Математичні машини і системи. 2018 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

 УДК 620.9.004.18

Описані основні технічні рішення, використані при розробці і впровадженні енергозберігаючих світлодіодних систем освітлення вагонів метро Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену, і результати експлуатації систем освітлення вагонів метро, розроблених і впроваджених ІПММС. Установлено, що у порівнянні зі стандартними системами освітлення з люмінесцентними світильниками світлодіодні системи забезпечують економію електроенергії в 3,5 рази і збільшення освітленості більше ніж у 1,5 рази. Табл.: 3. Іл.: 13. Бібліогр.: 10 назв. 

УДК 620.9.004.18

Описаны основные технические решения, использованные при разработке и внедрении энергосберегающих светодиодных систем освещения вагонов метро Куренёвско-Красноармейской линии Киевского метрополитена, и результаты эксплуатации систем освещения вагонов метро, разработанных и внедренных ИПММС. Установлено, что по сравнению со стандартными системами освещения с люминесцентными светильниками светодиодные системы обеспечивают экономию электроэнергии в 3,5 раза и увеличение освещенности больше чем в 1,5 раза. Табл.: 3. Ил.: 13.      Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.94; 004.4; 004.62

Складність хмарних центрів обробки даних вимагає передових рішень з управління ресурсами для забезпечення безперервного обслуговування і гарантованої продуктивності. Пропонований підхід до інтегрованого управління ресурсами центру обробки даних забезпечує необхідну еластичність на рівні фізичного сервера з урахуванням споживання енергії та з урахуванням порушень угоди про рівень обслуговування (SLA). Підхід до інтегрованого управління ресурсами заснований на динамічній моделі у просторі станів, моделі енергоспоживання, моделі порушень SLA і методі управління ємністю центру обробки даних. Аналіз виконано з використанням журналів статистики використання кластера Google. Результати показують, що підхід до інтегрованого управління ресурсами центру обробки даних дозволяє досягти економії енергії і мінімізувати порушення SLA.      Іл.: 1. Бібліогр.: 20 назв. 

УДК 004.94; 004.4; 004.62

Сложность облачных центров обработки данных требует передовых решений по управлению ресурсами для обеспечения непрерывного обслуживания и гарантированной производительности. Предлагаемый подход к интегрированному управлению ресурсами центра обработки данных обеспечивает необходимую эластичность на уровне физического сервера с учетом потребления энергии и с учетом нарушений соглашения об уровне обслуживания (SLA). Подход к интегрированному управлению ресурсами основан на динамической модели в пространстве состояний, модели энергопотребления, модели нарушений SLA и методе управления емкостью центра обработки данных. Анализ выполнен с использованием журналов статистики использования кластера Google. Результаты показывают, что подход к интегрированному управлению ресурсами центра обработки данных позволяет достичь экономии энергии и минимизировать нарушения SLA. Ил.: 1. Библиогр.: 20 назв.


УДК 528.06

Правило комбінації Демпстера є найбільш відомим правилом комбінації, оскільки воно оперує з неповними та неточними даними. Але дане правило не може працювати за наявності занадто суперечливої інформації. Правило комбінації Мерфі може оперувати з суперечливими частинами свідчення, воно розраховує середню базову масу. Але цей метод також має певний недолік, оскільки не враховує взаємозв’язок між свідченнями. Тому було запропоноване нове вдосконалене правило комбінації, засноване на теорії Демпстера-Шейфера, яке просте для обчислень і має високу точність. Бібліогр.: 20 назв. 

УДК 528.06

Правило комбинации Демпстера является наиболее известным правилом комбинации, поскольку оно оперирует с неполными и неточными данными. Но данное правило не может работать при наличии слишком противоречивой информации. Правило комбинации Мерфи может оперировать с противоречивыми частями свидетельства, оно считает среднюю базовую массу. Но этот метод тоже имеет определенный недостаток, поскольку не учитывает взаимосвязь между свидетельствами. Поэтому было предложено новое усовершенствованное правило комбинации, основанное на теории Демпстера-Шейфера, которое простое для вычислений и имеет высокую точность. Библиогр.: 20 назв.


УДК 519.712.3

Розглядається нейромережевий метод прогнозування мережевого трафіка з метою виявлення і оцінки можливих аномалій в об’ємах IP-пакетів. У контексті системи управління мережевим трафіком пропонується нейромережева модель прямого розповсюдження сигналів, що дозволяє екстраполювати мережевий трафік і тим самим прогнозувати значення його об’ємів на короткостроковий період дії. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.712.3

Рассматривается нейросетевой метод прогнозирования сетевого трафика с целью обнаружения и оценки возможных аномалий в объёмах IP-пакетов. В контексте системы управления сетевым трафиком предлагается нейросетевая модель прямого распространения сигналов, позволяющая экстраполировать сетевой трафик и тем самым прогнозировать значения его объёмов на краткосрочный период действия. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 7 назв.


            ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 004.94

Інформаційна технологія блочного імітаційного моделювання автоматизованих систем в умовах невизначеності вхідної інформації / В.В. Литвинов, А.О. Задорожній, І.В. Богдан // Математичні машини і системи. – 2018. – № 2. – С. 46 – 55.

У роботі розглядаються інформаційна технологія блочного імітаційного моделювання автоматизованих систем, її основні етапи і складові елементи, а також інструментальні засоби, які забезпечують можливість створення блочних імітаційних моделей з дворівневою архітектурою в рамках інформаційної технології. Запропонована архітектура дає можливість створювати як блоки рівня управління, призначені для управління модельним часом, так і функціональні блоки як у вигляді математичних виразів, так і з використанням індуктивних методів. Іл.: 8. Бібліогр.: 4 назв. 

УДК 004.94

Информационная технология блочного имитационного моделирования автоматизированных систем в условиях неопределенности входной информации / В.В. Литвинов, А.А. Задорожний, И.В. Богдан // Математические машины и системы. – 2018. – № 2. – С. 46 – 55.

В статье рассматриваются информационная технология блочного имитационного моделирования автоматизированных систем, ее основные этапы и составляющие элементы, а также инструментальные средства, которые обеспечивают возможность создания блочных имитационных моделей с двухуровневой архитектурой в рамках информационной технологии. Предложенная архитектура дает возможность создавать как блоки уровня управления, предназначенные для управления модельным временем, так и функциональные блоки как в виде математических выражений, так и с использованием индуктивных методов. Ил.: 8. Библиогр.: 4 назв.


 
УДК 004.5; 004.8

Основні функції та склад навчальної smart-системи і інтерфейсу користувача / Ю.С. Яковлев, Л.І. Курзанцева // Математичні машини і системи. – 2018. – № 2. – С. 56 – 71.

Визначено основні функції навчальної smart-системи і її інтерфейсу користувача, а також розроблено її базову структуру, склад робочого місця учня і узагальнений алгоритм взаємодії учня з системою. Пропонується навчальна smart-система, яка підтримує навчальний процес відповідно до поставлених завдань навчання. Вона має можливість розширення за рахунок інтеграції в її склад віртуальних тренажерів і лабораторій для формування в учнів необхідних знань, умінь, навичок та професійних компетенцій. Застосування запропонованого інтерфейсу підвищить ефективність навчального процесу, зокрема, успішність учнів і швидкість навчання, а також сформує у них когнітивно-складне мислення, що дозволяє знаходити короткий і раціональний шлях у вирішенні завдань. Табл.: 7. Іл.: 4. Бібліогр.: 19 назв. 

УДК 004.5; 004.8

Основные функции и состав обучающей smart-системы и пользовательского интерфейса / Ю.С. Яковлев, Л.И. Курзанцева // Математические машины и системы. – 2018. – № 2. – С. 56 – 71.

Определены основные функции обучающей smart-системы и ее пользовательского интерфейса, а также разработаны ее базовая структура, состав рабочего места учащегося и обобщенный алгоритм взаимодействия учащегося с системой. Предлагаемая обучающая smart-система поддерживает учебный процесс в соответствии с поставленными задачами обучения. Она обладает возможностью расширения за счет интеграции в ее состав виртуальных тренажеров и лабораторий для формирования у учащихся необходимых знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций. Применение предлагаемого интерфейса повысит эффективность учебного процесса, в частности, успеваемость учащихся и скорость обучения, а также сформирует у них когнитивно-сложное мышление, позволяющее находить короткий и рациональный путь в решении задач. Табл.: 7. Ил.: 4.     Библиогр.: 19 назв.УДК 681.3

Критерії та моделі оцінки коригувальних властивостей референтного орфографічного словника при автоматичному виправленні типових помилок користувача / В.А. Литвинов, С.Я. Майстренко,
К.В. Хурцилава, С.В. Костенко
 // Математичні машини і системи. – 2018. – № 2. – С. 72 – 82.

Розглядається логіко-імовірнісна модель корекції виявлених помилок у системі перевірки орфографії, формується критерій оцінки коригувальних властивостей конкретного орфографічного словника. Пропонується імітаційна і аналітична модель для оцінки значень показників правильної і помилкової корекції по відношенню до типових помилок користувача, наводяться результати моделювання для обраних словників російської та української мов. Обговорюється взаємозв'язок між значеннями показників коригувальних і контролюючих властивостей. Табл.: 2. Іл.: 5. Бібліогр.:        9 назв.

 УДК 681.3

Критерии и модели оценки корректирующих свойств референтного орфографического словаря при автоматическом исправлении типовых ошибок пользователя / В.А. Литвинов, С.Я. Майстренко, К.В. Хурцилава, С.В. Костенко // Математические машины и системы. – 2018. – № 2. – С. 72 – 82. 

Рассматривается логико-вероятностная модель коррекции обнаруженных ошибок в системе проверки орфографии, формируется критерий оценки корректирующих свойств конкретного орфографического словаря. Предлагается имитационная и аналитическая модель для оценки значений показателей правильной и ложной коррекции по отношению к типовым ошибкам пользователя, приводятся результаты моделирования для выбранных словарей русского и украинского языков. Обсуждается взаимосвязь между значениями показателей корректирующих и контролирующих свойств. Табл.: 2. Ил.: 5. Библиогр.: 9 назв.


УДК 004.9:004.75

Методи створення оптимальної моделі баз даних / Ю.М. Лисецький // Математичні машини і системи. – 2018. – № 2. – С. 83 – 87.

У статті розглядається пошук оптимальних моделей баз даних та ефективних способів їх побудови. Розглядаються традиційні моделі даних, а також виявляються їх обмеження та недоліки при впровадженні в сучасні інформаційні системи. Вивчаються основні моменти теорії нормалізації реляційних баз даних, а також визначаються основні вимоги до оптимальної моделі бази даних. Іл.: 1. Бібліогр.: 6 назв. 

УДК 004.9:004.75

Методы создания оптимальной модели баз данных / Ю.М. Лисецкий // Математические машины и системы. – 2018. – № 2. – С. 83 – 87. 

В статье рассматривается поиск оптимальных моделей баз данных и эффективных способов их построения. Рассматриваются традиционные модели данных, а также выявляются их ограничения и недостатки при внедрении в современные информационные системы. Изучаются основные моменты теории нормализации реляционных баз данных, а также определяются основные требования к оптимальной модели базы данных. Ил.: 1. Библиогр.: 6 назв.


УДК 004.896

Біометрична ідентифікація людини за її електрокардіограмою /
В.В. Вишневський, Т.М. Романенко, Л.А. Кізуб
 // Математичні машини і системи. – 2018. – № 2. – С. 88 – 95.

Обговорюється алгоритм біометричної ідентифікації людини за її електрокардіограмою (ЕКГ) з використанням нейромережі для класифікації характерних ознак, знайдених при апроксимації параметричними сплайнами тривимірних дуг, які відповідають QRS-комплексам. Іл.: 4. Бібліогр.: 10 назв. 

УДК 004.896

Биометрическая идентификация человека по его электрокардиограмме /
В.В. Вишневский, 
Т.Н. Романенко, Л.А. Кизуб
 // Математические машины и системы. – 2018. – № 2. – С. 88 – 95.

Обсуждается алгоритм биометрической идентификации человека по его электрокардиограмме (ЭКГ) с использованием нейросети для классификации характерных признаков, выделенных при аппроксимации параметрическими сплайнами трехмерных дуг, соответствующих QRS-комплексам. Ил.: 4. Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.896

Моделі агентно-орієнтованих систем ситуаційного управління /
О.Є. Коваленко
// Математичні машини і системи. – 2018. – № 2. – С. 96 – 102.

У роботі розглядаються основні моделі побудови систем ситуаційного управління на основі агентно-орієнтованого підходу. Запропоновано моделі для агентно-орієнтованих ситуаційних центрів на основі еволюційного функціонального принципу. Визначено елементи та особливості для запропонованих моделей. Описаний загальний механізм застосування формальних знань для керування багатоагентними системами. Намічені перспективні напрями майбутніх досліджень. Іл.: 1. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 004.896

Модели агентно-ориентированных систем ситуационного управления / А.Е. Коваленко // Математические машины и системы. – 2018. – № 2. – С. 96 – 102.

В работе рассматриваются основные модели построения систем ситуационного управления на основе агентно-ориентированного подхода. Предложены модели для агентно-ориентированных ситуационных центров на основе эволюционного функционального принципа. Определены элементы и особенности для предложенных моделей. Описан общий механизм применения формальных знаний для управления многоагентными системами. Намечены перспективные направления будущих исследований. Ил.: 1. Библиогр.: 12 назв.


УДК 528.9

Щодо питання про розрахунок метеорологічних умов у хмарній інфраструктурі Amazon / О.О. Полонський // Математичні машини і системи. – 2018. – № 2. – С. 103 – 109.

Розроблено і опробувано на практиці методику, що дозволяє прогнозувати метеорологічні умови у хмарній інфраструктурі Amazon, а також після адаптації в інших сучасних хмарних інфраструктурах. Іл.: 7. Бібліогр.: 8 назв. 

УДК 528.9

К вопросу о расчете метеорологических условий в облачной инфраструктуре Amazon / А.А. Полонский // Математические машины и системы. – 2018. – № 2. – С. 103 – 109.

Разработана и опробована на практике методика, позволяющая прогнозировать метеорологические условия в облачной инфраструктуре Amazon, а также после адаптации в других современных облачных инфраструктурах. Ил.: 7. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.7

Дослідження методів підвищення достовірності передачі даних у стеках протоколів ТСР/ІР систем публічного адміністрування / Р.Б. Андрущенко,
А.Д. Бескостий, С.В. Зайцев, Я.Ю. Усов, М.А. Письменюк
 // Математичні машини і системи. – 2018. – № 2. – С. 110 – 118.

Cтек протоколів TCP/IP та модель OSI зарекомендували себе як надійну, відносно просту, технологію передачі даних у комп’ютерних мережах. Проте, за наявності надлишкового шуму у каналі передачі даних виникає необхідність у застосуванні додаткових методів підвищення достовірності передачі інформації. В роботі проведено аналіз існуючих методів підвищення цілісності передачі даних у комп’ютерних мережах, побудованих на базі сімейства протоколів TCP/IP за рахунок застосування завадостійкого кодування. Виявлено їх особливості функціонування, переваги і недоліки та розглянуто основні напрями досліджень у цій області. Іл.: 7. Бібліогр.: 16 назв. 

УДК 004.7

Исследование методов повышения достоверности передачи данных в стеках протоколов ТСР/ІР систем публичного администрирования / Р.Б. Андрущенко, А.Д. Бескостий, С.В. Зайцев, Я.Ю. Усов, М.А. Письменюк // Математические машины и системы. – 2018. – № 2. – С. 110 – 118.

Стек протоколов TCP/IP и модель OSI зарекомендовали себя как надежную, относительно простую, технологию передачи данных в компьютерных сетях. Однако, при наличии избыточного шума в канале передачи данных возникает необходимость в применении дополнительных методов повышения достоверности передачи информации. В работе проведён анализ существующих методов повышения целостности передачи данных в компьютерных сетях, построенных на базе семейства протоколов ТСР/IP за счет использования помехоустойчивого кодирования. Изучены их особенности функционирования, преимущества и недостатки, рассмотрены основные направления исследований в данной области. Ил.: 7. Библиогр.: 16 назв.


УДК 519.712.3

Оцінка поточної кредитоспроможності фізичних осіб на підставі експертних оцінок їх показників платоспроможності / А.А. Алієв // Математичні машини і системи. – 2018. – № 2. – С. 119 – 132.

Пропонується збалансований підхід до оцінки кредитоспроможності фізичних осіб, оснований на застосуванні трьох методів оцінки поточної платежеспроможності, включаючи метод зваженого підсумовування експертних оцінок платоспроможності, а також нечітких методів логічного висновку і максимінної згортки. Табл.: 4. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 519.712.3

Оценка текущей кредитоспособности физических лиц на основе экспертных оценок их показателей платёжеспособности / А.А. Алиев // Математические машины и системы. – 2018. – № 2. – С. 119 – 132. 

Предлагается сбалансированный подход к оценке кредитоспособности физических лиц, основанный на применении трёх методов оценки текущей платёжеспособности, включая метод взвешенного суммирования экспертных оценок платёжеспособности, а также нечётких методов логического вывода и максиминной свёртки. Табл.: 4. Библиогр.: 8 назв.


                           МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 528.9

У роботі розглянуто набір сценаріїв потенційних наслідків важких техногенних аварій на українських АЕС. На підставі класифікації метеорологічних умов розповсюдження атмосферного забруднення проведено моделювання наслідків аварій на прикладі Рівненської АЕС для типових метеорологічних сценаріїв та оцінено максимальні можливі рівні радіоактивного забруднення. Результати розрахунків продемонстрували можливість використання моделювання для розрахунку ризиків для населення в зонах впливу українських АЕС з урахуванням географічних особливостей місцевості, розподілу  населення та метеорологічної обстановки в період аварії. Табл.: 1. Іл.: 7. Бібліогр.:  7 назв. 

УДК 528.9

В работе рассмотрен набор сценариев тяжелых техногенных аварий на украинских АЭС. На основании классификации метеорологических условий распространения атмосферного загрязнения проведено моделирование последствий аварий на примере Ровенской АЭС для типичных метеорологических сценариев и оценены максимальные возможные уровни радиоактивного загрязнения. Результаты расчетов показали возможность использования моделирования для расчета рисков для населения в зонах влияния украинских АЭС с учетом географических особенностей местности, распределения населения и метеорологической обстановки в период аварии. Табл.: 1. Ил.: 7. Библиогр.: 7 назв.


УДК 551.508.85 (551.576 +551.577)

У статті проведено аналіз впливу середовища на точність радіолокаційних поляризаційних вимірювань у певній частині радіолокаційного каналу, пов'язаних із випромінюванням і прийомом антеною суднової радіолокаційної станції (РЛС) високочастотних радіолокаційних поляризаційних сигналів, що поширюються в середовищі від антени до навігаційного об'єкта і назад. При наявності певної інформації про навігаційний об'єкт спрощується реалізація вимірювання матриць прямого або зворотного поширення. Чим більше у радіолокаційної системи семантики і прагматики, тим більше підстав для аналізу радіолокаційного інформаційного каналу, тим міцніше зв'язок між радіолокаційним судновим комплексом і середовищем поширення електромагнітної хвилі. Семантика системи сигналів стосовно до суднової РЛС відповідає апріорній інформації про співвіднесення джерела сигналів від навігаційних об'єктів, фонових сигналів і завад з параметрами оброблюваного луна-сигналу об'єкта, що і визначає процедуру формування радіолокаційних характеристик навігаційних об'єктів. Показано, що якщо пряма або зворотна матриця поширення визначена, то простіше визначається і матриця розсіювання навігаційного об'єкта. Використання матричних представлень при описі поляризаційного стану падаючої на навігаційний об'єкт і розсіяної від нього хвилі за допомогою чотирьох дійсних параметрів Стокса дозволило встановити ступінь впливу умов поширення радіолокаційних сигналів на точність вимірювання радіолокаційних характеристик навігаційних об'єктів. Бібліогр.: 5 назв. 

УДК 551.508.85 (551.576 +551.577)

В статье проведен анализ влияния среды на точность радиолокационных поляризационных измерений в определенной части радиолокационного канала, связанных с излучением и приемом антенной судовой радиолокационной  станции (РЛС) высокочастотных радиолокационных поляризационных сигналов, распространяющихся  в среде от антенны до навигационного объекта и обратно. При наличии определенной информации о навигационном объекте упрощается реализация измерения матриц прямого или обратного распространения. Чем больше у радиолокационной системы семантики и прагматики, тем больше оснований для анализа радиолокационного информационного канала, тем прочнее и крепче связи между радиолокационным судовым комплексом и средой распространения электромагнитной волны. Семантика системы сигналов применительно к судовой РЛС соответствует априорной информации о соотнесении источников сигналов от навигационных объектов, фоновых сигналов и помех с параметрами обрабатываемого эхо-сигнала объекта, что и определяет процедуру формирования радиолокационных характеристик навигационных объектов. Показано, что если прямая или обратная матрица распространения определена, то проще определяется и матрица рассеяния навигационного объекта. Использование матричных представлений при описании поляризационного состояния падающей на навигационный объект и рассеянной от него волны с помощью четырех вещественных параметров Стокса позволило установить степень влияния условий распространения радиолокационных сигналов на точность измерения радиолокационных характеристик навигационных объектов. Библиогр.: 5 назв.


УДК [37.091.26]:004.9


У роботі досліджено і проаналізовано генератори псевдовипадкових чисел (ГВЧ) та квазівипадкові послідовності (КВП), які реалізовано у середовищі статистичного програмування R, з огляду на можливість моделювання матриць, які описуються логістичною моделлю Раша. Моделювання таких матриць є важливим для імітаційного моделювання результатів педагогічних тестувань, соціологічних опитувань. Показано, які саме ГВЧ та КВП є прийнятними для такого моделювання. Табл.: 2. Бібліогр.: 11 назв.

 

УДК [37.091.26]:004.9

В работе исследованы и проанализированы генераторы псевдослучайных чисел (ГСЧ) и квазислучайные последовательности (КСП), которые реализованы в среде статистического программирования R, с точки зрения возможности моделирования матриц, которые описываются логистической моделью Раша. Моделирование таких матриц важно для имитационного моделирования результатов педагогических тестов, социологических опросов. Показано, какие именно ГСЧ и КСП являются подходящими для такого моделирования. Табл.: 2. Библиогр.: 11 назв.УДК 004.02

Виходячи з припущення, що феномен змінної роздільної здатності використовується у зоровому сприйнятті людини для сегментації зображень, зокрема, графіків, запропоновано новий метод визначення розривів неперервності на графіку. Графік обробляється при декількох роздільних здатностях. Визначають інтервали, що містять розриви неперервності першого роду. Остаточне рішення стосовно сегментації приймається на підставі сумісного розгляду всіх окремих відповідей при всіх роздільних здатностях. Представлені результати перевірки працездатності нового алгоритму на прикладі сегментації кардіосигналу. Іл.: 10. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 004.02

Исходя из предположения, что феномен переменной разрешающей способности используется в зрительном восприятии человека для сегментации изображений, в частности, графиков, предложен новый метод определения разрывов непрерывности на графике. График обрабатывается при нескольких разрешающих способностях. Определяют интервалы, содержащие разрывы непрерывности первого рода. Окончательное решение о сегментации принимается на основании совместного рассмотрения всех частных ответов при всех разрешениях. Представлены результаты проверки работоспособности нового алгоритма на примере сегментации кардиосигнала. Ил.: 10. Библиогр.: 13 назв.


       ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 621.3.019.3

Стаття присвячена подальшим дослідженням безпеки систем протиаварійної автоматики ГЕС. Проведено аналіз стану проблеми забезпечення безпеки і живучості критичних інфраструктур типу ГЕС, розроблені рекомендації щодо підвищення живучості комп'ютеризованих систем протиаварійної автоматики на сучасних ГЕС. Табл.: 2. Іл.: 9. Бібліогр.: 33 назв. 

УДК 621.3.019.3

Статья посвящена дальнейшим исследованиям безопасности и живучести систем противоаварийной автоматики ГЭС. Проведен анализ состояния проблемы обеспечения безопасности и живучести критических инфраструктур типа ГЭС, разработаны рекомендации по повышению живучести компьютеризированных систем противоаварийной автоматики на современных ГЭС. Табл.: 2. Ил.: 9. Библиогр.: 33 назв.


              

      Останнє оновлення: Jan 15, 2019