Математичні машини і системи. 2017 №4

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 620.9.004.18

Енергозберігаючі системи світлодіодного освітлення / А.О. Морозов,
В.П. Клименко, В.Б. Корбут, М.Г. Ієвлєв, В.Г. Бутко
 // Математичні машини і системи. – 2017. – № 4. – С. 3 – 29.

Стаття присвячена аналізу енергозберігаючих систем світлодіодного освітлення. Розглянуто світлодіоди як джерело світла, принцип їх роботи і конструкцію. Наведені основні характеристики світлодіодів, методи їх вимірювання. Представлені тепловий розрахунок світлодіода, схеми і джерела живлення світлодіодних освітлювальних пристроїв, методи обчислення освітленості об’єктів. У статті також розглянуті основні результати розробки і впровадження енергозберігаючих світлодіодних систем освітлення, одержані Інститутом проблем математичних машин і систем НАН України за останні 7 років. Табл.: 1. Іл.: 18. Бібліогр.: 22 назв.

УДК 620.9.004.18

Статья посвящена анализу энергосберегающих систем светодиодного освещения. Рассмотрены светодиоды как источник света, принцип их работы и конструкция. Приведены основные характеристики светодиодов, методы их измерения. Представлены тепловой расчет светодиода, схемы и источники питания светодиодных осветительных устройств, методы вычисления освещенности объектов. В статье также рассмотрены основные результаты разработки и внедрения энергосберегающих светодиодных систем освещения, полученные Институтом проблем математических машин и систем НАН Украины за последние 7 лет. Табл.: 1. Ил.: 18. Библиогр.: 22 назв.


УДК 389.002.08

Наведені опис і окремі характеристики наземних оптичних, оптико-електронних, квантово-оптичних, лазерно-телевізійних засобів і систем високоточних траєкторних вимірювань, що використовуються на науково-дослідних випробувальних полігонах, космодромах, лабораторно-випробувальних базах і майданчиках полігонів раніше і у даний час. Табл.: 3. Бібліогр.: 52 назв.

 УДК 389.002.08

Приведены описание и отдельные характеристики наземных оптических, оптико-электронных, квантово-оптических, лазерно-телевизионных средств и систем высокоточных траекторных измерений, используемых на научно-исследовательских испытательных полигонах, космодромах, лабораторно-испытательных базах и площадках полигонов ранее и в настоящее время. Табл.: 3. Библиогр.: 52 назв.


          
 ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 


УДК 004.9:004.75

Сучасні підходи до побудови корпоративних інформаційних систем /
Ю.М. Лисецький
 // Математичні машини і системи. – 2017. – № 4. – С. 57 – 66.

Розглянуто існуючі підходи до побудови корпоративних інформаційних систем. Виконано аналіз основних моделей опису ІТ-архітектури підприємства як складної виробничої системи. Показана актуальність універсалізації підходу до побудови корпоративних інформаційних систем і розробки моделі, інваріантної до типу підприємства. Іл.: 7. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 004.9:004.75

Современные подходы к построению корпоративных информационных систем / Ю.М. Лисецкий // Математические машины и системы. – 2017. – № 4. – С. 57 – 66.

Рассмотрены существующие подходы к построению корпоративных информационных систем. Выполнен анализ основных моделей описания ИТ-архитектуры предприятия как сложной производственной системы. Показана актуальность универсализации подхода к построению корпоративных информационных систем и разработки модели, инвариантной к типу предприятия. Ил.: 7. Библиогр.: 10 назв.


 
УДК 004.9

Огляд стану та можливостей впровадження ІТ у сферу безпеки /
В.В. Бєгун
 // Математичні машини і системи. – 2017. – № 4. – С. 67 – 77.

Проведено аналіз стану впровадження ІТ у сферу управління безпекою України. Визначено, що він не відповідає сучасним можливостям ІТ. Наведено короткий опис інформаційної технології безпеки. Визначено, що перехід на більш високий рівень інформатизації у цій сфері можливий разом зі зміною парадигми безпеки, що процеси інформатизації простіше здійснювати за галузями виробництва. Табл.: 1. Іл.: 7. Бібліогр.: 24 назв.

УДК 004.9

Обзор состояния и возможностей внедрения ИТ в сферу безопасности / В.В. Бегун // Математические машины и системы. – 2017. – № 4. – С. 67 – 77.

Проведен анализ состояния внедрения ИТ в сферу управления безопасностью Украины. Определено, что оно не соответствует современным возможностям ИТ. Приведено краткое описание информационной технологии безопасности. Определено, что переход на более высокий уровень информатизации в этой сфере возможен вместе со сменой парадигмы безопасности, что процессы информатизации проще осуществлять по отраслям производства. Табл.: 1. Ил.: 7. Библиогр.: 24 назв.


УДК 519.712.3

Оцінка продовольчої безпеки регіону в рамках програми співробітництва FAO UN з використанням методу невідомого виводу / Е.Т. Алієв // Математичні машини і системи. – 2017. – № 4. – С. 78 – 97.

Пропонується підхід до оцінки рівня продовольчої безпеки для регіонів у рамках Програми партнерства FAO. Застосовується механізм нечіткого виведення для оцінки впливу на продовольчу безпеку в регіонах чинників, які формують основи для стратегічних цілей, затверджених Стратегічною рамковою програмою FAO UN на 2014 2017 роки. Табл.: 4. Іл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 519.712.3

Оценка продовольственной безопасности региона в рамках программы сотрудничества FAO UN с применением метода нечёткого вывода / Э.Т. Алиев// Математические машины и системы. – 2017. – № 4. – С. 78 – 97. 

Предлагается подход к оценке уровня продовольственной безопасности для регионов в рамках Программы партнёрства FAO. Применяется механизм нечёткого вывода для оценки влияния на продовольственную безопасность в регионах факторов, формирующих основания для стратегических целей, утверждённых в Стратегической рамочной программе FAO UN на 2014 2017 годы. Табл.: 4. Ил.: 1. Библиогр.: 5 назв.


УДК 004.5

УДК 004.5

Компьютерные игры как форма интерактивной информационной системы / Е.Б. Вовк, Р.Т. Гасько, Р.О. Голощук // Математические машины и системы. – 2017. – № 4. – С. 98 – 103.


                           МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 


УДК 53.01:53.05+519.2

Запропоновано нову методику вимірювання фізичних величин на великих інтервалах спостереження при порушенні статистичної стійкості середнього. Продемонстровано явні переваги нової методики на конкретному прикладі. Іл.: 5. Бібліогр.: 22 назв.

 УДК 53.01:53.05+519.2

Предложена новая методика измерения физических величин на больших интервалах наблюдения при нарушении статистической устойчивости среднего. Продемонстрированы явные преимущества новой методики на конкретном примере. Ил.: 5. Библиогр.: 22 назв.


УДК 621.771: 67.02.001.57

Розглянуто основні підходи до побудови математичних моделей для АСУ ТП товстолистових станів (ТЛС). Наведено математичні моделі енергосилових параметрів, які були застосовані в АСУ управління режимами обтиснень на вітчизняних ТЛС і забезпечили необхідну точність реалізації геометричних розмірів листів при автоматичному управлінні. Табл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 621.771: 67.02.001.57

Рассмотрены основные подходы к построению математических моделей для АСУ ТП толстолистовых станов (ТЛС). Приведены математические модели энергосиловых параметров, которые были применены в АСУ управления режимами обжатий на отечественных ТЛС и обеспечили необходимую точность реализации геометрических размеров листов при автоматическом управлении.    Табл.: 1. Библиогр.: 7 назв.


УДК 551.508.85 (551.576 +551.577)

У статті розглянута радіофізична модель відбиваючих властивостей навігаційного об'єкта і метеоутворень, що дозволяє робити радіолокаційне розпізнавання навігаційного об'єкта за наявності метеоутворень за поляризаційними відмінностями відбитих сигналів навігаційного об'єкта і метеоутворення. Надана функціональна схема радіолокаційного макета, що реалізовує процес радіолокаційного розпізнавання шляхом виділення з прийнятого сигналу електромагнітної хвилі колової поляризації, відбитої від навігаційного об'єкта, і електромагнітної хвилі еліптичної поляризації, відбитої від метеооб'єкта. Радіолокаційні сигнали, відбиті від навігаційного і метеооб'єктів, параметризовані за допомогою дійсних енергетичних параметрів Стокса, що дозволило спростити систему обробки. Надані радіолокаційна модель і функціональна схема радіолокатора дозволили повною мірою врахувати вплив факторів навколишнього середовища на процес радіолокаційного розпізнавання навігаційних об'єктів. Іл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.

 УДК 551.508.85 (551.576 +551.577)

В статье рассмотрена радиофизическая модель отражающих свойств навигационного объекта и метеообразования, позволяющая производить радиолокационное распознавание навигационного объекта при наличии метеообразований по поляризационным различиям отраженных сигналов навигационного объекта и метеообразования. Представлена функциональная схема радиолокационного макета, реализующего процесс радиолокационного распознавания путем выделения из принятого сигнала электромагнитной волны круговой поляризации, отраженной от навигационного объекта, и электромагнитной волны эллиптической поляризации, отраженной от метеообъекта. Радиолокационные сигналы, отраженные от навигационного и метеообъектов, параметризированы с помощью действительных энергетических параметров Стокса, что позволило упростить систему обработки. Представленная радиолокационная модель и функциональная схема радиолокатора позволили в полной мере учесть влияние факторов окружающей среды на процесс радиолокационного распознавания навигационных объектов. Ил.: 1. Библиогр.: 5 назв.


УДК 519.85


У роботі представлено математичну модель прикладної задачі визначення швидкості та якості передачі інформації по телекомунікаційній мережі як багатокритеріальної задачі евклідової комбінаторної оптимізації. Вона представляє собою двокритеріальну квадратичну умовну модель на композиційному образі загальної множини переставлень і булевої множини. Запропоновано підходи до її розв’язання, такі як метод гілок та меж, метод відсікань; графові методи, такі як метод направленого структурування та поліедрально-поверхневі методи. Метод опуклих продовжень застосовано до перетворення моделі на опуклу задачу евклідової комбінаторної оптимізації і таким чином обґрунтовано застосовність поліедрально-сферичних методів оптимізації до розв’язання поставленої задачі. Бібліогр.: 25 назв.

 УДК 519.85


В работе представлена математическая модель прикладной задачи определения скорости и качества передачи информации в  телекоммуникационной сети в виде многокритериальной задачи евклидовой комбинаторной оптимизации. Она представляет собой двухкритериальную квадратичную условную модель на композиционном образе общего множества перестановок и булевого множества. Предложены подходы к ее решению, такие как метод ветвей и границ, метод отсечений; графовые методы, такие как метод направленного структурирования и полиэдрально-поверхностные методы. Метод выпуклых продолжений применен к переводу модели в выпуклую задачу евклидовой комбинаторной оптимизации и таким образом обоснована применимость полиэдрально-сферических методов оптимизации к решению поставленной задачи. Библіогр.: 25 назв.УДК 536.24

Розроблена математична модель температурних розподілів у ізотропного тіла обертання з відомим рівнянням твірної лінії, яке обмежене двома торцями і бічною поверхнею обертання, яке обертається з постійною кутовою швидкістю навколо осі OZ, з урахуванням кінцевої швидкості поширення тепла, у вигляді крайової задачі Неймана математичної фізики для гіперболічного рівняння теплопровідності. Розроблено нове інтегральне перетворення, за допомогою якого знайдено температурне поле тіла у вигляді збіжних ортогональних рядів за функціями Фур’є. Іл.: 2. Бібліогр.: 5 назв.

 УДК 536.24

Разработана математическая модель температурных распределений в изотропном теле вращения с известным уравнением образующей линии, которое ограничено двумя торцами и боковой поверхностью вращения, вращающегося с постоянной угловой скоростью вокруг оси OZ, с учетом конечной скорости распространения тепла в виде краевой задачи Неймана математической физики для гиперболического уравнения теплопроводности. Разработано новое интегральное преобразование, с помощью которого найдено температурное поле тела в виде сходящихся ортогональных рядов по функциям Фурье. Ил.: 2. Библиогр.: 5 назв.


УДК 004.94

У роботі розглядається нова мова блочного імітаційного моделювання, яка дозволяє включати в загальну схему моделювання блоки, отримані шляхом індуктивного моделювання як у вигляді функцій, так і у вигляді автоматних перетворювачів. Запропонована мова моделювання дозволяє об’єднувати в єдину схему моделювання індуктивний і дедуктивний підходи до створення імітаційних моделей. Дворівнева архітектура запропонованої мови дозволяє відділити рівень управління від рівня перетворення даних, чого не можна зробити при застосуванні агрегатного підходу.     Іл.: 15. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 004.94

В статье рассматривается новый язык блочного имитационного моделирования, который позволяет включать в общую схему моделирования блоки, полученные путем индуктивного моделирования как в виде функций, так и в виде автоматных преобразователей. Предложенный язык моделирования позволяет объединить в единой модели индуктивный и дедуктивный подходы к созданию имитационных моделей. Двухуровневая архитектура предложенного языка позволяет отделить уровень управления от уровня преобразования данные, чего нельзя получить при использовании агрегатного подхода. Ил.: 15. Библиогр.: 3 назв.


       ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 


УДК 621.3.019.3

Стаття присвячена оцінці надійності квазімостикової структури методом аналітичного розрахунку, заснованого на класичних теоремах теорії ймовірностей. Наводиться порівняльна оцінка отриманих результатів з результатами статистичного моделювання та аналітичного розрахунку ВФ-методом. Табл.: 6. Іл.: 3. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 621.3.019.3

Статья посвящена оценке надежности квазимостиковой структуры методом аналитического расчета, основанного на классических теоремах теории вероятностей. Приводится сравнительная оценка полученных результатов с результатами статистического моделирования и аналитического расчета ВФ-методом. Табл.: 6. Ил.: 3. Библиогр.: 7 назв.


                               ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

 УДК 681.3

Чи знищать людство розумні роботи? / В.О. Ященко // Математичні машини і системи. – 2017. – № 4. – С. 169 – 179.

У статті розглядається питання щодо можливості знищення людства розумними роботами. Показана можливість дистанційного введення в несвідомий стан розумних роботів, електронний мозок яких буде створюватися на базі нейроподібних зростаючих мереж аналогічно тому, як мозок людини, вивчаючи себе, не може зрозуміти, як він функціонує. Електронний мозок робота зустрінеться з труднощами пізнання самого себе. У той час, як його творець – людина, знаючи його пристрій, зможе управляти його вчинками і при необхідності вводити в пасивний стан.. Іл.: 13. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 681.3

Уничтожат ли человечество умные роботы? / В.А. Ященко // Математические машины и системы. – 2017. – № 4. – С. 169 – 179.

В статье рассматривается вопрос о возможности уничтожения человечества умными роботами. Показана возможность дистанционного введения в бессознательное состояние умных роботов, электронный мозг которых будет создаваться на базе нейроподобных растущих сетей аналогично тому, как мозг человека, изучая себя, не может понять, как он функционирует. Электронный мозг робота встретится с трудностями познания самого себя. В то время, как его создатель – человек, зная его устройство, сможет управлять его поступками и при необходимости вводить в пассивное состояние. Ил.: 13. Библиогр.: 16 назв.

 


 

 

 

                               

      Останнє оновлення: Jan 3, 2018