Математичні машини і системи. 2012 №3

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.4'242

Технологія віртуалізації. Динамічна реконфігурація ресурсів обчислювального кластера / Погорілий С.Д., Білоконь І.В., Бойко Ю.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 3 - 18.

На основі виконаного аналізу сучасних платформ апаратно-програмної віртуалізації обґрунтовано доцільність використання і дослідження віртуальних машин на платформі Microsoft Hyper-V R2 як вузлів обчислювального кластера. Концепцію створення гнучких гомогенних архітектур кластерних систем поглиблено за рахунок можливості формування динамічно реконфігурованої кластерної обчислювальної системи з використанням механізмів віртуалізації платформи Microsoft Hyper-V. Показано актуальність використання апаратної платформи персональних комп'ютерів і серверів для реконфігурації ресурсів обчислювальних кластерів. Табл.: 2. Іл.: 4. Бібліогр.: 45 назв.

УДК 004.4'242

Технология виртуализации. Динамическая реконфигурация ресурсов вычислительного кластера / Погорелый С.Д., Белоконь И.В.,
Бойко Ю.В.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 3 - 18.

На основании выполненного анализа современных платформ аппаратно-программной виртуализации обоснована целесообразность использования и исследования виртуальных машин на платформе Microsoft Hyper-V R2 в качестве узлов вычислительного кластера. Концепция создания гибких гомогенных архитектур кластерных систем углублена за счет возможности формирования динамически реконфигурируемой кластерной вычислительной системы с использованием механизмов виртуализации платформы Microsoft Hyper-V. Показана актуальность использования аппаратной платформы персональных компьютеров и серверов для реконфигурации ресурсов вычислительных кластеров. Табл.: 2. Ил.: 4. Библиогр.: 45 назв.


УДК 004.27; 004.274;  004.315

Особливості підходу до вибору ПЛІС для проектування PIM-систем /
Палагін О.В., Яковлєв Ю.С., Єлісєєва О.В.
// Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 19 - 28.

Розглянуто узагальнену структурну схему, основні властивості ПЛІС як елементної бази для побудови PIM-систем, а також особливості структурної організації PIM-систем, на підставі чого виділено чинники, що визначають придатність PIM-системи для реалізації на ПЛІС. Сформульовано особливості вибору сімейства і типу ПЛІС та запропоновано математичне відображення умов вибору ПЛІС як елементної бази для побудови PIM-систем. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 004.27; 004.274;  004.315

Особенности подхода к выбору ПЛИС для проектирования PIM-систем / Палагин А.В., Яковлев Ю.С., Елисеева Е.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 19 - 28.

Рассмотрены обобщенная структурная схема, основные свойства ПЛИС как элементной базы для построения PIM-систем, а также особенности структурной организации PIM-систем, на основании чего выделены факторы, определяющие пригодность PIM-системы для реализации на ПЛИС. Сформулированы особенности выбора семейства и типа ПЛИС, предложено математическое отображение условий выбора ПЛИС в качестве элементной базы для построения PIM-систем. Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 16 назв.


УДК 517.91

Достатні умови стійкості нечітких гібридних автоматів / Бичков О.С. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 29 - 37.

У статті отримані умови стійкості лінійних гібридних автоматів з нечітким перемиканням. Динаміка в локальних станах описується диференціальними рівняннями за процесом нечіткого блукання. Дослідження стійкості проводиться за допомогою методу функцій Ляпунова. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 517.91

Достаточные условия устойчивости нечетких гибридных автоматов /
Бычков А.С.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 29 - 37.

В статье получены условия устойчивости линейных гибридных автоматов с нечетким переключением. Динамика в локальных состояниях описывается дифференциальными уравнениями по процессу нечеткого блуждания. Исследование устойчивости проводится с помощью метода функций Ляпунова. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.27

Використання структур сучасних комп'ютерних систем для реалізації систем обробки знань / Кургаєв О.П., Савченко І.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 38 - 48.

У зв'язку зі стрімким розвитком технологій програмованих логічних інтегральних схем розробка нових, більш продуктивних, архітектур комп'ютерів для обробки знань залишається актуальною задачею. В роботі виконано аналіз архітектур проблемно-орієнтованих систем, а також універсальних систем. Розглянуто переваги та шляхи використання комп'ютерів із універсальною архітектурою для реалізації систем обробки знань. Іл.: 7. Бібліогр.: 23 назв.

УДК 004.27

Использование структур современных компьютерных систем для реализации систем обработки знаний / Кургаев А.Ф., Савченко И.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 38 - 48.

В связи со стремительным ростом технологий программируемых логических интегральных схем разработка новых, более производительных, архитектур компьютеров для обработки знаний остается актуальной задачей. В работе выполнен анализ проблемно-ориентированных и универсальных компьютерных систем. Рассмотрены преимущества и пути использования компьютеров с универсальной архитектурой для реализации систем обработки знаний. Ил.: 7. Библиогр.: 23 назв.


УДК 004.942

Особливості представлення дійсних чисел у постбінарних форматах / Анопрієнко О.Я., Іваниця С.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 49 - 60.

Розглянуто актуальність переходу до постбінарного комп'ютингу як важливого кроку до досягнення «гнучкої розрядності» при кодуванні кількісних значень у сучасних комп'ютерних системах. Запропоновано ряд модифікацій традиційних форматів чисел з рухомою комою. Показані принципи формування дрібних, інтервальних і постбінарних форматів, заснованих на модифікації стандартних уявлень чисел у форматі з рухомою комою. Табл.: 3. Іл.: 3. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 004.942

Особенности представления вещественных чисел в постбинарных форматах / Аноприенко А.Я., Иваница С.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - №3. - С. 49 - 60.

Рассмотрена актуальность перехода к постбинарному компьютингу как важному шагу к достижению «гибкой разрядности» при кодировании количественных значений в современных компьютерных системах. Предложен ряд модификаций традиционных форматов чисел с плавающей запятой. Показаны принципы формирования дробных, интервальных и постбинарных форматов, основанных на модификации стандартных представлений чисел в формате с плавающей запятой. Табл.: 3. Ил.: 3. Библиогр.: 18 назв.


УДК 681.513.7

Вибір нейроемулятора на основі методу управляючих локальних градієнтів у методі нейроуправління з еталонною моделлю /
Чернодуб А.Н.
// Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 61 - 68.

Розглядаються задачі нейроідентифікації і нейроуправління з еталонною моделлю для нелінійного динамічного об'єкта. Аналізується проблема вибору нейроемулятора для навчання нейроконтролера, пропонується новий критерій на основі аналізу керуючих локальних градієнтів для вхідних нейронів нейроемулятора. Приводяться результати чисельних експериментів щодо навчання нейроконтролерів методами градієнтного спуска і розширеного фільтра Калмана. Табл.: 3. Іл.: 3. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 681.513.7

Выбор нейроэмулятора на основе метода управляющих локальных градиентов в методе нейроуправления с эталонной моделью /
Чернодуб А.М.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 61 - 68.

Рассматриваются задачи нейроидентификации и нейроуправления с эталонной моделью для нелинейного динамического объекта. Анализируется проблема выбора нейроэмулятора для обучения нейроконтроллера, предлагается новый критерий на основе анализа управляющих локальных градиентов для входных нейронов нейроэмулятора. Приводятся результаты множественных численных экспериментов по обучению нейроконтроллеров методами градиентного спуска и расширенного фильтра Калмана. Табл.: 3. Ил.: 3. Библиогр.: 13 назв.


УДК 681.3

Метод Гальоркіна. Спосіб паралельної реалізації завдань математичної фізики в єдиному обчислювальному потоці / Ледянкін Ю.Я. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 69 - 80.

Розвивається ідея застосування методу Гальоркіна як різновиду методу зважених нев'язок у створенні єдиного технологічного потоку в організації обчислень. Запропоновано спосіб паралельної обробки інформації на рівні складних структур даних і описано на конкретному прикладі рішення нелінійної задачі методом Гальоркіна. Стаття представляє інтерес для спеціалістів у галузі математики і розробників методів і структур спецпроцесорів для розв'язання задач математичної фізики та інших завдань. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3

Метод Галеркина. Способ параллельной реализации задач математической физики в едином вычислительном потоке /
Ледянкин Ю.Я.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 69 - 80.

Развивается идея применения метода Галеркина как разновидности метода взвешенных невязок в создании единого технологического потока в организации вычислений. Предложен способ параллельной обработки информации на уровне сложных структур данных и описан на конкретном примере решения нелинейной задачи методом Галеркина. Статья представляет интерес для специалистов в области математики и разработчиков методов и структур спецпроцессоров для решения задач математической физики и других задач. Библиогр.: 4 назв.


ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 004.5

Об'єм порції покрокової підказки і ефективність інтерфейсу користувача системи пошуку за ключовим словом / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Оксанич І.М. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 81 - 87.

Розглядається вплив об'єму порції підказки при вводі ключового слова на ефективність інтерфейсу користувача інформаційно-пошукової системи. Наводяться розрахункові та експериментальні дані залежності трудомісткості інтерфейсу та її складових від об'єму порції підказки. Обговорюється потенційна доцільність зменшення об'єму порції підказки з урахуванням експериментальних даних по вводу і синонімічному заміщенню ключових слів. Табл.: 4. Іл.: 2. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 004.5

Объём порции пошаговой подсказки и эффективность интерфейса пользователя системы поиска по ключевому слову / Литвинов В.А., Майстренко С.Я., Оксанич И.Н. // Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 81 - 87.

Рассматривается влияние объема порции подсказки при вводе ключевого слова на эффективность интерфейса пользователя информационно-поисковой системы. Приводятся расчетные и экспериментальные данные зависимости трудоемкости интерфейса и ее составляющих от объема порции подсказки. Обсуждается потенциальная целесообразность уменьшения объема порции подсказки с учетом экспериментальных данных по вводу и синонимическому замещению ключевых слов. Табл.: 4. Іл.: 2. Бібліогр.: 7 назв.


УДК 680.3

Аналіз та обґрунтування методів і моделей формування типових сценаріїв ліквідації НС з використанням ГІС-технологій на регіональному рівні / Кузьменко Г.Є., Хомініч В.С. // Математичні машини і системи. - 2012. - №3. - С. 88 - 96.

У статті проаналізовані  методи і моделі для формування типових сценаріїв ліквідації НС регіонального рівня. Сценарії розглядаються як інтелектуальний концепт для наповнення  бази знань для підтримки прийняття рішень з ліквідації НС. Табл.: 1. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 680.3

Анализ и обоснование методов и моделей формирования типовых сценариев ликвидации ЧС с использованием ГИС-технологий на региональном уровне / Кузьменко Г.Е., Хоминич В.С. // Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 88 - 96.

В статье проанализированы методы и модели для формирования типовых сценариев ликвидации ЧС регионального уровня. Сценарии рассматриваются в качестве интеллектуальных концептов для наполнения базы знаний для поддержки принятия решений по ликвидации ЧС. Табл.: 1. Библиогр.: 12 назв.


УДК 004.421

Низхідне проектування алгоритмів у межах алгеброалгоритмічного підходу / Дорошенко А.Є., Акуловський В.Г. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 97 - 102.

Показана можливість декомпозиції алгоритмічних конструкцій, що дозволяє реалізувати стратегію низхідного проектування алгоритмів у межах алгеброалгоритмічного підходу. Іл.: 2. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 004.421

Нисходящее проектирование алгоритмов в рамках алгеброалгоритмического подхода / Дорошенко А.Е., Акуловский В.Г. // Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 97 - 102.

Показана возможность декомпозиции алгоритмических конструкций, что позволяет реализовать стратегию нисходящего проектирования алгоритмов в рамках алгеброалгоритмического подхода. Ил.: 2. Библиогр.: 6 назв.


УДК 519.711

Мультиагентна модель для управління ефективністю Дельфі-процесу багатотурової експертизи / Ільїна О.П., Слабоспицька О.О. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 103 - 115.

Розроблено формальний апарат моделювання ефективності Дельфі-процесу оцінки скалярного параметра. Він ґрунтується на моделях мультиагентного частково спостережуваного марківського процесу прийняття рішень та сімейства онтологій експертних точок зору. Запропоновано алгоритм експертного процесу, що здійснює чергування реальних турів з віртуальними мультиагентними. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 519.711

Мультиагентная модель для управления эффективностью Дельфи-процесса многотуровой экспертизы / Ильина Е.П., Слабоспицкая О.А. // Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 103 - 115.

Разработан формальный аппарат моделирования эффективности Дельфи-процесса оценки скалярного параметра. Он основан на моделях мультиагентного частично наблюдаемого марковского процесса принятия решений и семейства онтологий экспертных точек зрения. Предложен алгоритм экспертного процесса, чередующего реальные туры с виртуальными мультиагентными. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 11 назв.


УДК 004.4

Аналіз недоліків систем автоматизованого захисту інформації та методів біометричної автентифікації, що в них використовуються / Фенюк М.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 116 - 123.

У статті розглядаються різноманітні системи захисту інформації з використанням біометрії, їхні недоліки, які створюють проблеми при роботі автоматизованих систем. Розглядаються методи, що дозволяють усувати недоліки та використовувати їх у боротьбі із зловмисниками. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 004.4

Анализ недочетов систем автоматизированной защиты информации и методов биометрической аутентификации, которые в них используются / Фенюк М.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 116 - 123.

В статье рассматриваются различные системы защиты информации с использованием биометрии, их недостатки, создающие проблемы при работе автоматизированных систем. Рассматриваются методы, которые позволяют устранять недостатки и использовать их в борьбе со злоумышленниками. Библиогр.: 14 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ  

УДК 631.3

Методичні та обчислювальні аспекти значимості ризику компонентів складних систем. Ч. IІ / Серебровський О.М. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 124 - 130.

Наведено комплекс алгоритмів обчислення показників значущості групи елементів системи, причинних чинників ризику. Комплекс призначений для використання в автоматизованих системах аналізу техногенного ризику. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 631.3

Методические и вычислительные аспекты значимости риска компонентов сложных систем. Ч. IІ / Серебровский А.Н. // Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 124 - 130.

Приведен комплекс алгоритмов вычисления показателей значимости группы элементов системы, причинных факторов риска. Комплекс предназначен для использования в автоматизированных системах анализа техногенного риска. Библиогр.: 7 назв.


УДК 355.45

Координація в багаторівневій АСУ військами / Гришин С.П.,
Комарова Л.О., Невольніченко А.І., Шарий В.І.
//  Математичні машини і системи. - 2012. - №3. - С. 131 - 142.

Стаття присвячена дослідженню децентралізованого управління військами з оптимальною координацією як фактора бойової ефективності. Представлені інформаційна технологія вирішення основної задачі організаційного управління з оптимальною координацією в багаторівневій АСУ військами та рекомендації щодо її використання у програмному забезпеченні комп'ютерних засобів автоматизації управління з метою підвищення якості та оперативності управління військами (силами). Іл.: 3. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 355.45

Координация в многоуровневой АСУ войсками / Гришин С.П.,
Комарова Л.А., Невольниченко А.И., Шарий В.И.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 131 - 142.

Статья посвящена исследованию децентрализованного управления войсками с оптимальной координацией как фактора боевой эффективности. Даются информационная технология решения основной задачи организационного управления с оптимальной координацией в многоуровневой АСУ войсками и рекомендации по использованию в программном обеспечении компьютерных средств автоматизации управления с целью  повышения качества и оперативности управления войсками (силами). Ил.: 3. Библиогр.: 2 назв.


УДК 004.652.4+004.827

Аналіз епідемії грипу засобами детермінованого моделювання /
Чорней І.М.
// Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 143 - 146.

У роботі проаналізовано статистику захворюваності при епідемії грипу 2010-2011 рр. Засобами детермінованого моделювання розраховано ряд епідеміологічних показників та  розтлумачено значення вирахуваних показників. Іл.: 2. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.652.4+004.827

Анализ эпидемии гриппа средствами детерминированного моделирования / Чорней И.М. // Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 143 - 146.

В работе проанализирована статистика заболеваемости при эпидемии гриппа 2010-2011 гг. Средствами детерминированного моделирования рассчитан ряд эпидемиологических показателей и растолковано значение высчитанных показателей. Ил.: 2. Библиогр.: 5 назв.


УДК 519.2: 530.1: 600.1

Багатозначні величини, послідовності і функції / Горбань І.І. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 147 - 161.

На основі теорії гіпервипадкових явищ розроблено принципи опису багатозначних величин, послідовностей і функцій. Відомі для однозначних функцій поняття, зокрема, поняття збіжності, неперервності, похідної, диференційованості, невизначеного та визначеного інтегралів, узагальнено на випадок багатозначних функцій. Встановлено зв'язок між багатозначними функціями і функціями, що розбігаються. Досліджено особливості трансформації однозначних функцій у багатозначні і, навпаки, багатозначних функцій в однозначні. Іл.: 5. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 519.2: 530.1: 600.1

Многозначные величины, последовательности и функции /
Горбань И.И.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 147 - 161.

На основе теории гиперслучайных явлений разработаны принципы описания многозначных величин, последовательностей и функций. Известные для однозначных функций понятия, в частности, понятия сходимости, непрерывности, дифференцируемости, неопределенного и определенного интегралов, обобщены на случай многозначных функций. Установлена связь между многозначными и расходящимися функциями. Исследованы особенности трансформации однозначных функций в многозначные и, наоборот, многозначных функций в однозначные. Ил.: 5. Библиогр.: 5 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.192 (035)

Прогнозування залишкової довговічності паяних з'єднань / Іванов М.М., Стрельніков П.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 162 - 165.

Представлена методика оцінки залишкової довговічності паяних з'єднань за результатами тривалої експлуатації на основі використання дифузійного немонотонного розподілу.  Бібліогр.: 6 назв.

УДК 621.192 (035)

Прогнозирование остаточной долговечности паяных соединений /
Иванов Н.Н., Стрельников П.В.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 162 - 165.

Представлена методика оценки остаточной долговечности паяных соединений по результатам длительной эксплуатации на основе использования диффузионного немонотонного распределения. Библиогр.: 6 назв.


ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

УДК 141.1, 303.725.36, 001.9

Інформація як свідомий феномен / Малишев О.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 3. - С. 166 - 177.

Ситуація, коли «інформаційне суспільство» є, а єдиного загальноприйнятого розуміння терміна «інформація» немає, - це не нормальна ситуація. «Теорія інформації» К. Шеннона, Н. Вінера, Л. Бріллюена, що сприймається нині багатьма як класична, не відповівши виразно на питання «Що таке інформація?» і продовжуючи ігнорувати смислові, прагматичні аспекти предмета, а також інтуїтивне уявлення про нього, тим не менш, підвела до того, що в інформації стали бачити останню межу реальності. Вихід із ситуації бачимо в тому, щоб визнати, нарешті, суб'єктивну природу феномена інформації - те, що інформація є «продукт» і «їжа» свідомості. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 141.1, 303.725.36, 001.9

Информация как сознательный феномен / Малышев О.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 3. - С. 166 - 177.

Ситуация, когда «информационное общество» есть, а единого общепринятого понимания термина «информация» нет, - это не нормальная ситуация. Воспринимаемая ныне многими как классическая, «теория информации» К. Шеннона, Н. Винера, Л. Бриллюэна, не ответив внятно на вопрос «Что такое информация?» и продолжая игнорировать смысловые, прагматические аспекты предмета, а также интуитивное представление о нём, тем не менее, подвела к тому, что в информации стали видеть последнюю границу реальности. Выход из создавшейся ситуации видится в том, чтобы признать, наконец, субъективную природу феномена информации - то, что информация есть «продукт» и «пища» сознания. Библиогр.: 15 назв.


      Останнє оновлення: Jan 2, 2013