнего возмущения. Ил.: 3. Библиогр.: 9 назв.


УДК 519.86

Оптимізація інвестицій підприємств в компютерній моделі ринкової економіки / Косолап А.І., Мосяков І.В. // Математичні машини і системи.  - 2011. - № 2. - С. 121 - 124.

Пропонується методика розрахунку оптимальних обсягів інвестицій підприємств та їх структури на основі складної математичної моделі ринку. Модель реалізована програмно у надбудові Excel_SP із вбудованою мовою програмування складних систем. Проведені багаточисленні експерименти показали ефективність запропонованої методики. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 519.86

Оптимизация инвестиций предприятий в компьютерной модели рыночной экономики / Косолап А.И., Мосяков И.В. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 121 - 124.

Предлагается методика расчета оптимальных объемов инвестиций предприятий и их структуры на основе сложной математической модели рынка. Модель реализована программно в надстройке Excel_SP со встроенным языком программирования сложных систем. Проведенные многочисленные эксперименты показали эффективность предложенной методики. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 4 назв.


УДК 519.242.5:519.233.5

Концепція ортогональності в множинному регресійному аналізі / Радченко С.Г. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 125 - 130.

Показано, що одержання регресійних моделей пов'язано з рішенням обернених і некоректних задач і потребує розробки й використання спеціальних методів їх рішення на основі концепції ортогональності. Викладено метод стійкого оцінювання моделей на основі концепції ортогональності ефектів і приведено алгоритм та програмний засіб розв'язання задач. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 519.242.5:519.233.5

Концепция ортогональности во множественном регрессионном анализе / Радченко С.Г. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 125 - 130.

Показано, что получение регрессионных моделей связано с решением обратных и некорректно поставленных задач и требует разработки и использования специальных методов их решения на основе концепции ортогональности. Изложен метод устойчивого оценивания моделей на основе концепции ортогональности эффектов и приведены алгоритм и программное средство решения задач. Библиогр.: 9 назв.


УДК 681.3:519.68

Про один підхід до прогнозування епідеміологічної обстановки по грипу-ГРВІ з використанням часових рядів / В'юн В.І., Єременко Т.К., Кузьменко Г.Є., Міхненко Ю.А. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 131 - 136.

Автори досліджують можливість застосування методології та аналітики багатовимірних часових рядів для короткострокового прогнозування епідеміологічного процесу. Для моделювання використовувалися реальні дані моніторингу епідемії Грип-ГРВІ в м. Києві (офіційний сайт МОЗ за листопад 2009 - січень 2010). Іл.: 6. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 681.3:519.68

Об одном подходе к прогнозированию эпидемиологической обстановки по гриппу-ОРВИ с использованием временных рядов / Вьюн В.И., Еременко Т.К., Кузьменко Г.Е., Михненко Ю.А. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 131 - 136.

Авторы исследуют возможность применения методологии и аналитики многомерных временных рядов для краткосрочного прогнозирования эпидемиологического процесса. Для моделирования использовались реальные данные мониторинга эпидемии Грипп-ОРВИ в г. Киеве (официальный сайт МОЗ за ноябрь 2009 - январь 2010). Ил.: 6. Библиогр.: 10 назв.


  УДК 519.6

Чисельне дослідження процесу напірної фільтрації в середовищі з тонкими каналами / Слупко О.М., Савула Я.Г., Дяконюк Л.М. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 137 - 142.

Побудовано математичну модель, яка описує процес напірної фільтрації в середовищі з тонкими каналами. Проведено низку розрахунків і досліджено залежність тиску та швидкості руху рідини при різних показниках напору і коефіцієнта фільтрації. Представлені і проаналізовані результати обчислювальних експериментів з визначенням тиску і швидкості руху рідини в рамках запропонованої моделі. На основі одержаних результатів зроблено висновок про застосовність сформульованої моделі. Іл.: 9. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 519.6

Численное исследование процесса напорной фильтрации в среде с тонкими каналами / Слупко О.М., Савула Я.Г., Дяконюк Л.М. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 137 - 142.

Построена математическая модель, которая описывает процесс напорной фильтрации в среде с тонкими каналами. Проведен ряд расчетов и исследована зависимость давления и скорости движения жидкости при разных показателях напора и коэффициента фильтрации. Представлены и проанализированы результаты вычислительных экспериментов с определением давления и скорости движения жидкости в рамках предложенной модели. На основе полученных результатов сделан вывод о применимости сформулированной модели. Ил.: 9. Библиогр.: 5 назв.


  УДК 519.6

До проблеми подавлення геометричних шумів. Алгоритм просторової регуляції нерівномірно розташованих фотоприймальних елементів матриці / Сапцин В.М., Ольхова Ю.О., Глебов А.О. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 143 - 152.

У роботі проводиться аналіз проблеми подавлення геометричних шумів у матричному перетворювачі зображень. Розглядається модель матриці з випадковим розташуванням фотоприймальних елементів. Пропонуються процедури та алгоритми, що дозволяють формувати матрицю регулярно розташованих віртуальних фотоприймальних елементів із заданою роздільною здатністю, проводиться їх комп'ютерне моделювання. Результати чисельних експериментів демонструють працездатність запропонованих процедур та алгоритмів, а також вказують на наявність та необхідність пошуку оптимальних умов їх реалізації. Табл.: 4. Іл.: 5. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 519.6

К проблеме подавления геометрических шумов. Алгоритм пространственной регуляризации неравномерно расположенных фотоприемных элементов матрицы / Сапцин В.М., Ольховая Ю.А., Глебов А.А. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 143 - 152.

В работе проводится анализ проблемы подавления геометрических шумов в матричном преобразователе изображений. Рассматривается модель матрицы со случайным расположением фотоприемных элементов. Предлагаются процедуры и алгоритмы, позволяющие формировать матрицу регулярно расположенных виртуальных фотоприемных элементов с заданным разрешением, проводится их компьютерное моделирование. Результаты численных экспериментов демонстрируют работоспособность предложенных процедур и алгоритмов, а также указывают на наличие и необходимость поиска оптимальных условий их реализации. Табл.: 4. Ил.: 5. Библиогр.: 16 назв.


  УДК 004.942

Моделювання структури та функціональності технологічних проблем на основі обмежень / Вовк Р.Б. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 153 - 161.

Представлено формальне обгрунтування означень технологічної проблеми з ваговими, ймовірнісними, можливісними коефіцієнтами та введеною мірою необхідності, що дозволяє оперувати з характеристиками ступеня задоволення та відношень впорядкування по вагових коефіцієнтах для виділеної множини станів технологічної проблеми з накладеною ієрархією обмежень. Описано процедуру побудови утворення фактичного формулювання технологічної проблеми на множині її потенційно недообмежених або надобмежених підпроблем. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 004.942

Моделирование структуры и функциональности технологических проблем на основе ограничений / Вовк Р.Б. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 153 - 161.

Представлено формальное обоснование определений технологической проблемы с весовыми, вероятностными, возможностными коэффициентами и введенной мерой необходимости, что позволяет оперировать с характеристиками степени удовлетворения и отношений упорядочивания по весовым коэффициентам для выделенного множества состояний технологической проблемы с иерархией ограничений. Описана процедура построения фактической формулировки технологической проблемы на множестве ее потенциально недостаточно ограниченных или сверхограниченных подпроблем. Библиогр.: 11 назв.


  УДК 004.4: 378.14

Імітаційне моделювання системи управління навчальним процесом ВНЗ з використанням об'єктно-орієнтованого підходу / Стеценко І.В. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 162 - 170.

Розглядається імітаційне моделювання системи управління навчальним процесом вищого навчального закладу (ВНЗ), що базується на об'єктно-орієнтованій технології (ООТ). Використання мереж Петрі з часовими затримками для представлення динаміки функціонування об'єктів дозволяє швидко конструювати алгоритм імітації складної  системи. Модель реалізована засобами Java/J2SE. Дослідження моделі навчального процесу дозволяє відшукати оптимальні параметри управління. Іл.: 10. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 004.4: 378.14

Имитационное моделирование системы управления учебным процессом вуза с использованием объектно-ориентированного подхода / Стеценко И.В. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 162 - 170.

Рассматривается имитационное моделирование системы управления учебным процессом вуза на основе объектно-ориентированного подхода (ООП). Использование временных сетей Петри для представления динамики функционирования объектов позволяет быстро конструировать алгоритм имитации сложной системы. Модель реализована средствами Java/J2SE. Исследование модели учебного процесса позволяет отыскать оптимальные параметры управления. Ил.: 10. Библиогр.: 4 назв.


 

УДК 004.519.681

Алгоритмізація нечітких багатокритеріальних задач вибору / Маляр M.M. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 171 - 177.

У роботі розглянуто підхід до розв'язання нечіткої багатокритеріальної задачі вибору. Описано алгоритми та приведено приклади їх реалізації. Табл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.519.681

Алгоритмизация нечетких многокритериальных задач выбора / Маляр Н.Н. // Математические машины и системы. - 2011. - №2. - С. 171 - 177.

В роботе рассмотрен подход к решению нечеткой многокритериальной задачи выбора. Описаны алгоритмы и приведены примеры их реализации. Табл.: 2. Библиогр.: 10 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.3.019.3

Імітаційне моделювання відмовостійкої резервованої двоканальної системи в інтегрованому середовищі MATLAB SIMULINK / Федухін О.В., Муха Ар.А. // Математичні машини і системи. -2011. - № 2. - С. 178 - 181.

Стаття присвячена проблемі моделювання відмовостійких цифрових систем. Запропонована імітаційна модель двоканальної резервованої відмовостійкої системи з реконфігурацією. Іл.: 4. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 621.3.019.3

Имитационное моделирование отказоустойчивой резервированной двухканальной системы в интегрированной инструментальной среде MATLAB SIMULINK / Федухин А.В., Муха Ар.А. // Математические машины и системы. - 2011. - № 2. - С. 178 - 181.

Статья посвящена проблеме моделирования отказоустойчивых цифровых систем. Предложена имитационная модель двухканальной резервированной отказоустойчивой системы с реконфигурацией. Ил.: 4. Библиогр.: 5 назв.


ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 001.895; 351.746; 316.422

До концепції інноваційної складової національної безпеки (попередні зауваження, дослідження).  Ч. 1 / Морозов А.А., Джелали В.І. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 2. - С. 182 - 192.

Виходячи із обов'язкового виконання вимог системної повноти при створенні соціальних систем, запропоновано поняття концепції. Показана гостра актуальність радикального, системно повного удосконалення інноваційного розвитку (технології, організації і духу інноваційної діяльності), яке визначає безпеку особи і держави у ключових аспектах будь-якої діяльності. Бібліогр.: 27 назв.

УДК 001.895; 351.746; 316.422

К концепции инновационной составляющей национальной безопасности (предварительные замечания, исследование). Ч. 1 / Морозов А.А., Джелали В.И. // Математические машины и системы - 2011. - № 2. - С. 182 - 192.

Исходя из обязательности выполнения требования системной полноты при создании социальных систем, предложено понятие концепции. Показана острая актуальность радикального, системно полного совершенствования инновационного развития (технологии, организации и духа инновационной деятельности), которое определяет безопасность личности и страны в ключевых аспектах любой деятельности. Библиогр.: 27 назв.


      Останнє оновлення: Jun 14, 2011