Математичні машини і системи. 2012 №4

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


20 років ІПММС НАН України / Морозов А.О. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 3-9.

 20 лет ИПММС НАН Украины / Морозов А.А. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 3-9.


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 517.925/926

Випадковість і можливість: сучасні підходи / Бичков О.С.,
Клюшин Д.А.
// Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 10 - 27.

У статті вивчаються сучасні погляди на математичну формалізацію та інтерпретацію невизначеностей. Як два основні підходи використовуються теорія ймовірностей та теорія можливостей. Розглянуто проблеми, які виникають при розв'язанні прикладних задач, та недоліки і переваги різних підходів. Бібліогр.: 63 назв.

УДК 517.925/926

Случайность и возможность: современные подходы / Бычков А.С., Клюшин Д.А. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 10 - 27.

В статье изучаются современные взгляды на математическую формализацию и интерпретацию неопределенностей. В качестве двух основных подходов используются теория вероятностей и теория возможностей. Рассмотрены проблемы, которые возникают при решении прикладных задач, недостатки и преимущества разных подходов. Библиогр.: 63 назв.


УДК 519.6

Наближене обчислення 3D коефіцієнтів Фур'є на класі Гьольдера з використанням кусково-сталої сплайн-інтерфлетації / Литвин О.М., Нечуйвітер О.П. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 28 - 40.

У статті пропонуються та досліджуються кубатурні формули обчислення 3D коефіцієнтів Фур'є з використанням операторів кусково-сталої інтерфлетації на класі Гьольдера. Інформація про функцію задана її слідами на взаємоперпендикулярних площинах, лініях та значеннями функції у вузлових точках. Отримані оцінки похибки кубатурних формул. Табл.: 2. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.6

Приближенное вычисление 3D коэффициентов Фурье на классе Гельдера с использованием кусочно-постоянной сплайн-интерфлетации /
Литвин О.Н., Нечуйвитер О.П.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 28 - 40.

В статье рассматриваются и исследуются кубатурные формулы вычисления 3D коэффициентов Фурье с использованием операторов кусочно-постоянной сплайн-интерфлетации на классе Гельдера. Информация о функции задана её следами на взаимоперпендикулярных плоскостях, линиях и значениями функции в узловых точках. Получены оценки погрешности кубатурных формул. Табл.: 2. Библиогр.: 7 назв.


УДК 681.513.7

Навчання рекурентних нейронних мереж методом псевдорегуляризації для багатокрокового прогнозування часових рядів / Чернодуб А.М. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 41 - 51.

Розглядається задача багатокрокового прогнозування часових рядів. Представлені існуючі моделі рекурентних та нерекурентних нейронних мереж, що застосовуються для задач прогнозування. Описується спосіб навчання нейромереж методом розширеного фільтра Калмана з обчисленням похідних методом зворотного поширення в часі. Пропонується метод псевдорегуляризації для зменшення ефекту зникнення градієнтів, що приводить до підвищення якості прогнозування в багатокроковому випадку. Наводяться результати чисельних експериментів на прикладі прогнозування кількості сонячних плям за рік і хаотичного процесу Маккея-Гласса. Табл.: 2. Іл.: 7. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 681.513.7

Обучение рекуррентных нейронных сетей методом псевдорегуляризации для многошагового прогнозирования временных рядов / Чернодуб А.М. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 41 - 51.

Рассматривается задача многошагового прогнозирования временных рядов. Представлены существующие модели рекуррентных и нерекуррентных нейронный сетей, которые применяются для задач прогнозирования. Описывается способ обучения нейросетей методом расширенного фильтра Калмана с вычислением производных методом обратного распространения во времени. Предлагается метод псевдорегуляризации для уменьшения эффекта исчезновения градиентов, что приводит к повышению качества прогнозирования в многошаговом случае. Приводятся результаты численных экспериментов на примере прогнозирования  годового количества солнечных пятен и хаотического процесса Маккея-Гласса. Табл.: 2. Ил.: 7. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.519.712 +004.92

Задача динамічної локалізації точки на незв'язному графі /
Терещенко В.М., Пузирей В.І.
// Математичні машини і системи. - 2012. -
№ 4. - С. 52 - 58.

У статті запропоновано розв'язок задачі динамічної локалізації точки на незв'язному графі за час О(logN) з використанням O(N)  пам'яті. Розроблено структуру даних на основі червоно-чорного дерева, що підтримує операції вставки і вилучення ребер за час О(logN), а також введено порядок над відрізками в середині смуги і знаходження сусіднього ребра. Іл.: 6. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 004.519.712 +004.92

Задача динамической локализации точки на несвязном графе / Терещенко В.Н., Пузырей В.И. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 52 - 58.

В статье предложено решение задачи динамической локализации точки на несвязном графе за время  О(logN) с использованием  O(N) памяти. Разработано структуру данных на основе красно-черного дерева, которая поддерживает операции вставки и удаления ребер за время О(logN), а также введен порядок над отрезками внутри полосы и поиск соседнего ребра. Ил.: 6. Библиогр.: 18 назв.


УДК 681.3

Метод найменших квадратів. Спосіб паралельної реалізації в єдиному обчислювальному потоці розв'язання задач математичної фізики / Ледянкін Ю.Я. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 59 - 69.

Запропоновано і описано спосіб паралельної реалізації методу найменших квадратів з обробкою інформації на рівні складних структур даних на процесорних елементах, що включають скалярний помножувач. Він орієнтований на рішення задач математичної фізики в єдиному обчислювальному (технологічному) потоці. Опис розглянуто на конкретному прикладі в порівнянні з відомим рішенням. Корисна фахівцям з математики, розробникам методів і структур спецпроцесорів для вирішення задач математичної фізики та інших задач. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3

Метод наименьших квадратов. Способ параллельной реализации в едином вычислительном потоке решения задач математической физики / Ледянкин Ю.Я. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 59 - 69.

Предложен и описан способ параллельной реализации метода наименьших квадратов с обработкой информации на уровне сложных структур данных на процессорных элементах, включающих скалярный умножитель. Он ориентирован на решение задач математической физики в едином вычислительном (технологическом) потоке. Описание рассмотрено на конкретном примере в сравнении с известным решением. Полезна специалистам по математикам, разработчикам методов и структур спецпроцессоров для решения задач математической физики и других задач. Библиогр.: 4 назв.


УДК 681.513.7

Відновлення асоціативної пам'яті у випадку знищення частини нейронів / Новицький Д.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 70 - 74.

Розглядається задача відновлення нейронної асоціативної пам'яті у випадку, коли частину її нейронів було цілком знищено. На моделі мережі типу Хопфілда показано, що для цілковитого відновлення функціонування пам'яті достатньо інформації про таку кількість початково завантажених образів, що дорівнює числу вилучених нейронів. У чисельному експерименті таке відновлення здійснюється шляхом донавчання, подібно до звичайного навчання такого типу мереж. Іл.: 3. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681.513.7

Восстановление ассоциативной памяти в случае уничтожения части нейронов / Новицкий Д.В. // Математические машины и системы. - 2012. -
№ 4. - С. 70 - 74.

Рассматривается задача восстановления ассоциативной памяти в случае, если часть ее нейронов была полностью уничтожена. На модели сети типа Хопфилда показано, что для полного восстановления функционирования памяти достаточно информации о ранее запомненных образах в количестве, равном числу удаленных нейронов. В численном эксперименте восстановление проводится путем дообучения, аналогично обычному обучению ассоциативных нейросетей. Ил.: 3. Библиогр.: 6 назв.


ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 681.18.656.25

Системи радіоуправління стрілками і сигналами на промисловому залізничному транспорті / Федухін О.В., Федоровський В.В.,
Сухомлин А.І., Шалейко А.М.
// Математичні машини і системи. - 2012. -
№ 4. - С. 75 - 83.

Наведено аналіз існуючих систем радіоуправління транспортними об'єктами, представлено опис нової гарантоздатної цифрової системи радіоуправління і контролю стрілками та сигналами на промисловому залізничному транспорті. Іл.: 5. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.18.656.25

Системы радиоуправления стрелками и сигналами на промышленном железнодорожном транспорте / Федухин А.В., Федоровский В.В., Сухомлин А.И., Шалейко О.М. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 75 - 83.

Проведен анализ существующих систем радиоуправления транспортными объектами, дано описание новой гарантоспособной цифровой системы радиоуправления и контроля стрелками и сигналами на промышленном железнодорожном  транспорте. Ил.: 5. Библиогр.: 4 назв.


УДК 658.012

Розробка комплексного методу пошуку і оцінки проектних рішень для маркетингових інформаційних систем / Левикін В.М., Костенко О.П., Петріченко О.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 84 - 93.

У даній роботі розроблено комплексний метод пошуку і оцінки проектних рішень для проектування маркетингових інформаційних систем. Також запропоновано методологію створення інформаційних технологій для застосування інформаційних просторів при макропроектуванні архітектури маркетингових інформаційних систем у багатовимірному інформаційному метапросторі. Іл.: 7. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 658.012

Разработка комплексного метода поиска и оценки проектных решений для маркетинговых информационных систем / Левикин В.М.,
Костенко А.П., Петриченко А.В.
// Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 84 - 93.

В данной работе разработан комплексный метод поиска и оценки проектных решений для проектирования маркетинговых информационных систем. Также предложена методология создания информационных технологий для применения информационных пространств при макропроектировании архитектуры маркетинговых информационных систем в многомерном информационном метапространстве. Іл.: 7. Бібліогр.: 11 назв.


  УДК 621.391

Алгоритм побудови оптимальних частотно-часових сигнальних конструкцій / Яриловець А.В., Назарук В.Д., Зайцев С.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 94 - 101.

У роботі на основі теорії чисел описаний алгоритм побудови багатопозиційних багаточастотних сигналів (ББЧС) виду оптимальних ортогональних частотно-часових послідовностей (ЧЧП). Отримано аналітичний вираз, що дозволяє представити в часі оптимальні частотно-часові послідовності. Іл.: 3. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 621.391

Алгоритм построения оптимальных частотно-временных сигнальных конструкций / Яриловець А.В., Назарук В.Д., Зайцев С.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 94 - 101.

В работе на основе теории чисел описан алгоритм построения многопозиционных многочастотных сигналов (ММЧС) вида оптимальных ортогональных частотно-временных последовательностей (ЧВП). Получено аналитическое выражение, позволяющее представить во времени оптимальные частотно-временные последовательности. Ил.: 3. Библиогр.: 5 назв.


УДК 681.3.00:007

Методологічні та концептуальні засади створення Е-систем епідемічної безпеки / B'юн В.І., Міхненко Ю.А. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 102 - 105.

У статті розглядається питання щодо розширення організаційно-функціональної структури проблемно-орієнтованих інформаційних систем епідбезпеки на платформі засобів тріади СхД&Olap& ІАД (Сховища даних & On-line analytical processing & інтелектуального аналізу даних). Такі доповнення до традиційної організації інформаційної системи надають їй рис "розумної" системи, яка на основі людино-машинного аналізу (Olap) накопичених фактів своєї діяльності (СхД) здатна передбачати (ІАД) небажаний розвиток інфекційних процесів та пропонувати запобіжні заходи щодо самоорганізації системи. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 681.3.00:007

Методологические и концептуальные основы создания Е-систем эпидемиологической безопасности / Bьюн В.И., Михненко Ю.А. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 102 - 105.

В статье рассматриваются вопросы расширения организационно-функциональной структуры проблемно-ориентированных информационных систем эпидбезопасности на платформе способов триады ХрД &Olap& ИАД (Хранилище данных & On-line analytical processing& интеллектуального анализа данных). Дополнения к традиционной организации информационной системы придают ей черты "разумной" системы, которая на основе человеко-машинного анализа (Olap) накопленных фактов деятельности (ХрД) способна предвидеть нежелательное развитие инфекционных процессов и предложить упреждающие меры по самоорганизации системы. Библиогр.: 10 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 519.2: 530.1: 600.1

 Критерії та параметри статистичної нестійкості / Горбань І.І. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 106 - 114.

Розширено поняття статистичної нестійкості процесу (послідовності). Введено визначення статистично стійкого процесу у вузькому та широкому сенсі. Розвинута методика оцінки статистичної нестійкості на обмеженому інтервалі спостереження. Запропоновано додаткові параметри статистичної нестійкості, що характеризують порушення статистичної стійкості по відношенню до вибіркового середньоквадратичного відхилення. Іл.: 3. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 519.2: 530.1: 600.1

Критерии и параметры статистической неустойчивости / Горбань И.И. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 106 - 114.

Расширено понятие статистической неустойчивости процесса (последовательности). Введены определения статистически устойчивого процесса в узком и широком смыслах. Развита методика оценки статистической неустойчивости на ограниченном интервале наблюдения. Предложены дополнительные параметры статистической неустойчивости, характеризующие нарушение устойчивости по отношению к выборочному среднеквадратическому отклонению. Ил.: 3. Библиогр.: 12 назв.


УДК 517.929

Теоретико-можливісний підхід до моделювання систем нечіткої структури / Бичков О.С., Іванов Є.В., Касьянюк В.С. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 115 - 124.

У даній статті на основі теорії можливостей вводиться поняття нечіткого стрибкоподібного марківського процесу. З використанням цього поняття для моделювання неперервно-дискретних систем невизначеної структури будується нечіткий аналог систем випадкової структури - системи нечіткої структури. Библиогр.: 9 назв.

УДК 517.929

Теоретико-возможностный подход к моделированию систем нечеткой структуры / Бычков A.С., Иванов Е.В., Касьянюк В.С. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 115 - 124.

В статье на основе теории возможностей вводится понятие нечеткого скачкообразного марковского процесса. С использованием этого понятия для моделирования непрерывно-дискретных систем неопределенной структуры строится нечеткий аналог систем случайной структуры - системы нечеткой структуры. Бібліогр.: 9 назв.


УДК 519.237.5

Основні проблеми побудови регресійних моделей / Лапач С.М., Радченко С.Г. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 125 - 133.

Сформульовано проблеми побудови регресійних моделей на етапах формування плану експерименту, попередньої та кінцевої специфікації моделі, ідентифікації і оцінки якості отриманої моделі. Розроблено та приведено базові принципи використання регресійного аналізу і планування експерименту, які дозволяють вирішити описані проблеми. Табл.: 3. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 519.237.5

Основные проблемы построения регрессионных моделей / Лапач С.Н., Радченко С.Г. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 125 - 133.

Сформулированы проблемы построения регрессионных моделей на этапах формирования плана эксперимента, предварительной и окончательной спецификации модели, идентификации и оценки качества полученной модели. Разработаны и приведены базовые принципы использования регрессионного анализа и планирования эксперимента, позволяющие решить описанные проблемы. Табл.: 3. Библиогр.: 19 назв.


УДК 681.3.00:007

Моделювання впливу параметрів зовнішнього середовища на протікання епідеміологічного процесу грипу/ГРВІ / Єременко Т.К., Пилипенко Ю.Г. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 134 - 141.

У статті пропонується підхід до дослідження впливу параметрів середовища на розвиток епідеміологічного процесу захворювання на грип / ГРВІ. Дослідження ґрунтуються на використанні реальних статистичних даних, основних положеннях теорії епідеміології та методах множинного регресійного аналізу. Як приклад наведено результати для температури повітря як параметра середовища. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 681.3.00:007

Моделирование влияния параметров внешней среды на протекание эпидемиологического процесса гриппа/ОРВИ / Еременко Т.К., Пилипенко Ю.Г. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 134 - 141.

В статье предлагается подход к исследованию влияния параметров среды на развитие эпидемиологического процесса заболевания гриппом/ОРВИ. Исследования основаны на использовании реальных статистических данных, основных положениях теории эпидемиологии и методах множественного регрессионного анализа. В качестве примера приведены результаты для температуры воздуха как параметра среды. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.02+004.03+004.05+005.93

Процесні підходи до моделювання у сфері управління ризиками інформаційної безпеки / Родін Є.С. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 142 - 148.

Розкрито особливості роботи найбільш поширених моделей оцінювання ризиків інформаційної безпеки в розподілених інформаційних системах. Проаналізовано процесні підходи викладених методологій та підходи до формалізації результатів оцінювання ризиків інформаційної безпеки. Вказано на недосконалості описаних методологій і запропоновано принципи побудови більш функціональних та математично обґрунтованих моделей управління ризиками інформаційної безпеки. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 004.02+004.03+004.05+005.93

Процессные подходы к моделированию в области управления рисками информационной безопасности / Родин Е.С. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 142 - 148.

Раскрыты особенности работы наиболее распространенных моделей оценки рисков информационной безопасности в распределенных информационных системах. Проанализированы процессные подходы изложенных методологий и подходы к формализации результатов оценки рисков информационной безопасности. Отмечено несовершенство описанных методологий и предложены принципы построения более функциональных и математически обоснованных моделей управления рисками информационной безопасности. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.9:504:519.6

Вплив неоднорідностей температури поверхні на теплообмін повітря із Землею / Ковалець І.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 149 - 155.

В роботі проведено моделювання процесу натікання повітря з холодної поверхні води на теплу поверхню суші та порівняння розрахунків із вимірюваннями. З розрахунків видно, що потоки тепла в прибережній зоні можуть більш ніж на 20% перевищувати значення потоків тепла, обчислених з припущення про горизонтальну однорідність приземного шару. Таким чином, горизонтальну неоднорідність атмосфери слід враховувати при розрахунках охолодження водойм, горизонтальний розмір яких має масштаб ~100 м. Іл.: 4. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 004.9:504:519.6

Влияние неоднородностей температуры поверхности на теплообмен воздуха с Землей / Ковалец И.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 149 - 155.

В работе проведено моделирование процесса натекания воздуха с холодной поверхности воды на теплую поверхность суши и сравнение расчетов с результатами измерений. Из расчетов следует, что потоки тепла в прибрежной зоне могут более чем на 20% превышать значения потоков тепла, вычисленных из предположения о горизонтальной однородности приземного слоя. Таким образом, горизонтальную неоднородность атмосферы следует учитывать при расчетах охлаждения водоемов, горизонтальный размер которых имеет масштаб ~100 м. Ил.: 4. Библиогр.: 9 назв.


УДК 355.45

Дослідження функцій ураження об'єктів різних класів для задач цілерозподілу / Комарова Л.О., Невольніченко А.І. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 156 - 167.

У статті представлені результати функціонального аналізу залежностей «бойовий ефект - витрати засобів» для об'єктів вогневого ураження різних класів і рекомендації щодо їх використання для формалізації типової задачі оптимального цілерозподілу та її вирішення в АСУ військами (силами). Бібліогр.: 2 назв.

УДК 355.45

Исследование функций поражения объектов разных классов для задач целераспределения / Комарова Л.А., Невольниченко А.И. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 156 - 167.

В статье представлены результаты функционального анализа зависимостей «боевой эффект - затраты средств» для объектов огневого поражения различных классов и рекомендации по их использованию для формализации типовой задачи оптимального целераспределения и её решения в АСУ войсками (силами). Библиогр.: 2 назв.


УДК 004.2

Математичні моделі забезпечення імпульсного вибухопожежного захисту хімічного підприємства / Кряжич О.О., Захматов В.Д. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 168 - 174.

У статті розглянуто варіант моделювання забезпечення імпульсного вибухопожежного захисту хімічного підприємства. Представлені моделі локалізації активного елемента за допомогою імпульсних засобів за різних випадків розвитку аварії та моделювання можливості помилки прицілювання. Зроблені висновки відносно практичної реалізації моделей та перспективності дослідження. Іл.: 3. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.2

Математические модели обеспечения импульсной взрывопожарной защиты химического предприятия / Кряжич О.А., Захматов В.Д. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 168 - 174.

В статье рассмотрен вариант моделирования обеспечения импульсной взрывопожарной защиты химического предприятия. Представлены модели импульсной локализации активного элемента с учетом различных вариантов развития аварии и моделирования возможности ошибки прицеливания. Сделаны выводы относительно практической реализации моделей и перспективности исследования. Ил.: 3. Библиогр.: 10 назв.


УДК 519.8.3

Два підходи до обґрунтування вибору проектних рішень / Мороз-Подворчан І.Г. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 175 - 181.

Розглядаються критеріальний і задачний підходи до обґрунтування вибору проектних рішень. Указуються основні відмінності цих методів стосовно структури та інструментальних можливостей. Показано, що в загальному випадку задачний підхід є ефективнішим, ніж критеріальний. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 519.8.3

Два подхода к обоснованию выбора проектных решений / Мороз-Подворчан И.Г. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 175 - 181.

Рассматриваются критериальный и задачный подходы к обоснованию выбора проектных решений. Указываются основные различия этих методов по структуре и инструментальным возможностям. Показано, что в общем случае задачный подход более эффективен, чем критериальный. Библиогр.: 10 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 621.03

Визначення і формалізація основних показників гарантоздатності живучих комп'ютерних систем керування на основі ймовірнісно-фізичного підходу для їх проектної оцінки і прогнозування / Сербін В.Г., Сухомлин А.І. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 182 - 189.

У статті розглянуті питання щодо визначення і формалізації основних показників гарантоздатності живучих комп'ютерних систем керування на основі ймовірнісно-фізичного підходу. Приведені узагальнені методики розрахунку основних показників гарантоздатності живучих комп'ютерних систем керування для їх аналізу, проектної оцінки і прогнозування. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 621.03

Определение и формализация основных показателей гарантоспособности живучих компьютерных систем управления на основе вероятностно-физического подхода для их проектной оценки и прогнозирования / Сербин В.Г., Сухомлин А.И. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 182 - 189.

В статье рассмотрены вопросы определения и формализации основных показателей гарантоспособности живучих компьютерных систем управления на основе вероятностно-физического подхода. Приведены обобщенные методики расчета основных показателей гарантоспособности живучих компьютерных систем управления для их анализа, проектной оценки и прогнозирования. Библиогр.: 18 назв.


УДК 681.32.019.3

Щодо питання про коефіцієнт варіації наробітку до відмови системи з послідовною структурою елементів / Сеспедес Гарсія Н.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 190 - 194.

Розглянуті питання статистичного моделювання надійності невідновлювальної системи з послідовною структурою елементів на основі використання генераторів випадкових чисел, що мають -розподіл. Встановлено залежність величини коефіцієнта варіації наробітку до відмови системи від кількості її елементів. Іл.: 6. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 681.32.019.3

К вопросу о коэффициенте вариации наработки до отказа системы с последовательной структурой элементов / Сеспедес Гарсия Н.В. // Математические машины и системы. - 2012. - № 4. - С. 190 - 194.

Рассмотрены вопросы статистического моделирования надежности невосстанавливаемой системы с последовательной структурой элементов на основе генераторов случайных чисел, имеющих -распределение. Установлена зависимость величины коэффициента вариации наработки до отказа системы от количества ее элементов. Ил.: 6. Библиогр.: 2 назв.


      Останнє оновлення: Jan 18, 2013