Математичні машини і системи. 2015 №3

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 519.6

Розглянуто гібридний алгоритм узагальненого методу спряжених градієнтів для розв’язання часткової проблеми власних значень для розріджених симетричних додатно визначених матриць. Досліджено ефективність розробленого гібридного паралельного алгоритму та подано результати апробації алгоритму на  комп’ютері гібридної архітектури. Використання графічних процесорів дало змогу значно підвищити швидкодію гібридного алгоритму у порівнянні з послідовною його версією. Табл.: 2. Іл.: 2. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 519.6

Рассмотрен гибридный алгоритм обобщенного метода сопряженных градиентов для решения частичной проблемы собственных значений для разреженных симметричных положительно определенных матриц. Исследована эффективность разработанного гибридного параллельного алгоритма и представлены результаты апробации алгоритма на компьютере гибридной архитектуры. Использование графических процессоров позволило значительно повысить быстродействие гибридного алгоритма по сравнению с последовательной его версией. Табл.: 2. Ил.: 2. Библиогр.: 15 назв.


УДК 004.91

У статті розглянуті питання формування сценарію підтримки прийняття рішення посадовими особами кораблевого з'єднання щодо організації комплексної протичовнової і протимінної оборони кораблевого з'єднання як послідовності дій за єдиним задумом і планом при виконанні бойового завдання і відпрацюванні спільних дій. Іл.: 3. Бібліогр.: 25 назв.

УДК 004.91

В статье рассмотрены вопросы формирования сценария поддержки принятия решения должностными лицами корабельного соединения по организации комплексной противолодочной и противоминной обороны корабельного соединения как последовательности действий по единому замыслу и плану при выполнении боевой задачи и отработке совместных действий. Ил.: 3. Библиогр.: 25 назв.УДК
623.764

Поняття «людський ландшафт» (ЛЛ) вперше було використано у військовій галузі для можливого скорочення людських жертв у міжнародних конфліктах шляхом спеціальної роботи з місцевим населенням, враховуючи його особливості та потреби. На відміну від географічного ландшафту, ЛЛ має справу з соціальними, етнічними, культурними, релігійними та економічними властивостями людських угруповань. Знаходячи ідеї ЛЛ корисними і своєчасними, ми розширюємо їх використання за межами тільки військової галузі, а саме для вирішення різноманітних соціальних проблем як у національному, так і міжнародному масштабі, використовуючи для цієї мети розроблену високорівневу мережеву ідеологію та технологію. Остання дозволяє аналізувати й обробляти великі розподілені простори, включаючи ЛЛ, шляхом їх динамічного покриття інтелектуальними інфраструктурами, що забезпечують глобальну обізнаність та цільову орієнтацію. Іл.: 18. Бібліогр.: 30 назв.

УДК 623.764

Понятие «человеческий ландшафт» (ЧЛ) впервые было использовано в военной области для возможного сокращения человеческих жертв в международных конфликтах путем специальной работы с местным населением, учитывая его особенности и потребности. В отличие от географического ландшафта, ЧЛ имеет дело с социальными, этническими, культурными, религиозными и экономическими свойствами человеческих группировок. Находя идеи ЧЛ полезными и своевременными, мы расширяем их применение за пределы только военных областей, а именно для решения всевозможных социальных проблем как в национальном, так и международном масштабе, используя для этих целей разработанную высокоуровневую сетевую идеологию и технологию. Последняя позволяет анализировать и обрабатывать обширные распределенные пространства, включая ЧЛ, путем их динамического покрытия интеллектуальными инфраструктурами, обеспечивающими глобальную осведомленность и целевую ориентацию. Ил.: 18. Библиогр.: 30 назв.


 УДК 681.5(042.3)

Метод побудови областей керованих станів динамічного об’єкта /
В.В. Семко
 // Математичні машини і системи. – 2015. – № 3. – С. 44 – 52.

У статті запропоновано метод розрахунку областей гарантованого управління динамічним об’єктом з застосуванням математичної моделі, яка є інваріантною до вектора зовнішніх збурень фізичного середовища руху. За умов певних припущень математична модель може бути зведена до системи алгебраїчних рівнянь. Вектор рішень отриманої системи рівнянь є  інваріантним до зовнішніх збурень середовища переміщення об’єкта управління, що дозволяє визначати поведінку динамічного об’єкта під управлінням ергатичної системи в тих чи інших умовах її функціонування, а також при вирішенні задачі конфлікту. Можливість  переведення об’єкта управління з одного стану до іншого шляхом виконання послідовності дій визначається у просторі досяжності управління за умови забезпечення повної керованості. Іл.: 1. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 681.5(042.3)

Метод построения областей управляемых положений динамического объекта / В.В. Семко // Математические машины и системы. – 2015. – № 3. – С. 44 – 52.

В статье предложен метод расчета областей гарантированного управления динамическим объектом с применением математической модели, которая является инвариантной к вектору внешних возмущений физического пространства движения. При условиях некоторых допущений математическая модель может быть сведена к системе алгебраических уравнений. Вектор решений полученной системы уравнений является инвариантным по отношению к внешним возмущениям среды перемещения объекта управления, что позволяет определить поведение динамического объекта под управлением эргатической системы в тех или иных условиях её функционирования, а также при решении задачи конфликта. Возможность перевода объекта управления из одного состояния в другое путем выполнения последовательности действий определяется в пространстве достижимости управления при условии обеспечения полной управляемости. Ил.: 1. Библиогр.: 17 назв.


УДК 519.237.8

Визначення оптимальної кількості кластерів / С.М. Лапач // Математичні машини і системи. – 2015. – № 3. – С. 53 – 56.

Розглянута проблема визначення оптимальної кількості кластерів для випадку розривного факторного простору. Викладені наукова ідея і алгоритм формування кластерів, який базується на опису залежності значення критерію Q від кількості кластерів сплайн-регресією. Галузь застосування: виділення однорідних підобластей факторного простору при побудові регресійних моделей. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.237.8

Определение оптимального количества кластеров / С.Н. Лапач // Математические машины и системы. – 2015. – № 3. – С. 53 – 56.

Рассмотрена проблема определения оптимального количества кластеров в случае разрывного факторного пространства. Описаны научная идея и алгоритм формирования кластеров, который основан на описании зависимости изменения критерия Q от количества кластеров сплайн-регрессией. Область применения: выделение однородных подобластей факторного пространства при построении регрессионных моделей. Табл.: 2. Ил.: 1. Библиогр.: 7 назв.


УДК 621.3.019.3

У статті розглянуто методи контролю дотримання конфіденційності комп'ютерних систем. Описано найбільш актуальні і широко використовувані засоби, а саме програмно-апаратні, організаційні і змішані засоби захисту. У питаннях більш серйозного захисту від несанкціонованого доступу більший інтерес представляють спеціальні засоби захисту. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 621.3.019.3

О контроле соблюдения конфиденциальности компьютерных систем /
Н.В. Сеспедес Гарсия
 // Математические машины и системы. – 2015. – № 3. – С. 57 – 66.

В статье рассмотрены методы контроля соблюдения конфиденциальности компьютерных систем. Описаны наиболее актуальные и широко используемые средства, а именно программно-аппаратные, организационные и смешанные средства защиты. В вопросах более серьезной защиты от несанкционированного доступа больший интерес представляют специальные средства защиты. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 3 назв. 


          
       ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 532 59


За період останнього десятиріччя натурні та лабораторні дослідження транспорту намулів піску в напрямку берега підтверджують наявність додаткової сили, обумовленої горизонтальним градієнтом тиску води, що характеризується параметром Сліса, який разом із параметром Шилдса може служити критерієм початку миттєвого зміщення намулів. У представленій роботі на основі даних експериментів був проведений числовий аналіз динаміки хвилі типу солітон у прибережній зоні, долучивши оцінку параметра Сліса за допомогою моделі відкритого доступу SWASH. Іл.: 8. Бібліогр.: 29 назв.

УДК 532 59


В течение последнего десятилетия натурные и лабораторные исследования транспорта песчаных баров к берегу подтверждают наличие дополнительной силы, обусловленной горизонтальным градиентом давления, характеризующимся параметром Слиса, который совместно с параметром Шилдса может служить критерием начала мгновенного движения седиментов. В настоящей работе на основе экспериментальных данных был проведен численный анализ динамики одиночной волны в прибрежной зоне, включая оценку параметра Слиса с помощью модели открытого доступа SWASH. Ил.: 8. Библиогр.: 29 назв.


 
УДК 004.5

Системи електронного навчання – нові форми сучасної освіти /
О.Б. Вовк
 // Математичні машини і системи. – 2015. – № 3. – С. 79 – 86.

УДК 004.5


УДК 519.233.5:001.8

Використання евристики у плануванні експерименту і регресійному аналізі /
С.Г. Радченко
 // Математичні машини і системи. – 2015. – № 3. – С. 87 – 92.

Показана необхідність використання евристичних рішень у статистичних задачах. Наведено розроблені евристики у плануванні експерименту, регресійному аналізі і отримані результати. Табл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.233.5:001.8

Использование эвристики в планировании эксперимента и регрессионном анализе / С.Г. Радченко // Математические машины и системы. – 2015. – № 3. – С. 87 – 92.

Показана необходимость использования эвристических решений в статистических задачах. Приведены разработанные эвристики в планировании эксперимента, регрессионном анализе и получены результаты. Табл.: 1. Библиогр.: 7 назв.


УДК 528.9

Система «ГІС-Ліспроект» як прототип геоінформаційної складової кадастрової системи / С.Я. Майстренко // Математичні машини і системи. – 2015. – № 3. – С. 93 – 99.

Проаналізовано класифікацію сучасних кадастрів та встановлено загальні вимоги до створення автоматизованих кадастрових систем (АКС). На основі порівняння існуючих АКС визначено типові підходи до їх створення та місце системи "ГІС-Ліспроект" як прототипу ГІС-складової автоматизованої кадастрової системи. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 11 назв. 

УДК 528.9

Система «ГИС-Леспроект» как прототип геоинформационной составной кадастровой системы / С.Я. Майстренко // Математические машины и системы. – 2015. – № 3. – С. 93 – 99.

Проанализирована классификация современных кадастров и установлены общие требования к созданию автоматизированных кадастровых систем (АКС). На основе сравнения существующих АКС определены типовые подходы к их созданию и место системы "ГИС-Леспроект" как прототипа ГИС-составляющей автоматизированной кадастровой системы. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 11 назв.


                          МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

 УДК 53.01:53.05+519.2

Статистична стійкість випадкових процесів / І.І. Горбань // Математичні машини і системи. – 2015. – № 3. – С. 100 – 111.

Досліджені порушення статистичної стійкості випадкових процесів по відношенню до середнього і середньоквадратичного відхилення (СКВ). Отримані залежності, що зв’язують параметри статистичної нестійкості по відношенню до середнього та СКВ з кореляційним моментом випадкового процесу. Для випадкового процесу, спектральна щільність міцності якого описується степеневою функцією, з’ясовані умови порушення статистичної стійкості. Іл.: 5. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 53.01:53.05+519.2

Статистическая устойчивость случайных процессов / И.И. Горбань // Математические машины и системы. – 2015. – № 3. – С. 100 – 111.

Исследованы нарушения статистической устойчивости случайных процессов по отношению к среднему и среднеквадратическому отклонению (СКО). Получены зависимости, связывающие параметры статистической неустойчивости по отношению к среднему и СКО с корреляционным моментом случайного процесса. Для случайного процесса, спектральная плотность мощности которого описывается степенной функцией, выяснены условия нарушения статистической устойчивости. Ил.: 5. Библиогр.: 13 назв.


УДК 004.9

У статті представлені результати розробки конфігурації на платформі 1С для товариства з обмеженою відповідальністю. Об’єктом дослідження є процес розробки конфігурації на платформі 1С. Предметом дослідження є технологічна платформа «1С: Підприємство». В задачу входить проведення аналізу технологічної платформи «1С: Підприємство», порівняння найбільш популярних ERP-систем, розробка конфігуратора на платформі 1С. В роботі використані такі методи дослідження, як методи структурного програмування та методи доказового програмування для систематичного аналізу правильності алгоритмів і розробки програм без алгоритмічних помилок. Іл.: 4. Бібліогр.: 8 назв. 

УДК 004.9

В статье представлены результаты разработки конфигурации на платформе 1С для общества с ограниченной ответственностью. Объектом исследования является процесс разработки конфигурации на платформе 1С. Предметом исследования является технологическая платформа «1С: Предприятие». В задачу входит проведение анализа технологической платформы «1С: Предприятие», сравнение наиболее популярных ERP-систем, разработка конфигуратора на платформе 1С. В работе использованы такие методы исследования, как методы структурного программирования и методы логического программирования для систематического анализа правильности алгоритмов и разработки программ без алгоритмических ошибок. Ил.: 4. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.9:504:519.6

Представлені результати адаптації системи оперативного метеорологічного прогнозування WRF-Україна для забезпечення систем попередження про паводки в українських частинах басейнів річок Прут та Сірет прогностичними полями опадів на детальній сітці, що дозволяє врахувати орографічний вплив місцевості (Карпати) на випадіння опадів. Представлено результати верифікації моделі на підставі даних вимірювань, зібраних під час катастрофічного паводку, що відбувся у червні 1969 р. Іл.: 3. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.9:504:519.6

Представлены результаты адаптации системы оперативного метеорологического прогнозирования WRF-Украина для обеспечения систем предупреждения паводков в украинских частях бассейнов рек Прут и Сирет прогностическими полями осадков на детальных сетках, что позволяет учесть орографическое влияние местности (Карпаты) на выпадение осадков. Представлены результаты верификации модели на основе данных измерений, собранных во время катастрофического паводка, который произошел в июне 1969 г. Ил.: 3. Библиогр.: 8 назв.


УДК 519.6

Переваги кластера розглядаються в ракурсі координованого управління потоками фінансових ресурсів. Показано, як уже в найпростішій системі із двох учасників статичні співвідношення вартісного балансу, без виконання спеціальних обмежень, відтворюють достатньо виражені варіанти негативних сценаріїв. У постановці вартісного балансу продемонстровано феномен нестійкості, коли малі збурення параметрів системи лінійних алгебраїчних рівнянь неадекватно відбиваються на її рішенні. У ході викладу намічено постановку ряду задач для подальших досліджень. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 519.6

Преимущества кластера рассматриваются в ракурсе скоординированного управления потоками финансовых ресурсов. Показано, как уже в простейшей системе из двух участников статические соотношения стоимостного баланса, без выполнения специальных ограничений, воспроизводят достаточно представительные варианты негативных сценариев. В постановке ценового баланса продемонстрирован феномен неустойчивости, когда малые возмущения параметров системы линейных алгебраических уравнений неадекватно сказываются на ее решении. В ходе изложения намечена постановка ряда задач для дальнейших исследований. Библиогр.: 19 назв.УДК
681.518:338.24

Розроблено алгоритм діагностування стану територій на квазісталих режимах по одновимірних несправностях. Оцінено залежність границь розпізнавання від кількості замірюваних параметрів. Іл.: 5. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.518:338.24

Разработан алгоритм диагностики состояния территорий на квазиустановившихся режимах по одномерным неисправностям. Оценена зависимость границ распознавания от количества замеряемых параметров. Ил.: 5. Библиогр.: 4 назв.УДК 004.942; 629.039.58

У статті наведено підхід до формалізації процесів обробки даних з метою автоматичного або автоматизованого запуску засобів пожежогасіння в системах вибухопожежного захисту об’єктів ядерної та радіаційної небезпеки. Розглянуто можливість диференційованого запуску за заданим алгоритмом за умови здійснення події  на основі мереж Петрі. Наведено математичну модель поведінки мережі при використанні декількох виконавчих пристроїв вибухопожежного захисту. Зроблені висновки щодо можливого застосування запропонованого в роботі. Іл.: 1. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 004.942; 629.039.58

В статье предложен подход к формализации процессов обработки данных для автоматического или автоматизированного запуска средств пожаротушения в системах взрывопожарной защиты объектов ядерной и радиационной опасности. Рассмотрена возможность дифференцированного запуска за заданным алгоритмом при свершившемся событии на основе сетей Петри. Представлена математическая модель поведения сети при использовании нескольких исполнительных устройств взрывопожарной защиты. Сделаны выводы по возможному использованию предложений, представленных в работе. Ил.: 1. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.94

Штрафні функції в задачі складання розкладу занять / В.Є. Снитюк,
О.М. Сіпко
 // Математичні машини і системи. – 2015. – № 3. – С. 158 – 164.

У статті розглядається задача складання розкладів занять у вищих навчальних закладах. Запропоновано використання штрафних функцій при визначенні якості розкладу. Розроблено метод генерації потенційних розкладів на основі використання штрафних функцій. Визначено структурні особливості та конструктивні елементи штрафних функцій. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.94

Штрафные функции в задаче составления расписания занятий /
В.Е. Снитюк, Е.Н. Сипко
 // Математические машины и системы. – 2015. – № 3. – С. 158 – 164.

В статье рассматривается задача составления расписаний занятий в высших учебных заведениях. Предложено использование штрафных функций при определении качества расписания. Разработан метод генерации потенциальных расписаний на основе использования штрафных функций. Определены структурные особенности и конструктивные элементы штрафных функций. Библиогр.: 8 назв.


УДК 631.3:528.8:681.518

У статті наведена прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту, що дозволяє на основі даних моніторингу параметрів стану сільськогосподарських угідь, отриманих від системи моніторингу, оцінити стан сільськогосподарських угідь та прийняти стратегію управління агробіологічним потенціалом поля. Табл.: 4. Іл.: 2. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 631.3:528.8:681.518

В статье приведена прогностическо-компенсационная технология переменных норм внесения технологического материала на основе уточненных данных грунта, что позволяет на основе данных мониторинга параметров состояния сельскохозяйственных угодий, полученных от системы мониторинга, оценить состояние сельскохозяйственных угодий и принять стратегию управления агробиологическим потенциалом поля. Табл.: 4. Ил.: 2. Библиогр.: 12 назв.


УДК 004.738.5

У статті запропоновано метод комерційного формування контенту як етап життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Метод реалізує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації формування комерційного контенту. У даній роботі проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональних сервісів формування комерційного контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів та реалізувати модуль формування комерційного контенту. Табл.: 6. Іл.: 9. Бібліогр.: 5 назв.

 

УДК 004.738.5


В статье предложен метод формирования коммерческого контента как этап жизненного цикла контента в системах электронной коммерции. Метод реализует процессы обработки информационных ресурсов в системах электронной контент-коммерции и упрощает технологию автоматизации формирования коммерческого контента. В данной работе проанализированы основные проблемы электронной контент-коммерции и функциональных сервисов формирования коммерческого контента. Предложенный метод дает возможность создать средства обработки информационных ресурсов и реализовать модуль формирования коммерческого контента. Табл.: 6. Ил.: 9. Библиогр.: 5 назв.


      ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 


УДК 621.3.019.3

Шляхом введення нових змiнних розглянуто питання аналiтичної оцінки ваг метрик атрибутiв гарантоздатноcтi систем. Розроблено базовий підхід до комплексної кількісної оцінки рiвня гарантоздатності комп’ютерної системи. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 621.3.019.3

К вопросу о взаимосвязи величин метрик и их весов / А.В. Федухин,
В.Н. Ярошенко, Ар.А. Муха
 // Математические машины и системы. – 2015. – № 3. – С. 191 – 200.

Путем введения новых переменных рассмотрены вопросы аналитической оценки весов метрик атрибутов гарантоспособности систем. Развивается базовый подход к комплексной количественной оценке уровня гарантоспособности компьютерной системы. Библиогр.: 2 назв.


УДК 623.6-523.8:623.4.017

Пропонується метод імовірнісного аналізу безвідмовності і довговічності апертур фазованих антенних решіток радіолокаційних і гідроакустичних станцій на основі статистичної інформації щодо інтенсивностей раптових та поступових відмов електрорадіоелементів, отриманої з довідників щодо надійності і технічних умов. Табл.: 9. Іл.: 4. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 623.6-523.8:623.4.017

Вероятностный анализ безотказности и долговечности апертур фазированных антенных решеток в процессе проектирования /
В.В. Костановский, О.Д. Козачук 
// Математические машины и системы. – 2015. – № 3. – С. 201 – 112. 

Предлагается метод вероятностного анализа безотказности и долговечности апертур фазированных антенных решеток радиолокационных и гидроакустических станций на основе статистической информации об интенсивностях внезапных и постепенных отказов электрорадиоэлементов, полученной из справочников по надежности и технических условий. Табл.: 9. Ил.: 4. Библиогр.: 4 назв.  УДК 007; 681.3

Розглядається новий підхід до оцінки ймовірнісних характеристик надійності систем управління технологічними процесами виробництва з елементами потенційної небезпеки, заснований на застосуванні апарата ймовірнісно-алгебраїчного моделювання. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 007; 681.3

Рассматривается новый подход к оценке вероятностных характеристик надёжности систем управления  технологическими  процессами производства с элементами потенциальной опасности, основанный на применении аппарата вероятностно-алгебраического моделирования. Библиогр.: 6 назв.


 

                               

      Останнє оновлення: Jan 18, 2016