Математичні машини та системи. 2008 №3

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 519.7 + 519.95 + 681.5

Бортовий мобільний аудіо та медіа комплекс інформаційно-психологічного впливу / Морозов А.О., Теслер Г.С. // Математичні  машини і системи. - 2008. - № 3. - С. 11 - 22.

У роботі викладені теоретичні та практичні основи побудови бортового інтелектуального відмовостійкого аудіо та медіа комплексу інформаційно-психологічного впливу для оперативної протидії впливу ворожої пропаганди, впливу на протиборствуючу сторону, відновлення психологічного стану здоров'я військовослужбовців і цивільного населення, а також навчання особового складу збройних сил. Комплекс призначений для оперативного вирішення тактичних задач інформаційно-психологічного впливу. Табл.: 2. Бібліогр.: 23 назв.

УДК 519.7 + 519.95 + 681.5

Бортовой мобильный аудио и медиа комплекс информационно-психологического влияния / Морозов А.А., Теслер Г.С. // Математические  машины и системы. - 2008. - № 3. - С. 11 - 22.

В работе излагаются теоретические и практические основы построения бортового интеллектуального отказоустойчивого аудио и медиа цифрового комплекса информационно-психологического влияния для оперативного противодействия вражеской пропаганде, воздействия на противоборствующую сторону, восстановления психического статуса здоровья военнослужащих и гражданского населения, а также обучения личного состава вооруженных сил. Комплекс предназначен для оперативного решения тактических задач информационно-психологического влияния. Табл.: 2. Библиогр.: 23 назв.


УДК 681.3

Становлення і розвиток теоретичних та науково-практичних засад створення високоінтегрованих мобільних (бортових) обчислювальних машин, систем і комплексів реального часу / Мудла Б.Г. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 3. - С. 23 - 61.

У роботі йдеться  про становлення і розвиток теоретичних та науково-технічних засад створення і промислового впровадження бортових багатоканальних інформаційних систем спеціального призначення  на основі ефективних технологій комплексної інтеграції, мініатюризації та відмовостійкості засобів обчислювальної техніки на протязі 45 років науково-практичної діяльності одного із відділів інституту. Наведено приклади найбільш визначних розробок та прізвища розробників. Табл.: 2. Іл.: 10. Бібліогр.: 46 назв.

УДК 681.3

Становление и развитие теоретических и научно-практических принципов создания высокоинтегрированных мобильных (бортовых) вычислительных машин, систем и комплексов / Мудла Б.Г. // Математические машины и системы. - 2008. - № 3. - С. 23 - 61.

В работе идёт речь о становлении и развитии теоретических и научно-технических принципов создания и промышленного внедрения бортовых многоканальных информационных систем специального назначения на основе эффективных технологий комплексной интеграции, миниатюризации и отказоустойчивости средств вычислительной техники за 45 лет научно-практической деятельности одного из отделов института. Приводятся примеры наиболее значительных разработок и имена  разработчиков. Табл.: 2. Ил.: 10. Библиогр.: 46 назв.


УДК 631.3

Метод аналізу ієрархій при створенні бази знань експертних систем оцінки техногенної небезпеки / Серебровський О.М. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 3. - С. 62 - 67.

Пропонується підхід до створення бази знань спеціалізованої експертної системи (ЕС). Дана ЕС призначена для оцінки імовірності базисних подій техногенної небезпеки. Основними елементами бази знань є функції впливу (ФВ) причинних факторів небезпеки. При формуванні ФВ використовується комплекс методів: метод аналізу ієрархій; моделі відказів; експертні оцінки. Табл.: 2. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 631.3

Метод анализа иерархий при создании базы знаний экспертных систем оценки техногенной опасности / Серебровский А.Н. // Математические машины и системы. - 2008. - № 3. - С. 62 - 67.

Предлагается подход к созданию базы знаний специализированной экспертной системы (ЭС). Данная ЭС предназначена для оценок вероятностей базисных событий техногенной опасности. Основными элементами базы знаний являются функции влияния (ФВ) причинных факторов опасности. При формировании ФВ используется комплекс методов: метод анализа иерархий; модели отказов; экспертные оценки. Табл.: 2. Библиогр.: 11 назв.


УДК 37.014.53 

Вітчизняні мобільні технічні засоби інформаційно-психологічного забезпечення військ / Мудла Б.Г., Сербін В.Г., Сухомлин А.І. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 3. - С. 68 - 74.

Наводяться короткі відомості про мобільні технічні аудіо та медіа засоби інформаційно-психологічного впливу військового призначення, які впроваджені у вітчизняне серійне виробництво у 2007 році. Іл.: 5. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 37.014.53 

Отечественные мобильные технические средства информационно-психологического обеспечения войск / Мудла Б.Г., Сербин В.Г., Сухомлин А.И. // Математические машины и системы. - 2008. - № 3. - С. 68 - 74.

Приводятся краткие сведения о мобильных технических аудіо и медиа средствах информационно-психологического воздействия военного назначения, которые внедрены в отечественное серийное производство в 2007 году. Ил.: 5. Библиогр.: 5 назв.


УДК 519.927

Про нестійкість фазових орбіт одного класу гібридних автоматів / Бичков О.С., Касьянюк В.С., Совяк Т.П. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 3. - С. 75 - 81.

Розглядається загальна модель неперервно-дискретних систем - стохастичний гібридний автомат. Для цієї моделі доводяться теореми про нестійкість тривіальних фазових орбіт. У першій теоремі про нестійкість робиться припущення про існування спільної функції Ляпунова, у другій теоремі про нестійкість ця умова усунена. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 519.927

О неустойчивости фазових орбит одного класса гибридных автоматов / Бычков А.С., Касьянюк В.С., Совяк Т.П. // Математические машины и системы. - 2008. - № 3. - С. 75 - 81.

Рассматривается общая модель непрерывно-дискретных систем - стохастический гибридный автомат. Для этой модели доказываются теоремы о неустойчивости тривиальных фазовых орбит. В первой теореме о неустойчивости делается предположение о существовании общей функции Ляпунова, во второй теореме о неустойчивости это условие устранено. Библиогр.: 11 назв.


МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 680.3

Шлях від АСУП до Ситуаційних центрів / Морозов А.О., Кузьменко Г.Є. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 3. - С. 82 - 107.

Проведено короткий аналіз теоретичних та практичних робіт Інституту проблем математичних машин і систем (СКБ ММС ІК АН УРСР) у сфері автоматизації процесів управління об'єктами на різних рівнях - від першої АСУП «Львів» до Ситуаційних центрів стратегічного рівня. Іл.: 27. Бібліогр.: 46 назв.

УДК 680.3

Путь от АСУП к Ситуационным центрам / Морозов А.А., Кузьменко Г.Е. // Математические машины и системы. - 2008. - № 3. - С. 82 - 107.

Проведен короткий анализ теоретических и практических работ Института проблем математических машин и систем (СКБ ММС ИК АН УССР) в сфере автоматизации процессов управления объектами на разных уровнях - от первой АСУП «Львов» к Ситуационным центрам стратегического уровня. Ил.: 27. Библиогр.: 46 назв.


УДК 007.003; 007.008; 65.0; 681.3

Метод покрокової реструктуризації імітаційних моделей для дослідження імовірнісних технологічних процесів / Смородін В.С. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 3. - С. 108 - 114.

Розглядається новий підхід до побудови імітаційних моделей імовірнісних технологічних процесів змінної структури. Висловлюється метод покрокової реструктуризації імітаційної моделі імовірнісного мережевого графіка в режимі реального часу (інваріантне занурення відповідної моделі імовірнісного технологічного процесу в безліч імовірнісних моделей мережевого планування зі змінною структурою) для вирішення завдання дослідження і управління імовірнісними технологічними процесами. На основі методу покрокової реструктуризації і нової версії системи автоматизації імітаційного моделювання агрегатного типу пропонується спосіб імітації імовірнісних технологічних процесів, який є розвитком методів вирішення класичної проблеми синтезу оптимальних систем для імовірнісних технологічних процесів із структурою технологічного циклу, що змінюється. Бібліогр.: 5 назв.

   УДК 007.003; 007.008; 65.0; 681.3

Метод пошаговой реструктуризации имитационных моделей для исследования вероятностных технологических процессов / Смородин В.С. // Математические машины и системы. - 2008. - № 3. - С. 108 - 114.

Рассматривается новый подход к построению имитационных моделей вероятностных технологических процессов переменной структуры. Излагается метод пошаговой реструктуризации имитационной модели вероятностного сетевого графика в режиме реального времени (инвариантное погружение соответствующей модели вероятностного технологического процесса во множество вероятностных моделей сетевого планирования с переменной структурой) для решения задачи исследования и управления вероятностными технологическими процессами. На основе метода пошаговой реструктуризации и новой версии системы автоматизации имитационного моделирования агрегатного типа предлагается способ имитации вероятностных технологических процессов, который является развитием методов решения классической проблемы синтеза оптимальных систем для вероятностных технологических процессов с изменяющейся структурой технологического цикла. Библиогр.: 5 назв.


УДК 004.318

Онтологічні схеми інтелектуалізації систем підтримки прийняття рішень / В'юн В.І., Кузьменко Г.Є. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 3. - С. 115 - 120.

В роботі розглянуті проблеми формування системотвірних засад інтелектуалізації СППР на базі онтологічних схем інформаційної підтримки методів аналізу (Data Mining) фактичної діяльності системи. Запропоновані загальносистемні схеми їх використання в забезпеченні інформаційної підтримки інтерактивних процесів самоорганізації та адаптації системи до змін  умов та вимог до результатів функціонування. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 004.318

Онтологические схемы интеллектуализации систем поддержки принятия решений / Вьюн В.И., Кузьменко Г.Е. // Математические машины и системы. - 2008. - № 3. - С. 115 - 120.

В работе рассмотрены проблемы формирования системообразующих принципов интеллектуализации СППР на базе онтологических схем информационной поддержки методов анализа (Data Mining) фактической деятельности системы. Предложены общесистемные схемы их использования в обеспечении интерактивных процессов самоорганизации и адаптации системы к изменениям  условий и требований к результатам функционирования. Библиогр.: 15 назв.


УДК 004.94:532.59

Трансформація хвиль на проникному хвилеломі / Демченко Р.І., Коломієць П.С. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 3. - С. 121 - 130.

Представлено обґрунтування щодо модифікації рівняння "положистих схилів", що описують розповсюдження поверхневих хвиль у прибережній зоні, яка містить область дисипації хвильової енергії у вигляді насипної конструкції. Проведені тести, пов'язані з характеристиками конструкції. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 004.94:532.59

Трансформация волн на проницаемом волноломе / Демченко Р.И., Коломиец П.С. // Математические машины и системы. - 2008. - № 3. - С. 121 - 130.

Дано обоснование модификации уравнения "пологих склонов", описывающих распространение поверхностных волн в прибрежной зоне с областью диссипации волновой энергии в виде волнолома насыпной конструкции. Проведены тесты для заданных характеристик волнолома. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 7 назв.


УДК 680.3

До питань управління безпекою військових об'єктів підвищеної небезпеки / Кузьменко Г.Є., Хомініч В.С. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 3. - С. 131 - 140.

У статті розглянуто процес управління безпекою військового об'єкта підвищеної небезпеки (ВОПН) з позиції режимів функціонування об'єкта через аналіз записів таблиць електронного паспорта ВОПН. Впровадження інформаційних технологій дасть можливість будувати інформаційно-аналітичну систему підтримки прийняття рішень з питань управління безпекою ВОПН. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 680.3

К вопросу управления безопасностью военных объектов повышенной опасности / Кузьменко Г.Е., Хоминич В.С. // Математические машины и системы. - 2008. - № 3. - С. 131 - 140.

В статье рассмотрен процесс управления безопасностью военного объекта повышенной опасности (ВОПО) с позиции режимов функционирования объекта через анализ записей таблиц электронного паспорта ВОПО. Внедрение информационных технологий даст возможность строить информационно-аналитическую систему поддержки принятия решения по вопросам безопасности ВОПО. Библиогр.: 5 назв.


УДК 005.52:[005.591.6:004]

Структурні особливості побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення органу регіонального управління / Рибаков Л.О. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 3. - С. 141 - 146.

Стаття містить матеріали, що дозволяють зрозуміти роль і місце органів державного управління в формуванні інформаційних ресурсів регіонів. У статті також визначені структурні особливості та принципи створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення для органу регіонального управління. Табл.: 2. Іл.: 2. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 005.52:[005.591.6:004]

Cтруктурные особенности построения системы информационно-аналитического обеспечения органа регионального управления / Рыбаков Л.А. // Математические машины и системы. - 2008. - № 3. - С. 141 - 146.

Статья содержит материалы, позволяющие понять роль и место органов государственного управления в формировании информационных ресурсов  регионов. В статье также определены структурные особенности и принципы создания системы информационно-аналитического обеспечения для органа регионального управления. Табл.: 2. Ил.: 2. Библиогр.: 2 назв.


    ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 62 - 192.003

Дослідження властивостей статистики, застосовуваної для оцінки ймовірності безвідмовної роботи / Стрельніков В.П., Єгоров С.В. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 3. - С. 147 - 152.

На підставі статистичного моделювання показано, що найбільш ефективними для опису досліджуваної статистики представляються дифузійні розподіли, які й рекомендується використовувати при плануванні випробувань на безвідмовність. Табл.: 6. Бібліогр.: 2 назв.

    УДК 62 - 192.003

Исследование свойств статистики, применяемой для оценки вероятности безотказной работы / Стрельников В.П., Егоров С.В. // Математические машины и системы. - 2008. - № 3. - С. 147 - 152.

На основании статистического моделирования показано, что наиболее эффективными для описания исследуемой статистики представляются диффузионные распределения, которые и рекомендуется использовать при планировании испытаний на безотказность. Табл.: 6. Библиогр.: 2 назв.


    УДК 621.3.019.3

Оцінка ефективності надлишкової системи за критерієм середньої тривалості простою / Федухін О.В. // Математичні машини і системи. - 2008. - № 3. - С. 153 - 156.

Розглянуті питання оцінки ефективності надлишкової системи за критерієм середньої тривалості простою. Показано вплив рівня надлишковості системи на ефективність її функціонування. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 621.3.019.3

Оценка эффективности избыточной системы по критерию средней продолжительности простоя / Федухин А.В. // Математические машины и системы. - 2008. - № 3. - С. 153 - 156.

Рассмотрены вопросы оценки эффективности избыточной системы по критерию средней продолжительности простоя. Показано влияние уровня избыточности системы на эффективность её функционирования. Табл.: 2. Ил.: 3. Библиогр.: 2 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010