Математичні машини і системи. 2015 №4

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

UDC 681.4

У роботі розглядаються теоретичні основи апаратної реалізації нейроподібних зростаючих мереж. На основі наведених теорем і тверджень визначені базові відносини повних векторів, заданих об'єднанням відносин їх підвекторів. У результаті визначаються операції побудови і функціонування нейроподібних мереж. Показано збільшення відносної швидкості обробки інформації при збільшенні її об'єму. Іл.: 4. Бібліогр.: 8 назв.

 UDC 681.4

 В работе рассматриваются теоретические основы аппаратной реализации нейроподобных растущих сетей. На основе приведенных теорем и утверждений определены базовые отношения полных векторов, заданных объединением отношений их подвекторов. В результате определяются операции построения и функционирования нейроподобной сети. Показано увеличение относительной скорости обработки информации при увеличении ее объема. Ил.: 4. Библиогр.: 8 назв.


            ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 623.764

У статті обговорюється організація великих розподілених морських систем на базі мережевої технології високого рівня, яка дозволяє отримувати інтегровані, холістські вирішення складних проблем у швидкозмінюваних та непередбачуваних середовищах. Матеріал частково доповідався на міжнародній конференції по Військово-морських бойових системах, яка відбулася в Лондоні, Великобританія, 28–29 липня 2015 року. Іл.: 26. Бібліогр.: 20 назв.

 УДК 623.764

 В статье обсуждается организация больших распределенных морских систем на базе высокоуровневой сетевой технологии, позволяющей получать интегрированные, холистские решения сложных проблем в быстроменяющихся и непредсказуемых средах. Материал был частично доложен на международной конференции по Военно-морским боевым системам, проходившей в Лондоне, Великобритания, 28–29 июля 2015 года. Ил.: 26. Библиогр.: 20 назв.


 
УДК 004.5

Інформаційно-аналітична підтримка контролю за виконанням державних управлінських рішень / О.Г. Додонов, О.Б. Гора, В.Г. Путятин // Математичні машини і системи. – 2015. – № 4. – С. 33 – 44.

Розглянуто особливості аналітичної роботи у сфері державного управління у процесі організації та здійснення контролю за виконанням державних управлінських рішень. Сформовано уніфікований алгоритм ситуаційного аналізу за ходом виконання завдання, визначеного в державному управлінському рішенні. Іл.: 5. Бібліогр.: 14 назв.

 УДК 004.5

Информационно-аналитическая поддержка контроля за выполнением государственных управленческих решений / А.Г. Додонов, О.Б. Гора,
В.Г. Путятин
 
// Математические машины и системы. – 2015. – № 4. – С. 33 – 44.

Рассмотрены особенности аналитической работы в сфере государственного управления в процессе организации и осуществления контроля выполнения государственных управленческих решений. Сформирован унифицированный алгоритм ситуационного анализа за ходом выполнения задания, определенного в государственном управленческом решении. Ил.: 5. Библиогр.: 14 назв.


УДК 004.93

Побудова асоціативних правил на основі інтелектуального стохастичного пошуку / А.О. Олійник // Математичні машини і системи. – 2015. – № 4. – С. 45 – 56.

Вирішено задачу автоматизації побудови чисельних асоціативних правил на основі заданої множини спостережень. Запропоновано стохастичний метод побудови чисельних асоціативних правил, що враховує апріорну інформацію про значущість термів і ознак та використовує ймовірнісний підхід для перебору різних сполучень антецедентів і консеквентів асоціативних правил. Розроблено програмне забезпечення, що реалізує запропонований метод, а також проведено експерименти з його дослідження при вирішенні практичних завдань. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 14 назв.

 УДК 004.93

Построение ассоциативных правил на основе интеллектуального стохастического поиска / А.А. Олейник // Математические машины и системы. – 2015. – № 4. – С. 45 – 56.

 Решена задача автоматизации построения численных ассоциативных правил на основе заданного множества наблюдений. Предложен стохастический метод построения численных ассоциативных правил, который учитывает априорную информацию о значимости термов и признаков и использует вероятностный подход для перебора различных сочетаний антецедентов и консеквентов ассоциативных правил. Разработано программное обеспечение, реализующее предложенный метод, а также проведены эксперименты по его исследованию при решении практических задач. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 14 назв.


УДК 004.896

Апроксимація одно-, дво- і тривимірних дуг кривих параметричними сплайнами / В.В. Вишневський, В.Г. Калмиков, Т.М. Романенко // Математичні машини і системи. – 2015. – № 4. – С. 57 – 64.

Обговорюється алгоритм обчислення коефіцієнтів параметричного сплайну, що апроксимує послідовності експериментальних даних. Наведені узагальнення, які дозволяють використовувати цей алгоритм для одно-, дво- та тривимірного випадків представлення експериментальних даних. Іл.: 9. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.896

Аппроксимация одно-, дву- и трехмерных дуг кривых параметрическими сплайнами / В.В. Вишневский, В.Г. Калмыков, Т.Н. Романенко // Математические машины и системы. – 2015. – № 4. – С. 57 – 64.

Обсуждается алгоритм вычисления коэффициентов параметрического сплайна, аппроксимирующего последовательности экспериментальных данных. Приведены обобщения, позволяющие использовать данный алгоритм для одно-, дву- и трехмерного случаев представления экспериментальных данных. Ил.: 9. Библиогр.: 8 назв.


УДК 519.24

Про планування та визначення екстремальних результатів багатофакторного експерименту на базі раціональної кількості дослідів / В.І. Попадинець // Математичні машини і системи. – 2015. – № 4. – С. 65 – 69.

Дається опис загального алгоритму побудови матриці планування багатофакторного експерименту та опис загального алгоритму побудови функції відгуку, яка враховує усі можливі ефекти взаємодії факторів. Алгоритм побудови матриць планування, що пропонується, забезпечує експериментатору можливість вибирати раціональну кількість дослідів, а алгоритм побудови функції відгуку забезпечує пошук мінімального та максимального значень функції відгуку в області її визначення. Алгоритми зорієнтовані на створення автономного програмного модуля для рішення різноманітних практичних оптимізаційних задач, насамперед, для складних технологічних процесів, і є доцільними для використання, коли реалізація реальних дослідів, що проводяться, є затратною. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 519.24

О планировании и определении экстремальных результатов многофакторного эксперимента на базе рационального количества опытов / В.И. Попадинец // Математические машины и системы. – 2015. – № 4. – С. 65 – 69.

Приводится описание общего алгоритма создания матрицы планирования многофакторного эксперимента и общего алгоритма создания функции отклика, учитывающей все возможные эффекты взаимодействия факторов. Предлагаемый алгоритм создания матрицы планирования обеспечивает экспериментатору возможность выбора рационального количества опытов, а алгоритм создания функции отклика обеспечивает поиск минимального и максимального значений функции отклика в области ее определения. Алгоритмы ориентированы на создание автономного программного модуля для решения разнообразных практических задач, прежде всего, для сложных технологических процессов, и являются целесообразными для использования, когда реализация реальных экспериментов, которые осуществляются, весьма затратная. Библиогр.: 2 назв.


УДК 621.391

Модифікований алгоритм декодування турбокодів Log Map з урахуванням впливу навмисних завад / С.В. Зайцев // Математичні машини і системи. – 2015. – № 4. – С. 70 – 79.

У статті запропоновано модифікований алгоритм декодування турбокодів Log Map з урахуванням впливу навмисних завад, створюваних системами радіоелектронної протидії, сутність якого полягає в застосуванні гібридної та лінійної апроксимації логарифма  Якобіана при декодуванні турбокодів та врахуванні при апроксимації додаткової інформації про параметри навмисних завад. Використання алгоритму декодування в безпроводних системах, що функціонують  в умовах впливу навмисних завад, дозволить підвищити достовірність передачі інформації. Табл.: 2. Іл.: 9. Бібліогр.: 13 назв.

 
УДК 621.391

Модифицированный алгоритм декодирования турбокода Log Map с учетом влияния преднамеренных помех / С.В. Зайцев // Математические машины и системы. – 2015. – № 4. – С. 70 – 79.

В статье предложен модифицированный алгоритм декодирования турбокодов Log Map с учетом влияния преднамеренных помех, создаваемых системами радиоэлектронного противодействия, сущность которого заключается в применении гибридной и линейной аппроксимации логарифма Якобиана при декодировании турбокодов и учете при аппроксимации дополнительной информации о параметрах преднамеренных помех. Использование алгоритма декодирования в беспроводных системах, функционирующих в условиях воздействия преднамеренных помех, позволит повысить достоверность передачи информации. Табл.: 2. Ил.: 9. Библиогр.: 13 назв.


                          МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 53.01:53.05+519.2

Встановлено, що при суттєвих порушеннях статистичної стійкості використання класичної детерміновано-випадкової моделі вимірювання та заснованих на ній методиках вимірювання призводить до недопустимо великих похибок. Розроблено методику вимірювання фізичних величин у статистичних умовах, що непрогнозовано змінюються. Продемонстровано ефективність нової методики. Іл.: 7. Бібліогр.: 4 назв.

 УДК 53.01:53.05+519.2

Установлено, что при существенных нарушениях статистической устойчивости использование классической детерминированно-случайной модели измерения и основанных на ней методиках измерения приводит к недопустимо большим погрешностям. Разработана методика измерения физических величин в непрогнозируемо изменяющихся статистических условиях. Продемонстрирована эффективность новой методики. Ил.: 7. Библиогр.: 4 назв.


УДК 004.94: 378.147.88

Розглядається імітаційна модель розробки IT-продукту або послуги, призначена для оцінки термінів досягнення проектних цілей "start-up" компанією, яка опікається з боку "бізнес-центру" при академічній установі. Відображено застосування мереж Петрі для проектування такої моделі. Наведено приклад реалізації моделі засобами агентного моделювання. Іл.: 7. Бібліогр.: 9 назв.

 УДК 004.94: 378.147.88

 Рассматривается имитационная модель разработки IT-продукта или услуги, предназначенная для оценки сроков достижения проектных целей "start-up" компанией, опекаемой со стороны "бизнес-центра" при академическом учреждении. Показано применение сетей Петри для проектирования такой модели. Приведен пример реализации модели средствами агентного моделирования. Ил.: 7. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.42:515.865

Розглядається програмне забезпечення GEMPACK, створене для вирішення задач загальної рівноваги, прогнозування впливу змін в економіці, аналізу торговельної політики з метою прийняття оптимальних і ефективних рішень. Дане програмне забезпечення дає нові розширені можливості для дослідження даних та отримання результатів, які потребують дослідження в ситуаційному центрі. Табл.: 4. Іл.: 6. Бібліогр.: 10 назв.

 УДК 004.42:515.865

Модель общего равновесия и методы ее исследования / А.Н. Кривогуб,
К.В. Новодережкина
 // Математические машины и системы. – 2015. – № 4. – С. 100 – 110.

Рассматривается программное обеспечение GEMPACK, созданное для решения задач общего равновесия, прогнозирования влияния изменений в экономике, анализа торговой политики с целью принятия оптимальных и эффективных решений. Данное программное обеспечение дает новые расширенные возможности для исследования данных и получения результатов, которые требуют исследования в ситуационном центре. Табл.: 4. Ил.: 6. Библиогр.: 10 назв.


УДК 621.311.001.57

Комплексна модель стану проводу лінії електропередач / А.В. Галюга,
А.Л. Приступа
 // Математичні машини і системи. – 2015. – № 4. – С. 111 – 116.

У статті представлено комплексну модель стану проводу ліній електропередачі 0,4–35 кВ для дослідження впливу на величину витрат електричної енергії, терміну та умов його експлуатації. Запропоновано методику визначення параметрів моделі. Визначені подальші напрями дослідження. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 6 назв.

 УДК 621.311.001.57

Комплексная модель состояния провода линии електропередач / А.В. Галюга, А.Л. Приступа // Математические машины и системы. – 2015. – № 4. – С. 111 – 116.

 В статье представлена комплексная модель состояния провода линии электропередач 0,4–35 кВ для исследования влияния на величину расхода электрической энергии, его срока и условий эксплуатации. Предложена методика определения параметров модели. Определены дальнейшие направления исследования. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 6 назв.УДК 53
6.24

Аналітичний розв’язок узагальненої крайової задачі теплообміну циліндра, який обертається / М.Г. Бердник // Математичні машини і системи. – 2015. – № 4. – С. 117 – 122.

 У статті отримано узагальнене тривимірне рівняння балансу енергії циліндра, який обертається з постійною кутовою швидкістю ω з урахуванням скінченності величини швидкості поширення тепла. Знайдено тривимірнетемпературне поле порожнього циліндра, який обертається, з урахуванням скінченності величини швидкості поширення тепла. Бібліогр.: 10 назв.

 УДК 536.24


Получено обобщенное трехмерное уравнение баланса энергии цилиндра, который вращается с постоянной угловой скоростью ω с учетом конечной  скорости распространения тепла. Найдено трехмерное температурное поле полого вращающегося цилиндра с учетом конечной скорости распространения тепла. Библиогр.: 10 назв.УДК 519.233.5:001.8

Аналіз методів моделювання складних систем / С.Г. Радченко // Математичні машини і системи. – 2015. – № 4. – С. 123 – 127.

Проведено порівняльний аналіз системних властивостей теоретико-аналітичного та експериментально-статистичного методів моделювання реальних складних систем. Указані переваги та недоліки методів. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 519.233.5:001.8

Анализ методов моделирования сложных систем / С.Г. Радченко // Математические машины и системы. – 2015. – № 4. – С. 123 – 127.

Проведен сравнительный анализ системных свойств теоретико-аналитического и экспериментально-статистического методов моделирования реальных сложных систем. Указаны преимущества и недостатки методов. Библиогр.: 9 назв.


УДК 336.69

Пропонується методика оцінювання діяльності комерційних банків в умовах невизначеності. Як альтернатива обрані чотири комерційних банки, що характеризуються своїми даними про фінансові показники за звітний рік. Для оцінки поточної фінансової стійкості заданих альтернатив застосовується метод нечіткого логічного висновку з урахуванням сформованої заздалегідь шкалою ранжування. Табл.: 3. Іл.: 2. Бібліогр.: 8 назв.

 УДК 336.69

Предлагается методика оценивания деятельности коммерческих банков в условиях неопределенности. В качестве альтернатив выбраны четыре коммерческих банка, характеризующихся своими данными о финансовых показателях за отчетный год. Для оценки текущей финансовой устойчивости заданных альтернатив применяется метод нечеткого логического вывода с учетом сформированной заранее шкалой ранжирования. Табл.: 3. Ил.: 2. Библиогр.: 8 назв.


       ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 681.32.019.3

Стаття присвячена проблемі забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах. Розглянуто інформаційний підхід у напрямку підвищення безпеки руху та наводиться опис базового варіанта виконання контрольно-інформаційної системи для залізничних переїздів «Благовіст 1.0». Іл.: 6. Бібліогр.: 6 назв.

 УДК 681.32.019.3

Статья посвящена проблеме обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах. Рассмотрен информационный подход в направлении повышения безопасности движения и приводится описание базового варианта исполнения контрольно-информационной системы для железнодорожных переездов «Благовест 1.0». Ил.: 6. Библиогр.: 6 назв


УДК 621.3.019.3

Запропоновані основи методики побудови структури та організації періодичного оновлення глосарію шляхом проведення таксономічного аналізу результатів досліджень, спрямованих на створення та забезпечення усталеного фунціонування гарантоздатних систем критичного застосування. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 21 назв.

 УДК 621.3.019.3

Предложены основы методики построения структуры и организации периодического обновления глоссария путём проведения таксономического анализа результатов исследований, направленных на создание и обеспечение устойчивого функционирования гарантоспособных систем критического применения. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 21 назв.

 
                               

      Останнє оновлення: Jan 18, 2016