Математичні машини і системи. 2020 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ 

УДК 519.712.3

Природа слабоструктурованих систем обумовлена використанням експертних оцінок, притаманна невизначеність яких відноситься до класу нечіткості. На відміну від стохастичної невизначеності нечіткість ускладнює або навіть виключає застосування статистичних методів і моделей, але може бути використана для прийняття предметно-орієнтованих рішень на основі наближених міркувань людини. Формалізація інтелектуальних операцій, які моделюють нечіткі висловлювання людини про стан і поведінку слабоструктурованих систем і/або складних явищ, сьогодні утворює самостійний напрям науково-прикладних досліджень, одним з яких є нечітке моделювання тимчасових (або динамічних) рядів. Цей напрям включає комплекс завдань, методологія вирішення яких спирається на теорію нечітких множин, нечіткої логіки і нечітких моделей (або систем нечіткого виводу). Початковою процедурою нечіткого моделювання часових рядів є фазифікація історичних даних, отриманих шляхом спостережень на основі «м'яких вимірів» за поведінкою динамічної системи за певний проміжок часу. У статті пропонується нове правило фазифікації таких даних, яке апробовано на показниках індустріального індексу Доу-Джонса, що встановлюється за результатами щоденних торгів на фондовій біржі США шляхом звичайного арифметичного усереднення складових показників. Пропонована у статті процедура фазифікації реалізується через систему нечіткого виводу, яка забезпечує знаходження значень функцій приналежності відповідних нечітких підмножин дискретного універсуму, що покриває всю сукупність показників індексу Доу-Джонса за більш ніж річний період. Табл.: 4. Іл.: 3. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 519.712.3

 

Природа слабоструктурированных систем обусловлена использованием экспертных оценок, присущая неопределённость которых относится к классу нечёткости. В отличие от стохастической неопределённости нечёткость затрудняет или даже исключает применение статистических методов и моделей, но может быть использована для принятия предметно-ориентированных решений на основе приближенных рассуждений человека. Формализация интеллектуальных операций, моделирующих нечёткие высказывания человека о состоянии и поведении слабоструктурированных систем и/или сложных явлений, сегодня образует самостоятельное направление научно-прикладных исследований, одним из которых является нечёткое моделирование временных (или динамических) рядов. Это направление включает комплекс задач, методология решения которых опирается на теорию нечётких множеств, нечёткой логики и нечётких моделей (или систем нечёткого вывода). Начальной процедурой нечёткого моделирования временных рядов является фаззификация исторических данных, полученных путём наблюдений на основе «мягких измерений» за поведением динамической системы за определённый промежуток времени. В статье предлагается новое правило фаззификации таких данных, которое апробировано на показателях индустриального индекса Доу-Джонса, устанавливаемого по результатам ежедневных торгов на фондовой бирже США путём обычного арифметического усреднения составляющих показателей. Предлагаемая в статье процедура фаззификации реализуется через систему нечёткого вывода, которая обеспечивает нахождение значений функций принадлежности соответствующих нечётких подмножеств дискретного универсума, покрывающего всю совокупность показателей индекса Доу-Джонса за более чем годичный период. Табл.: 4. Ил.: 3. Библиогр.: 8 назв.


 
УДК 004.7

Корпоративна мережа у сучасному розумінні є комплексною і традиційно має на увазі набір базових компонентів, що взаємодіють, серед яких Main Site – мережа головного офісу, Remote Site (Branch) – мережі віддаленого офісу, WAN – глобальна мережа, що об’єднує мережі офісів, LAN – локальна мережа, WAN Edge – точка підключення до WAN, Internet Edge – точка підключення до Internet, Data Center – корпоративний центр обробки даних. У деяких джерелах як компонент також розглядають Service Block – окрему частину мережі, яка містить специфічні мережеві службові сервіси. Кожен компонент корпоративної мережі вміщує власний набір технологій, кожна з яких, у свою чергу, має історію виникнення та розвитку. У статті наведено короткий огляд основних технологій, що сформували історію корпоративних мереж, а також їх еволюцію від набору розрізнених мережевих технологій до єдиної мультисервісної мережевої інфраструктури, що нерозривно пов’язана зі світовою глобальною мережею Internet, яка для більшості сучасних корпоративних мереж є одночасно і сервісом, і транспортним середовищем. Описано виникнення та розвиток мережі Internet, локальних та глобальних мереж, Wi-Fi-мереж та мереж, які визначаються програмно. Корпоративна мережа пройшла довгий еволюційний шлях від існування розрізнених технологій до сучасної уніфікованої інтелектуальної мережевої інфраструктури з високою безпекою та надійним керуванням. Завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій, корпоративні мережі динамічно трансформувались за різними напрямами: віртуалізація мережевих функцій (NFV – Network Functions Virtualization), використання SDN-рішень, автоматизація процесів керування, аналітика, безпека, використання хмарних сервісів. Унаслідок такої трансформації корпоративна мережа перетворилась в уніфіковану, гнучку та орієнтовану на роботу додатків високонадійну інфраструктуру з функціоналом, який легко налаштовувати та розширювати, єдиним центром управління, єдиними політиками безпеки, можливістю швидкого та детального аналізу процесів, які у ній відбуваються. Табл.: 3. Іл.: 13. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 004.7

Подройко Е.В., Лисецкий Ю.М. Сетевые технологии: эволюция и особенности. Mатематические машины и системы. 2020. № 2. С. 14 – 29.

Корпоративная сеть в современном понимании является комплексной и традиционно подразумевает набор взаимодействующих базовых компонентов, среди которых Main Site – сеть головного офиса, Remote Site (Branch) – сети удаленного офиса, WAN глобальная сеть, объединяющая сети офисов, LAN – локальная сеть, WAN Edge – точка подключения к WAN, Internet Edge – точка подключения к Internet, Data Center – корпоративный центр обработки данных. В некоторых источниках в качестве компонента также рассматривается Service Block – отдельная часть сети, содержащая специфические сетевые служебные сервисы. Каждый компонент корпоративной сети включает в себя собственный набор технологий, каждая из которых, в свою очередь, имеет историю возникновения и развития. В статье приведены краткий обзор основных технологий, сформировавших историю корпоративных сетей, а также их эволюция от набора разрозненных сетевых технологий до единой мультисервисной сетевой инфраструктуры, неразрывно связанной с мировой глобальной сетью Internet, являющейся для большинства современных корпоративных сетей одновременно и сервисом, и транспортной средой. Описано возникновение и развитие сети Internet, локальных и глобальных сетей, Wi-Fi-сетей и программно определяемых сетей. Корпоративная сеть прошла длинный эволюционный путь от сосуществования разрозненных технологий до современной унифицированной интеллектуальной сетевой инфраструктуры с высокой безопасностью и надежным управлением. Благодаря стремительному развитию информационных технологий, корпоративные сети динамично трансформировались по различным направлениям: виртуализация сетевых функций (NFV Network Functions Virtualization), использование SDN-решений, автоматизация процессов управления, аналитика, безопасность, использование облачных сервисов. В результате такой трансформации корпоративная сеть превратилась в унифицированную гибкую и ориентированную на работу приложений высоконадежную инфраструктуру с легко перестраиваемым и расширяемым функционалом, единым центром управления, едиными политиками безопасности, возможностью быстрого и детального анализа происходящих в ней процессов. Табл.: 3. Ил.: 13. Библиогр.: 9 назв.


 ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 004.9:504:519.6

Досліджена можливість використання методів сіткової й спектральної релаксації та інших опцій у мезомасштабній моделі WRF, що дозволяють виконувати тривалі неперервні розрахунки. Виконано ряд розрахунків із різними комбінаціями налаштувань та проведено порівняння обраних метеорологічних параметрів із наземними вимірами. Наведені базові рекомендації для вибору оптимальної комбінації параметрів розрахунку, що дозволяють отримувати неперервні метеорологічні поля за тривалий термін (декілька місяців), які добре узгоджуються з вимірами, зберігають великомасштабні синоптичні структури і мають відхилення від вимірів, співрозмірне з результатами короткострокового моделювання за відповідні періоди часу. Обрана оптимальна комбінація параметрів дозволила виконати неперервний розрахунок за період з 01.01.2019 по 06.11.2019 без накопичення відхилень. У тривалому розрахунку метеорологічних умов в Україні на сітці із просторовим дозволом 0,15 ºС було отримано для температури на висоті 2 метри середню абсолютну помилку МАЕ=2,05 ºС при коефіцієнті кореляції Corr=0,97, для швидкості вітру на висоті 10 метрів MAE=1,4 м/с,Corr=0,75, для напрямку вітру на висоті 10 метрів MAE=24,6 Corr=0,66. У роботі досліджений вплив параметризацій підстилаючої поверхні і діяльного шару ґрунту на якість розрахунку метеорологічних полів. Використання опції оновлення температури водної поверхні дозволило зменшити MAE для температури з 2,17 ºC до 2,05 ºC. У кожній з досліджуваній моделі поверхні були виявлені свої переваги та недоліки. Параметризації RUC і NOAH LSM показали гарне узгодження з вимірами по всіх досліджуваних параметрах і можуть бути рекомендовані для використання в тривалих неперервних розрахунках. Тривалий розрахунок з обраними параметрами дозволив вірно описати процес акумуляції та сходження сніжного покрову і вірно змоделювати температуру верхнього шару ґрунту. В роботі показано, що недоліком тривалого розрахунку є обмежені можливості у визначенні температури нижніх шарів ґрунту. Табл.: 6. Іл.: 6. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 004.9:504:519.6

Исследована возможность использования методов сеточной и спектральной релаксации и других опций в мезомасштабной модели WRF, которые позволяют проводить длительные непрерывные расчеты. Выполнен ряд расчетов с разными комбинациями входных параметров и проведено сравнение выбранных метеорологических параметров с наземными измерениями. Приведены базовые рекомендации для выбора оптимальной комбинации параметров расчета, которые позволяют получить непрерывные метеорологические поля за продолжительный период (несколько месяцев), которые хорошо согласуются с наземными измерениями, сохраняют крупномасштабные синоптические структуры и имеют отклонение от измерений, соизмеримое с результатами краткосрочного моделирования за соответствующие временные промежутки. Выбранная оптимальная комбинация параметров позволила произвести непрерывный расчет за период с 01.01.2019 по 06.11.2019 без накопления ошибок. В продолжительном расчете метеорологических условий в Украине на сетке с пространственным разрешением 0,15 ºС была получена для температуры на высоте 2 метра средняя абсолютная ошибка MAE=2,05 ºС, коэффициент корреляции Corr=0,97, для скорости ветра на высоте 10 метров MAE=1,4 м/с, Corr=0,75, для направления ветра на высоте 10 метров MAE=24,6 ºС, Corr=0,66. В работе исследовано влияние параметризаций подстилающей поверхности и деятельного слоя почвы на качество расчета метеорологичских полей. Использование опции обновления температуры водной поверхности позволило уменьшить MAE для температуры с 2,17 ºС до 2,05 ºС. У каждой исследуемой модели поверхности были выявлены свои преимущества и недостатки. Параметризации RUC и NOAH LSM показали хорошее согласие с измерениями по всем исследуемым параметрам и могут быть рекомендованы для использования в продолжительных непрерывных расчетах. Длительный расчет с выбранными параметрами позволил правильно описать процесс аккумуляции и таяния снега и правильно воспроизвести температуру верхнего слоя грунта. В работе показано, что недостаток длительных расчетов – это ограниченные возможности в определении температур нижних слоев грунта. Табл.: 6. Ил.: 6. Библиогр.: 11 назв.


УДК 004.896

Вишневський В.В., Романенко Т.М., Луговський Ю.О. Валідність автентифікації людини за електрокардіограмою з обмеженою кількістю каналів. Математичні машини і системи. 2020. № 2. С. 43 – 50.

Завдяки появі мобільних діагностичних приладів і смартфонів набуває поширення концепція мобільної та домашньої телемедицини для скринінгу та ранньої діагностики серцево-судинних захворювань. При таких телемедичних консультаціях лікареві необхідно бути впевненим, що отримана у цифровому вигляді електрокардіограма (ЕКГ) належить саме тому пацієнтові, який був зареєстрований. На ринку телемедичних консультацій зараз наявні як багатоканальні, так і одноканальні пристрої реєстрації ЕКГ. Одноканальні електрокардіографи є економічно доцільнішими для використання саме у домашніх умовах. Раніше авторами були розроблені та експериментально перевірені алгоритми автентифікації пацієнта за його багатоканальною ЕКГ. Ці алгоритми побудовані на аналізі форми QRS-комплексу ЕКГ у тривимірному фазовому просторі координат. Отже, є доцільним провести дослідження про можливість адаптації цього алгоритму для одноканальної ЕКГ. Для побудови тривимірного фазового простору координат при багатоканальній ЕКГ всі необхідні дані отримуємо з сигналів відведень. У випадку одноканальної ЕКГ є необхідність штучного створення додаткових двох сигналів для формування синтетичного фазового простору. В цілому стаття присвячена обговоренню питання валідності алгоритмів біометричної автентифікації людини за її електрокардіограмою з обмеженою кількістю каналів. У статті наведені не тільки алгоритми вирішення задачі автентифікації, але й проведено порівняння показників чутливості та специфічності, обчислених за результатами експериментів для багатоканальних та одноканальних ЕКГ. Наведені результати експериментів із багатоканальними та одноканальними ЕКГ для більшої кількості пацієнтів порівняно з попередніми експериментами. Також наведені результати експериментів для випадку реєстрації сигналів ЕКГ різними приладами. Іл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.

 УДК 004.896

Вишневский В.В., Романенко Т.Н., Луговский Ю.А. Валидность аутентификации человека по электрокардиограмме с ограниченным количеством каналов. Mатематические машины и системы. 2020. № 2. С. 43 – 50.

С появлением мобильных диагностических приборов и смартфонов получила распространение концепция мобильной и домашней телемедицины для скрининга и ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. При таких телемедицинских консультациях врачу необходимо быть уверенным, что полученная в цифровом виде электрокардиограмма (ЭКГ) принадлежит именно тому пациенту, который был зарегистрирован. На рынке телемедицинских консультаций сейчас представлены как многоканальные, так и одноканальные устройства регистрации ЭКГ. Использование одноканальных электрокардиографов экономически оправдано именно в домашних условиях. Ранее авторами были разработаны и экспериментально проверены алгоритмы аутентификации пациента по его многоканальной ЭКГ. Эти алгоритмы построены на анализе формы QRS-комплекса ЭКГ в трехмерном фазовом пространстве координат. Поэтому целесообразно провести исследования о возможности адаптации этого алгоритма для одноканальной ЭКГ. Для построения трехмерного фазового пространства координат при многоканальной ЭКГ все необходимые данные получаем из сигналов отведений. В случае одноканальной ЭКГ необходимо искусственно создать два дополнительных сигнала для формирования синтетического фазового пространства. В целом статья посвящена обсуждению вопроса валидности алгоритмов биометрической аутентификации человека по его ЭКГ с ограниченным количеством каналов. В статье приведены не только алгоритмы решения задачи аутентификации, но и проведено сравнение показателей чувствительности и специфичности, вычисленных по результатам экспериментов для многоканальных и одноканальных ЭКГ. Приведены результаты экспериментов с многоканальными и одноканальными ЭКГ для большего количества пациентов по сравнению с предыдущими экспериментами. Также приведены результаты экспериментов при регистрации сигналов ЭКГ различными приборами. Ил.: 2. Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.7

Лисецький Ю.М., Бобров С.І. Security Operation System. Математичні машини і системи. 2020. № 2. С. 51 – 59.

З кожним роком у світі зростає кількість кібератак та кіберзлочинів. Саме тому для захисту від інформаційних та кіберзагроз з’являються нові продукти, технології та інструменти. Одним із найбільш сучасних та надійних інструментів захисту корпоративного рівня є Security Operation Center (SOC). Сьогодні в Україні є вже кілька SOC у державних та силових установах, але питаннями їх побудови цікавляться організації та підприємства майже всіх галузей вітчизняної економіки. SOC дозволяє здійснювати моніторинг, детектування та оперативне реагування на інциденти і, як наслідок, скорочувати шкоду та фінансові втрати, до яких ці інциденти можуть призвести. Треба відзначити, що побудування SOC потребує значних матеріальних витрат, але не всі організації й підприємства можуть їх собі дозволити. Тому питання створення схожого, але доступнішого інструмента, є вельми нагальним. У статті описано Security Operation System (SOS), яка розроблена для ефективного захисту від кіберзагроз і кібератак та призначена для збору, нормалізації, кореляції й аналізу подій у ІТ-інфраструктурі організації. Основна перевага даної системи – це можливість отримувати інформацію про події з різних джерел і проводити їх кореляційний аналіз, адже сучасні кібератаки та кібезагрози можна виявити тільки за сукупністю подій, що відбуваються в ІТ-інфраструктурі установи. Ще одна перевага SOS – можливість додавати в аналітичний модуль нові кореляційні правила, які дописують на основі власного досвіду експлуатації системи за результатами аналізу нових атак на ІТ-інфраструктуру організації та/або за отриманням таких кореляційних правил від інших організацій. Іл.: 5. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.7

Лисецкий Ю.М., Бобров С.И. Security Operation System. Mатематические машины и системы. 2020. № 2. С. 51 – 59.

С каждым годом в мире увеличивается количество кибератак и киберпреступлений. Именно поэтому для защиты от информационных и киберугроз появляются новые продукты, технологии и инструменты. Так, одним из самых современных и надежных инструментов защиты корпоративного уровня является Security Operation Center (SOC). Сегодня в Украине уже есть несколько SOC в государственных и силовых ведомствах, но вопросами их построения также интересуются организации и предприятия практически всех отраслей отечественной экономики. SOC позволяет осуществлять мониторинг, детектирование и оперативную реакцию на инциденты и, как следствие, сокращать ущерб и финансовые потери, к которым эти инциденты могут привести. Следует отметить, что построение SOC требует значительных материальных затрат и не все организации и предприятия могут себе их позволить. Поэтому вопрос создания подобного, но менее дорогостоящего инструмента, весьма актуален. В статье описана разработанная для эффективной защиты от киберугроз и кибератак Security Operation System (SOS), которая предназначена для сбора, нормализации, корреляции и анализа событий в ИТ-инфраструктуре организации. Основное преимущество данной системы – это возможность получения информации о событиях из различных источников и их корреляционный анализ, так как современные кибератаки и киберугрозы можно обнаружить только по совокупности событий, происходящих в ИТ-инфраструктуре организации. Еще одно преимущество SOS – возможность добавления в аналитический модуль новых корреляционных правил, которые дописываются на основе собственного опыта эксплуатации системы по результатам анализа новых атак на ИТ-инфраструктуру организации и/или по получению таких корреляционных правил от других организаций. Ил.: 5. Библиогр.: 5 назв.


УДК 519.712.3

Алі А.Е. Оцінка інвестиційних проектів щодо застосування традиційних і нечітких методів аналізу. Математичні машини і системи. 2020. № 2. С. 60 – 69.

Фінансовий аналіз є одним із головних інструментів і методів сучасного інвестиційного проектування, де самі проекти є альтернативними або взаємовиключними, тобто реалізація одного з них робить неможливою або недоцільною реалізацію інших. При цьому мається на увазі, що альтернативні інвестиційні проекти мають однакову цільову спрямованість, тобто у процесі фінансового аналізу кожен з альтернативних проектів розглядається самостійно, а можливий ефект від його реалізації визначається без зв'язку з іншими інвестиційними проектами. Отже, у статті розглядаються підходи до вирішення задачі багатокритеріальної оцінки портфеля інвестиційних пропозицій при наявності інформації про фінансові показники проектів із достовірних джерел. У рамках пропонованих підходів і сформованої безлічі фінансових показників подана комплексна методика порівняльного аналізу і відбору інвестиційних рішень, яка базується на застосуванні в певному порядку і використанні можливостей методів порівняльного аналізу Парето і Борда, а також нечітких методів максимінної згортки і виведення за умови однакової значущості критеріїв оцінки. При застосуванні нечітких методів аналізу кожен із фінансових показників розглядається у вигляді якісного критерію оцінки ефективності інвестиційного проекту, який інтерпретується завдяки відповідним нечітким множинам. За результатами обчислень здійснено ранжування гіпотетичних альтернативних інвестиційних проектів із застосуванням розглянутих методів багатокритеріальної оцінки і проведений їх порівняльний аналіз, що в кінцевому підсумку дозволяє забезпечити фінансування найбільш ефективних проектів. Табл.: 7. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 519.712.3

Али А.Э. Оценка инвестиционных проектов с применением традиционных и нечётких методов анализа. Mатематические машины и системы. 2020. № 2. С. 60 – 69. 

Финансовый анализ является одним из главных инструментов и методов современного инвестиционного проектирования, где сами проекты являются альтернативными или взаимоисключающими, то есть реализация одного из них делает невозможной или нецелесообразной реализацию других. При этом подразумевается, что альтернативные инвестиционные проекты имеют одинаковую целевую направленность, то есть в процессе финансового анализа каждый из альтернативных проектов рассматривается самостоятельно, а возможный эффект от его реализации определяется без связи с другими инвестиционными проектами. Поэтому в статье рассматриваются подходы к решению задачи многокритериальной оценки портфеля инвестиционных предложений при наличии информации о финансовых показателях проектов из достоверных источников. В рамках предлагаемых подходов и сформированного множества финансовых показателей предлагается комплексная методика сравнительного анализа и отбора инвестиционных решений, которая базируется на применении в определенном порядке и использовании возможностей методов сравнительного анализа Парето и Борда, а также нечётких методов максиминной свёртки и вывода при условии одинаковой значимости критериев оценки. При применении нечётких методов анализа каждый из финансовых показателей рассматривается в виде качественного критерия оценки эффективности инвестиционного проекта, который интерпретируется посредством подходящих нечётких множеств. По результатам вычислений осуществлено ранжирование гипотетических альтернативных инвестиционных проектов с применением рассматриваемых методов многокритериальной оценки и проведён их сравнительный анализ, что в конечном итоге позволяет обеспечить финансирование наиболее эффективных проектов. Табл.: 7. Библиогр.: 4 назв.


 МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 004.054

У роботі розглядаються сучасні методи пріоритизації задач, що використовуються у гнучких методологіях розробки програмного забезпечення. Саме гнучкі методології розробки, такі як Scrum, Kunban та ін., на даний момент є найпопулярнішими, оскільки дозволяють фактично на будь-якому етапі створення проекту вносити до нього корективи, підвищувати якість створюваного продукту за рахунок щоденного контролю за його створенням та досить швидко випускати перші версії створюваного програмного забезпечення. Всі методи пріоритизації задач, що застосовуються при розробці програмних проектів із використанням гнучких методологій, поділяються на ті, що враховують точку зору команди розробників, та ті, що базуються на різних кількісних оцінках, серед яких можуть бути різноманітні метрики, експертні висновки, оцінки зацікавлених у проекті осіб, існуючі класифікації та багато іншого. Серед розглянутих методів пріоритизації, що враховують думку команди, такі популярні та активно використовувані на даний момент, як  метод MoSCoW, карта історій (User story mapping) та проактивне удосконалення. До розглянутих методів, заснованих на кількісній оцінці, належать модель Кано, метод, заснований на створенні оціночних листів, запропонований Карлом Вігерсом метод оцінки відносних пріоритетів для набору функцій та метод структурування функцій якості (Quality Function Deployment). У залежності від особливостей проекту, вимог замовника, побажань команди та інших об'єктивних чи суб'єктивних факторів у проекті може бути використаний один або декілька методів пріоритизації одночасно або ж їх комбінація. Крім того, деякі з розглянутих методів можуть бути застосовані при короткостроковому плануванні, інші ж – при довгостроковому, а є й ті, які можуть бути використані на будь-якому етапі. Табл.: 2. Іл.: 2. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.054

В статье рассматриваются современные методы приоритизации задач, которые используются в гибких методологиях разработки программного обеспечения. Именно гибкие методологии разработки, такие как Scrum, Kunban и другие, на данный момент являются самыми популярными, поскольку позволяют фактически на любом этапе создания проекта вносить в него коррективы, повышать качество создаваемого продукта за счет ежедневного контроля за его созданием и достаточно быстро выпускать первые версии программного обеспечения. Все методы приоритизации задач, которые применяются при разработке программных проектов с использованием гибких методологий, разделяются на те, которые учитывают точку зрения команды разработчиков, и те, которые основаны на различных количественных оценках, среди которых могут быть разнообразные метрики, экспертные мнения, оценки заинтересованных в проекте лиц, имеющиеся классификации и многое другое. Среди рассмотренных методов приоритизации, которые учитывают мнение команды разработчиков, такие популярные и активно используемые на данный момент, как метод MoSCoW, карта историй (User story mapping) и проактивное совершенствование. К рассмотренным методам, основанным на количественной оценке, принадлежит модель Кано, метод, основанный на создании оценочных листов, предложенный Карлом Вигерсом метод оценки относительных приоритетов для набора функций и метод структурирования функций качества (Quality Function Deployment). В зависимости от особенностей проекта, требований заказчика, пожеланий команды разработчиков и других объективных или субъективных факторов в проекте может быть использован один или же несколько методов приоритизации одновременно или же их комбинация. Кроме того, некоторые из рассмотренных методов могут быть использованы при краткосрочном планировании, другие же – при долгосрочном, но есть и те, которые могут быть использованы на каждом этапе. Табл.: 2. Ил.: 2. Библиогр.: 8 назв.


УДК 519.8

Належне управління агробіологічним станом ґрунтового середовища неможливо без прогнозування динаміки зміни його стану. На сучасному етапі найбільш широко використовують традиційні системи моніторингу, засновані на лабораторному аналізі. Такі методи досить точні, але й вартісні з точки зору витрат. Також ці системи мають досить великий недолік швидкість визначення агробіологічних параметрів, зокрема, вмісту поживних речовин у ґрунті. Все це в кінцевому результаті впливає на достовірність і ефективність прийняття рішення. Однак навіть така інформація не може забезпечити належну якість виконання технологічних операцій відповідно до агробіологічного стану ґрунтового середовища. У зв'язку з цим виникає нагальна потреба в розробці та дослідженні методології управління розвитком складних агротехнічних систем спеціального призначення в сучасних технологіях рослинництва, використання даних, які дають можливість забезпечити задану якість при виконанні технологічної операції. На основі систематизації знань про управління розвитком складних систем спеціального призначення, особливості їх функціонування в сучасних умовах, напрями вдосконалення методології управління визначаються принципи побудови комплексу методичного забезпечення управління, що реалізують замкнуті цикли вироблення керуючих рішень і органічний взаємозв'язок довготривалого і поточного планування. Як приклади складних агротехнічних систем спеціального призначення в даній роботі є системи агрономічного (аерокосмічного) моніторингу агроґрунтів, системи точного землеробства з використанням сучасних космічних навігаційних систем, системи моніторингу електропровідності ґрунтів сільськогосподарського призначення. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 519.8

Надлежащее управление агробиологическим состоянием почвенной среды невозможно без прогнозирования динамики изменения его состояния. На современном этапе наиболее широко используют традиционные системы мониторинга, основанные на лабораторном анализе. Такие методы достаточно точные, но и стоимостные с точки зрения затрат. Также эти системы имеют достаточно большой недостаток – скорость определения агробиологических параметров, в частности, содержание питательных веществ в почве. Все это в конечном счете влияет на достоверность и эффективность принятия решения. Однако даже такая информация не может обеспечить надлежащее качество выполнения технологических операций в соответствии с агробиологическим состоянием почвенной среды. В связи с этим возникает настоятельная необходимость в разработке и исследовании методологии управления развитием сложных агротехнических систем специального назначения в современных технологиях растениеводства, в использовании данных, которые дают возможность обеспечить заданное качество при выполнении технологической операции. На основе систематизации знаний об управлении развитием сложных систем специального назначения, особенностях их функционирования в современных условиях, направлениях совершенствования методологии управления определяются принципы построения комплекса методического обеспечения управления, реализующие замкнутые циклы выработки управляющих решений и органическую взаимосвязь долговременного и текущего планирования. В качестве примеров сложных агротехнических систем специального назначения в данной работе служат системы агрономического (аэрокосмического) мониторинга агрогрунтов, системы точного земледелия с использованием современных космических навигационных систем, системы мониторинга электропроводности грунтов сельскохозяйственного предназначения. Библиогр.: 13 назв.


УДК 519.712.3

Проблема своєчасного погашення кредитів в усі часи була і продовжує залишатися актуальною для комерційних банків. Подолання цієї проблеми істотно залежить від якості оцінки платоспроможності потенційних позичальників, яка здійснюється експертами на підставі ретроспективної інформації. У системі мікрокредитування оцінка кредитної історії позичальника, як правило, здійснюється експертом, який в основному спирається на свої евристичні знання та інтуїцію, що зазвичай привносить в кінцеве рішення суб'єктивні міркування, які не мають достатніх підстав. На практиці думки різних аналітиків або осіб, відповідальних за прийняття кредитних рішень, часто відрізняються, особливо, якщо розглядаються спірні ситуації, які мають безліч допустимих альтернативних рішень. У результаті цього в оцінці платоспроможності потенційних позичальників мікрокредитів надмірної ваги набуває суб'єктивна думка експерта і наступна некомпетентна або навмисна інтерпретація інформації, яка веде до прийняття рішень, збиткових для мікрофінансової організації. Для підвищення ступеня об'єктивності у статті розглядається підхід до оцінки відповідальності і платоспроможності позичальників мікрокредитів, заснований на застосуванні нечіткого методу максимінної згортки. Даний підхід, враховуючи слабку структурованість анкетних даних заявників, дозволяє досить гнучко і оперативно оцінювати їх на предмет надання мікрокредитів. Застосовувані при цьому якісні критерії оцінки зважуються на основі експертних висновків щодо пріоритетності кожного з них. Важливою перевагою пропонованої моделі є те, що вона проста, зручна в застосуванні і здатна адаптуватися до вимог різних мікрофінансових організацій. Табл.: 4. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 519.712.3

Проблема своевременного погашения кредитов во все времена была и продолжает оставаться актуальной для коммерческих банков. Преодоление этой проблемы существенно зависит от качества оценки платежеспособности потенциальных заемщиков, которая осуществляется экспертами на основании ретроспективной информации. В системе микрокредитования оценка кредитной истории заёмщика, как правило, осуществляется экспертом, который в основном опирается на свои эвристические знания и интуицию, что обычно привносит в конечное решение субъективные соображения, не имеющие достаточных оснований. На практике мнения разных аналитиков или лиц, ответственных за принятие кредитных решений, часто отличаются, особенно, если рассматриваются спорные ситуации, имеющие множество допустимых альтернативных решений. В результате этого в оценке платежеспособности потенциальных заёмщиков микрокредитов чрезмерный вес приобретает субъективное мнение эксперта и следующая из него некомпетентная или преднамеренная интерпретация информации, приводящая к принятию решений, ущербных для микрофинансовой организации. Для повышения степени объективности в статье рассматривается подход к оценке ответственности и платежеспособности заёмщиков микрокредитов, основанный на применении нечёткого метода максиминной свёртки. Данный подход, учитывая слабую структурированность анкетных данных заявителей, позволяет достаточно гибко и оперативно оценивать их на предмет предоставления микрокредитов. Применяемые при этом качественные критерии оценки взвешиваются на основе экспертных заключений относительно приоритетности каждого из них. Важным достоинством предлагаемой модели является то, что она проста, удобна в применении и способна адаптироваться к требованиям различных микрофинансовых организаций. Табл.: 4. Библиогр.: 6 назв.


УДК 621.771.23-413

Одним із найважливіших показників якості управління процесом прокатки на товстолистовому стані  є точність отримання геометричних розмірів прокату, яка визначає витрати металу на тонну продукції, зокрема, точність реалізації заданої ширини.  Ширину листа, що перевищує ширину вихідної заготовки, при прокатці на товстолистових станах отримують на етапі розбивки ширини в горизонтальній кліті. Розбивку ширини в більшості випадків роблять шляхом прокатки заготівки під кутом 90˚ до поздовжньої осі майбутнього листа. Однак, якщо поворот прокату (сляба) на 90˚ неможливий (наприклад, при ширині прокату менше відстані між роликами), то частину даного етапу здійснюють прокаткою «на кут», менший 90˚. У процесі такої прокатки змінюються розміри прокату по всіх осях і його форма у плані (спочатку прямокутна форма набуває вигляду паралелограма). У статті розглянуто математичний опис одного з варіантів формування ширини товстого листа при прокатці «на кут» щодо автоматизованої системи управління технологічним процесом товстолистового стану. На підставі концепцій, які описують формоутворення прокату у плані при прокатці «на кут», отримано вирази, що зв'язують параметри прокату і режим прокатки. Сформульовано задачу автоматичного управління режимом прокатки «на кут». Запропонований розрахунок режиму прокатки, який реалізується в темпі із процесом прокатки, забезпечує отримання прокату прямокутної форми заданої ширини за мінімальне число пропусків при дотриманні обмежень на обтиснення по пропусках. Викладений підхід до автоматичного управління режимом прокатки при прокатці на «кут» реалізовано в математичному забезпеченні системи розрахунків параметрів прокатки і термозміцнення товстолистового стану 5000. Іл.: 1. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 621.771.23-413

Одним из важнейших показателей качества управления процессом прокатки на толстолистовом стане является точность получения геометрических размеров проката, определяющая затраты металла на тонну продукции, в частности, точность реализации заданной ширины. Ширину листа, превышающую ширину исходной заготовки, при прокатке на толстолистовых станах получают на этапе разбивки ширины в горизонтальной клети. Разбивку ширины в большинстве случаев производят путем прокатки заготовки под углом 90˚ к продольной оси будущего листа. Однако, если поворот раската (сляба) на 90˚ невозможен (например, при ширине раската уже расстояния между роликами), то часть рассматриваемого этапа осуществляют прокаткой «на угол» менее 90˚. В процессе такой прокатки изменяются размеры раската по всем осям и его форма в плане (первоначально прямоугольная форма принимает вид параллелограмма). В статье рассмотрено математическое описание одного из вариантов формирования ширины толстого листа при прокатке «на угол» в отношении автоматизированной системы управления технологическим процессом толстолистового стана. На основании концепций, описывающих формообразование раската в плане при прокатке «на угол», получены выражения, связывающие параметры раската и режим прокатки. Сформулирована задача автоматического управления режимом прокатки «на угол». Предлагаемый расчет режима прокатки, который реализуется в темпе с процессом прокатки, обеспечивает получение раската прямоугольной формы заданной ширины за минимальное число пропусков при соблюдении ограничений на обжатия по пропускам. Изложенный подход к автоматическому управлению режимом прокатки при прокатке на «угол» реализован в математическом обеспечении системы расчетов параметров прокатки и термоупрочнения толстолистового стана 5000. Ил.: 1. Библиогр.: 6 назв.      


 ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 37.091.26:004.9

У статті досліджено одне з актуальних питань дистанційного навчання – питання якості комп’ютерних тестів із точки зору забезпечення об’єктивного контролю знань. Це питання набуває особливої значущості в сучасних умовах пандемії і тимчасового карантину. Головну увагу приділено статистичному аналізу якості тестів на підставі результатів тестування з застосуванням методів КТТ та IRT. За допомогою сучасних статистичних методів авторами проаналізовано результати тестування, підготовленого й проведеного в період карантинних заходів. Як об’єкт дослідження вибрано тест за темою «Інтегрування функцій однієї змінної», яку студенти повністю опановували дистанційно. Тести було створено на базі платформи MOODLE в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» викладачами кафедри математичного аналізу й теорії ймовірностей. Обробку даних здійснено за допомогою системи для аналізу тестів, створеної авторами в середовищі програмування R. Система дозволяє обробляти тести в різних сферах: педагогіці, психології, соціології тощо, різні за своєю структурою; використовувати одночасно апарат КТТ і IRT; працювати з масивами даних великого об'єму; проводити аналіз не тільки тестових питань, але й респондентів; більш точно їх диференціювати. На підставі дослідження підтверджено можливість проведення електронного тестування дистанційно. Технологія, використана в дослідженні, може бути застосована для створення й аналізу завдань ЗНО, проведення сесійного контролю під час карантину. Використання методів, досліджених у роботі  для аналізу тестових завдань, дозволить підвищити компетентність викладачів вищої школи щодо проведення електронного дистанційного тестування. Табл.: 2. Іл.: 10. Бібліогр.: 20 назв.

УДК 37.091.26:004.9

В статье исследован один из актуальных вопросов дистанционного обучения – вопрос качества компьютерных тестов с точки зрения обеспечения объективного контроля знаний. Этот вопрос приобретает особую значимость в современных условиях пандемии и временного карантина. Главное внимание уделено статистическому анализу качества тестов на основании результатов тестирования с применением методов КТТ и IRT. С помощью современных статистических методов авторами проанализированы результаты тестирования, подготовленного и проведенного в период карантинных мероприятий. В качестве объекта исследования выбрано тест по теме «Интегрирование функций одной переменной», которой студенты полностью овладевали дистанционно. Тесты были созданы на базе платформы MOODLE в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» преподавателями кафедры математического анализа и теории вероятностей. Обработку данных осуществлено с помощью системы для анализа тестов, созданной авторами в среде программирования R. Система позволяет обрабатывать тесты в различных сферах: педагогике, психологии, социологии и т.д., разные по своей структуре; использовать одновременно аппарат КТТ и IRT; работать с массивами данных большого объема; проводить анализ не только тестовых вопросов, но и респондентов, более точно их дифференцировать. На основании исследования подтверждена возможность проведения электронного тестирования дистанционно. Технология, использованная в исследовании, может быть применена для создания и анализа заданий ЗНО, проведения сессионного контроля во время карантина. Использование методов, исследованных в работе для анализа тестовых заданий, позволит повысить компетентность преподавателей высшей школы относительно проведения электронного дистанционного тестирования. Табл.: 2. Ил.: 10. Библиогр.: 20 назв.


УДК 519.718

Робота присвячена питанням надійності невідновлювальних двоканальних систем автоматики і комп'ютерної техніки. Як альтернативні варіанти розглядаються система з поблочним дублюванням (СПД) і система із квазімістковою структурою (КМС). СПД в загальному вигляді являє собою двоканальну систему, що складається з послідовного з’єднання дубльованих вузлів різної надійності. При відмові одного з функціональних субблоків (ФСБ) дубльованого вузла за допомогою схеми контролю і реконфігурації (СКР) проводяться його маскування, виняток з обчислювального процесу і реконфігурація структури системи в режимі роботи «Non Stop». Система з КМС також є двоканальною структурою, але складається з послідовного з'єднання дубльованих вузлів рівної надійності. При цьому технічна елементоемність (рівень надмірності) і функціональнальність даної системи ідентичні СПД. Система з КМС також є відмовостійкою системою, що забезпечує режим роботи «Non Stop». Як інструментарій для дослідження надійності систем використовується ймовірнісно-фізичний метод розрахунку (ЙФ-метод), в основі якого лежить дифузійний розподіл наробітку до відмови (DN-розподіл), спеціально формалізований для оцінки надійності електронних, електричних і електромеханічних елементів і систем. При збереженні рівня надмірності розглянутих двоканальних резервованих систем декомпозиція каналів на рівнонадійні дубльовані вузли приводить до R-ефекту – зростанню ймовірності безвідмовної роботи системи зі збільшенням кількості вузлів. Наявність R-ефекту встановлено також іншими методами розрахунку і шляхом статистичного моделювання як для невідновлювальних, так і для відновлювальних систем. Табл.: 9. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 519.718

Работа посвящена вопросам надежности невосстанавливаемых двухканальных систем автоматики и компьютерной техники. В качестве альтернативных вариантов рассматриваются система с поблочным дублированием (СПД) и система с квазимостиковой структурой (КМС). СПД в общем виде представляет собой двухканальную систему, состоящую из последовательного соединения дублированных узлов разной надежности. При отказе одного из функциональных субблоков (ФСБ) дублированного узла с помощью схемы контроля и реконфигурации (СКР) производятся его маскирование, вывод из вычислительного процесса и реконфигурация структуры системы в режиме работы «Non Stop». Система с КМС также представляет собой двухканальную структуру, но состоящую из последовательного соединения дублированных узлов равной надежности. При этом техническая элементоемкость (уровень избыточности) и функциональнальность данной системы идентичны СПД. Система с КМС также является отказоустойчивой системой, обеспечивающей режим работы «Non Stop». В качестве инструментария для исследования надежности систем используется вероятностно-физический метод расчета (ВФ-метод), в основе которого лежит диффузионное распределение наработки до отказа (DN-распределение), специально формализованное для оценки надежности электронных, электрических и электромеханических элементов и систем. При сохранении уровня избыточности рассмотренных двухканальных резервированных систем декомпозиция каналов на равнонадежные дублированные узлы приводит к R-эффекту – росту вероятности безотказной работы системы с увеличением количества узлов. Наличие R-эффекта установлено также другими методами расчета и путем статистического моделирования как для невосстанавливаемых, так и для восстанавливаемых систем. Табл.: 9. Библиогр.: 8 назв.


 

              

      Останнє оновлення: Jun 10, 2020