Математичні машини та системи. 2011 №3

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.31, 538.945

Математичний формалізм взаємодій медичних квантових нанороботів з квантовими нанооб'єктами  та їх моделювання на квантових комп'ютерах / Войтович І.Д., Пастух О.А. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 3 - 11.

Стаття присвячена математичному формалізму взаємодій між медичними квантовими нанороботами і квантовими нанооб'єктами та їх моделюванню на квантових комп'ютерах. Іл.: 5. Бібліогр.: 21 назв.

УДК 004.31, 538.945

Математический формализм взаимодействий медицинских квантовых нанороботов с квантовыми нанообъектами и их моделирование на квантовых компьютерах / Войтович И.Д., Пастух О.А. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 3 - 11.

Статья посвящена математическому формализму взаимодействий между медицинскими квантовыми нанороботами и квантовыми нанообъектами, а также их моделированию на квантовых компьютерах. Ил.: 5. Библиогр.: 21 назв.


УДК 004.94:004.78

Представлення декларативних знань у діалоговій транзакції / Чмир І.О. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 12 - 22.

Статтю присвячено дослідженню і моделюванню внутрішньої структури транзакції еротетичного діалогу з кінцевою метою побудови штучного антропоморфного діалогового агента. На основі аналізу реальних діалогів сформовано онтологічний базис натурального діалогового процесу, що лежить в основі викладу. У статті пропонується спектр моделей, що пояснюють внутрішню організацію діалогової транзакції з точки зору представлення знань. Моделі синтезовані на основі лінгвонезалежних сутностей представлення декларативних знань. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 004.94:004.78

Представление декларативных знаний в диалоговой транзакции / Чмырь И.А. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 12 - 22.

Статья посвящена исследованию и моделированию внутренней структуры транзакции эротетического диалога с конечной целью построения искусственного антропоморфного диалогового агента. На основе анализа реальных диалогов сформирован онтологический базис естественного диалогового процесса, лежащий в основе последующего изложения. В статье предложен спектр моделей, поясняющих внутреннюю организацию диалоговой транзакции с точки зрения представления знаний. Модели синтезированы на основе лингвонезависимых сущностей представления декларативных знаний. Библиогр.: 13 назв.


УДК 519.2:612.822

Дослідження ймовірнісної моделі дендрита нейрона / Бондаренко Я.С., Турчин В.М. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 23 - 31.

У роботі досліджено вплив основних числових характеристик імовірнісної моделі дендрита нейрона на форму реалізацій дендритних дерев і на значення похідних характеристик дендрита. Вплив основних числових характеристик ілюструється серіями реалізацій дендритів. Похідними числовими характеристиками дендрита виступають загальна довжина дендрита, число розгалужень, число закінчень, максимальний порядок сегмента, максимальна path distance. Іл.: 6. Бібліогр.: 22 назв.

УДК 519.2:612.822

Исследование вероятностной модели дендрита нейрона / Бондаренко Я.С., Турчин В.Н. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 23 - 31.

В работе изучено влияние основных числовых характеристик вероятностной модели дендрита нейрона на форму реализаций дендритных деревьев и на значения производных характеристик дендрита. Влияние основных числовых характеристик иллюстрируется сериями реализаций дендритов. Производными числовыми характеристиками дендрита выступают общая длина дендрита, число ветвлений, число окончаний, максимальный порядок сегмента, максимальная path distance. Ил.: 6. Библиогр.: 22 назв.


УДК 007; 681.3

Комп'ютерна система ймовірнісно-алгебраїчного моделювання складних систем з багатьма станами / Сукач О.І., Демуськов О.Б., Ратобильська Д.В. // Математичні машини і системи. - 2011. -   № 3. - С. 32 - 39.

Наводиться опис комп'ютерної системи PALS, що реалізує метод імовірнісно-алгебраїчного моделювання складних систем і дозволяє оцінити в динаміці ймовірнісні характеристики досліджуваної властивості складних систем з багатьма станами. На прикладах демонструється оцінка ймовірнісних властивостей структурно-простих і структурно-складних систем. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 007; 681.3

Компьютерная система вероятностно-алгебраического моделирования сложных систем со многими состояниями / Сукач Е.И., Демуськов А.Б., Ратобыльская Д.В. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 32 - 39.

Приводится описание компьютерной системы PALS, реализующей метод вероятностно-алгебраического моделирования сложных систем и позволяющей оценить в динамике вероятностные характеристики исследуемого свойства сложных систем со многими состояниями. На примерах демонстрируется оценка вероятностных свойств структурно-простых и структурно-сложных систем. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 8 назв.


УДК 681.3:519.68

Архітектурні засади систем моніторингу та прогнозування розвитку епідеміологічних процесів / В'юн В.І., Кузьменко Г.Є., Міхненко Ю.А. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 40 - 46.

У статті розглядаються архітектурні засади систем моніторингу та прогнозування розвитку епідеміологічних процесів (на прикладах грипу та ГРВІ), що функціонують у складі державної системи Е-урядування. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 681.3:519.68

Архитектурные принципы систем мониторинга и прогнозирования развития эпидемиологических процессов / Вьюн В.И., Кузьменко Г.Е., Михненко Ю.А. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 40 - 46.

В статье рассматриваются архитектурные принципы систем мониторинга и прогнозирования эпидемиологических процессов (на примерах гриппа и ОРВИ), функционирующих в составе государственного Е-управления. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.


НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 621.396.2.019.4: 621.391.254

Статистична оцінка завадозахищеності систем зв'язку з технологією  MIMO / Зайцев С.В., Казимир В.В., Восколович О.І. // Математичні машини і системи. - 2011. -    № 3. - С. 47 - 57.

У статті вперше отримані аналітичні залежності для розрахунку середньої ймовірності бітової помилки в каналах з релеєвськими завмираннями, флуктуаційним шумом та навмисними завадами для систем MIMO з розширенням спектра сигналів методом псевдовипадкової перестройки робочої частоти. Дані залежності дозволяють здійснити більш точний аналіз завадозахищеності каналів при малих відношеннях сигнал-завада в каналі. Іл.: 2. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 621.396.2.019.4: 621.391.254

Статистическая оценка помехозащищенности систем связи с технологией MИMO / Зайцев С.В., Казимир В.В., Восколович А.И. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 47 - 57.

В статье впервые получены аналитические зависимости для расчета средней вероятности битовой ошибки в каналах с релеевскими замираниями, флуктуационным шумом и преднамеренными помехами для систем MИMO с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки  рабочей частоты. Данные зависимости позволяют осуществить более точный анализ помехозащищенности каналов при малых отношениях сигнал-помеха в канале. Ил.: 2. Библиогр.: 11 назв.


УДК 57. 001

Біометричні технології. Методи дактилоскопії / Мороз А.О. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 58 - 65.

У статті представлено загальний опис внутрішніх особливостей методів дактилоскопії, що набули найбільшого поширення біометричної технології. Детально розглянуті методи розпізнавання рисунка пальця та конфігурації приладів для їх здійснення. Іл.: 10. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 57. 001

Биометрические технологии. Методы дактилоскопии / Мороз А.О. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 58 - 65.

В статье представлено общее описание внутренних особенностей методов дактилоскопии,  которые получили наибольшее распространение в биометрических технологиях. Подробно рассмотрены методы распознавания рисунка пальца и конфигурации приборов для их осуществления. Ил.: 10. Библиогр.: 11 назв.


УДК 004.89

Інтелектуальні агенти пошуку релевантних прецедентів на основі адаптивних онтологій / Литвин В.В. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 66 - 72.

У статті розглянуто функціонування інтелектуальних агентів на основі адаптивних онтологій, які використовують прецеденти. Розроблено математичне забезпечення діяльності таких агентів. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 004.89

Интеллектуальные агенты поиска релевантных прецедентов на основе адаптивных онтологий / Литвин В.В. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 66 - 72.

В статье рассмотрено функционирование интеллектуальных агентов на основе адаптивных онтологий, использующих прецеденты. Разработано математическое обеспечение деятельности таких агентов. Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 7 назв.


  УДК 519.852.67

Чисельне диференціювання розв'язку крайової задачі за параметрами розміщення джерел фізичного поля / Крижанівський В.Б. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 73 - 79.

У представленій роботі пропонується спосіб чисельного диференціювання розв'язку крайової задачі еліптичного типу за параметрами розміщення носіїв джерел фізичного поля. З точки зору практичного застосування, можливість отримання зазначених часткових похідних дозволяє використати методи умовної оптимізації першого порядку до задач оптимального синтезу систем з розподіленими параметрами. Викладена ідея диференціювання може бути просто адаптована і до інших крайових задач, які виникають при оптимізації технічних систем з дискретними джерелами фізичних полів. Іл.: 2. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 519.852.67

Численное дифференцирование решения краевой задачи по параметрам размещения источников физического поля / Крыжановский В.Б. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. -   С. 73 - 79.

В представленной работе предлагается способ численного дифференцирования решения краевой задачи эллиптического типа по параметрам размещения источников физического поля. С точки зрения практического использования, возможность получения этих частных производных позволяет использовать методы условной оптимизации первого порядка для задач оптимального синтеза систем с распределенными параметрами. Изложенная идея дифференцирования может быть просто адаптирована для решения других краевых задач, которые возникают при оптимизации технических систем с дискретными источниками физических полей. Ил.: 2. Библиогр.: 14 назв.


УДК 519.8.3

Про одну інформаційну технологію «подання-сприйняття» / Мороз-Подворчан І.Г. // Математичні машини і системи.  - 2011. - № 3. - С. 80 - 82.

Розглядаються інформаційно-технологічні взаємодії при деякому керуванні сучасним суспільством. Іл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 519.8.3

Об одной информационной технологии «представление-восприятие» / Мороз-Подворчан И.Г. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 80 - 82.

Рассматриваются информационно-технологические взаимодействия при некотором управлении современным обществом. Ил.: 1. Библиогр.: 5 назв.


  УДК 004.94: 532.59

Оцінка дифракції і дисипації хвильової енергії в моделі SWAN при дослідженні трансформації нерегулярних хвиль на неоднорідностях дна і генерації уздовжберегових течій / Демченко Р.І., Дикий П.В., Коломієць П.С. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 83 - 96.

Спектральні моделі SWAN і ExEBED, які адаптовані до  хвильових процесів у прибережній зоні, для опису процесу дифракції містять різні підходи, що базуються на апроксимації рівняння положистих схилів (РПС) у термінах хвильової енергії,  а також різні тлумачення щодо обрушення хвиль зі зміною глибини. Порівняння числових результатів моделі SWAN і ExEBED проведене за лабораторними даними для процесу трансформації хвиль на неоднорідностях дна і у зоні обрушення хвиль на прибережному схилі. Іл.: 11. Бібліогр.: 27 назв.

УДК 004.94: 532.59

Оценка дифракции и диссипации волновой энергии в модели SWAN при исследовании трансформации нерегулярных волн на неоднородностях дна и генерации вдольбереговых течений / Демченко Р.И., Дикий П.В., Коломиец П.С. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 83 - 96.

Спектральные модели SWAN и ExEBED, применяемые к волновым процессам в прибрежной области, для описания дифракции включают разные подходы, основанные на аппроксимации уравнения пологих склонов (УПС) в терминах волновой энергии, а также разные трактовки в зоне обрушения волн, вызванного изменением глубины. Сравнение численных результатов модели SWAN и ExEBED проведено на лабораторных данных для процесса трансформации волн на донных неоднородностях и в зоне обрушения волн на береговом уклоне. Ил.: 11. Библиогр.: 27 назв.


 МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 519.2+600.1

Статистична стійкість коливань температури повітря і опадів у районі Москви / Горбань І.І. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 97 - 104.

За допомогою розробленої раніше методики оцінки порушень статистичної стійкості процесів досліджено статистичну стійкість даних коливань температури повітря і кількість осадків у районі Москви за 43 роки спостереження. Встановлено, що коливання температури носять явно виражений статистично нестійкий характер. Коливання ж осадків - статистично стійкі на всьому інтервалі спостереження. Отримані результати вказують на можливість використання стохастичних моделей для опису коливань осадків протягом десятків років та непридатність таких моделей для опису коливань температури. Адекватний опис коливань температури може бути забезпечений гіпервипадковими моделями, що враховують порушення статистичної стійкості. Іл.: 8. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.2+600.1

Статистическая устойчивость колебаний температуры воздуха и осадков в районе Москвы / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 97 - 104.

С помощью разработанной ранее методики оценки нарушений статистической устойчивости процессов исследована статистическая устойчивость колебаний температуры воздуха и количества осадков в районе Москвы за 43 года наблюдения. Установлено, что колебания температуры носят явно выраженный статистически неустойчивый характер. Колебания же осадков - статистически устойчивы на всем интервале наблюдения. Полученные результаты указывают на возможность использования стохастических моделей для описания колебаний осадков на протяжении десятков лет и непригодность таких моделей для описания колебаний температуры. Адекватное описание колебаний температуры может быть обеспечено гиперслучайными моделями, учитывающими нарушения статистической устойчивости. Ил.: 8. Библиогр.: 7 назв.


УДК 51.7:532.546

Математичне моделювання газогідратних процесів / Повєщенко Ю.А., Казакевич Г.І. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 105 - 110.

Проаналізовані рівняння дисоціації газових гідратів у пористих середовищах. Даний аналіз дозволяє побудувати ефективні обчислювальні алгоритми для вирішення рівнянь, що розглядаються. Розроблене обчислювальне середовище дає можливість моделювати процеси, що вивчаються, в інтерактивному режимі. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 51.7:532.546

Математическое моделирование газогидратных процессов / Повещенко Ю.А., Казакевич Г.И. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 105 - 110.

Проанализированы уравнения диссоциации газовых гидратов в пористых средах. Данный анализ позволяет построить эффективные вычислительные алгоритмы для решения рассматриваемых уравнений. Разработанная вычислительная среда дает возможность моделировать изучаемые процессы в интерактивном режиме. Библиогр.: 4 назв.


  УДК 519.8.004.4: 621.8

Урахування впливу економічних чинників на обсяг продажу товарів масового споживання / Куссуль М.Е., Сичов О.С., Антоненко А.О. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 111 - 115.

У статті запропоновано спосіб визначення впливу економічних, соціальних та ринкових факторів на обсяг продажу товарів масового споживання. Наведено алгоритми врахування впливу стандартних і нестандартних факторів. Описано основні недоліки методу. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.8.004.4: 621.8

Учет влияния экономических факторов на объем продаж товаров массового потребления / Куссуль М.Э., Сычев А.С., Антоненко А.О. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 111 - 115.

В статье предложен способ определения влияния экономических, социальных и рыночных факторов на объем продаж товаров массового потребления. Приведены алгоритмы учета влияния стандартных и нестандартных факторов. Описаны основные недостатки метода. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 7 назв.


 УДК 519.682.5

Основи використання методу "Спектр знань" у дистанційному навчанні / Федорук П.І., Петрик С.М. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 116 - 120.

У статті розглядається метод контекстного представлення знань у системі дистанційного навчання, який дозволяє оперувати різними за структурою частинами електронного курсу матеріалу для забезпечення найбільш ефективного сприйняття необхідного для засвоєння матеріалу. Описана математична модель методу передбачає можливість конкретизації, деталізації, варіації складності знань і способів їх подання при їх передачі, не змінюючи при цьому тематики і змісту матеріалу. Іл.: 4. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 519.682.5

Основы использования метода "Спектр знаний" в дистанционном обучении / Федорук П.И., Петрик С.М. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 116 - 120.

В статье рассматривается метод контекстного представления знаний в системе дистанционного обучения, который позволяет оперировать разными по структуре частями электронного курса материала для обеспечения наиболее эффективного восприятия необходимого для усвоения материала. Описанная математическая модель метода предполагает возможность конкретизации, детализации, вариации сложности знаний и способов их подачи при передаче, не изменяя при этом тематики и содержания материала. Ил.: 4. Библиогр.: 3 назв.


УДК 621.396.67

Застосування теорії гіпервипадкових явищ для розрахунку функціональних характеристик та параметрів радіоелектронних засобів / Уваров Б.М., Зіньковський Ю.Ф. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 121 - 129.

Розглянуті проблеми визначення показників функціонального призначення радіоелектронних засобів при проектуванні на основі теорії гіпервипадкових явищ. Одержані гіпервипадкові моделі фізичних процесів; наведені результати визначення гіпервипадкових характеристик електрорадіоелементів. Іл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 621.396.67

Применение теории гиперслучайных явлений для расчета функциональных характеристик и параметров радиоэлектронных средств / Уваров Б.М., Зиньковский Ю.Ф. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 121 - 129.

Рассмотрены проблемы определения показателей функционального назначения радиоэлектронных средств при проектировании на основе теории гиперслучайных явлений. Получены гиперслучайные модели физических процессов; приведены результаты определения гиперслучайных характеристик электрорадиоэлементов. Ил.: 1. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.82

Про часове представлення теорії взаємодіючих процесів Хоара / Гайтан О.М. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 130 - 134.

У статті вводиться параметр часу до теорії взаємодіючих процесів Хоара. Представлені основні операції теорії, такі як префіксація, рекурсія, оператори вибору та ін. та аксіоматичні закони теорії з урахуванням введеного параметра. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 004.82

О временном представлении теории взаимодействующих процессов Хоара / Гайтан Е.Н. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 130 - 134.

В статье вводится параметр времени в теорию взаимодействующих процессов Хоара. Представлены основные операции теории, такие как префиксация, рекурсия, операторы выбора и др. и аксиоматические законы теории с учетом введенного параметра. Библиогр.: 6 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 656.257.004

Новий підхід до автоматизації переїздів на залізничному транспорті / Федухин О.В., Гладков А.В., Муха Ар.А. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 135 - 141.

Стаття присвячена проблемі забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах. Опрацьована концепція створення електронної гарантоздатної системи автоматичної переїзної сигналізації нової генерації з об'єктивним контролем  зони переїзду, можливістю сигналізації про зайнятість переїзду на шляховий залізничний світлофор і в кабіну машиніста. Іл.: 4. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 656.257.004

Новый подход к автоматизации переездов на железнодорожном транспорте / Федухин А.В., Гладков А.В., Муха Ар.А. // Математические машины и системы - 2011. - № 3. - С. 135 - 141.

Статья посвящена проблеме обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах. Проработана концепция создания электронной гарантоспособной системы автоматической переездной сигнализации нового поколения с объективным контролем зоны переезда, возможностью сигнализации о занятости переезда на путевой железнодорожный светофор и в кабину машиниста. Ил.: 4. Библиогр.: 3 назв.


УДК 621.3.019:658.562

До оцінки достовірності при сертифікаційних випробуваннях на надійність / Стрельніков П.В. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 142 - 145.

Представлені методики визначення достовірності (довірчої ймовірності та відносної помилки) на основі результатів випробувань (спостережень у процесі експлуатації) при використанні дифузійних розподілів. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 621.3.019:658.562

К оценке достоверности при сертификационных испытаниях на надежность / Стрельников П.В. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 142 - 145.

Представлены методики определения достоверности (доверительной вероятности и относительной ошибки) на основе результатов испытаний (наблюдений в процессе эксплуатации) при использовании диффузионных распределений. Библиогр.: 4 назв.


ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 001.895; 351.746; 316.422

До концепції інноваційної складової національної безпеки (попередні зауваження, дослідження).  Ч. 2 / Морозов А.О., Джелалі В.І. // Математичні машини і системи. - 2011. - № 3. - С. 146 - 159.

Показані  необхідність і можливість спільної масової інноваційно-моральної діяльності, створення особливого інноваційного духу. Розроблена якісна структура інноваційної сфери - засобів цільного представлення. Запропоновані основи вирішення проблем інноваційної діяльності на основі розробленої в Кібцентрі НАН України (1975-2009 рр.), за активною участю інших організацій м. Києва, інноваційної інформаційної технології (ІІТ), системи та інноваційної культури збереження і активізації нових ідей (ЗАНІ). Розроблена структура Програми інноваційного розвитку. Іл.: 2. Бібліогр.: 31 назв.

УДК 001.895; 351.746; 316.422

К концепции инновационной составляющей национальной безопасности (предварительные замечания, исследование). Ч. 2 / Морозов А.А., Джелали В.И. // Математические машины и системы. - 2011. - № 3. - С. 146 - 159.

Показаны необходимость и возможность совместной массовой инновационно-нравственной деятельности, создания особого инновационного духа. Разработана качественная структура инновационной сферы - средства цельного представления. Предложены основы решения проблем инновационной деятельности на основе разработанной в Кибцентре НАН Украины (1975-2009 гг.), при активном участии других организаций г. Киева, инновационной информационной технологии (ИИТ), системы и инновационной культуры сохранения и активизации новых идей (САНИ). Разработана структура Программы инновационного развития. Ил.: 2. Библиогр.: 31 назв.


РЕЦЕНЗІЇ

 

      Останнє оновлення: Sep 12, 2016