Математичні машини та системи. 2010 №3

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

   УДК 681.3

Суперкомп'ютери: особливості сучасної модернізації / Клименко В.П., Комухаєв Е.Г. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 3 - 8.

У статті проаналізовані особливості модернізації HPC (High Performance Computer). Відмічено значний ріст продуктивності та показників енергозбереження для стандартизованих кластерів, рішення катастрофостійкості для Центру обробки даних (ЦОД), розробки спеціалізованих мікросхем для стратегічних суперкомп'ютерів зі спільною пам'яттю. Виділені в таблицю випадки застосування прискорювачів спеціалізованих обчислень для 12 систем нового списку Top500. Вважаємо актуальним упровадження прискорювачів і в структури українських кластерів та ЦОД. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 681.3

Суперкомпьютеры: особенности современной модернизации / Клименко В.П., Комухаев Э.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 3 - 8.

В статье проанализированы особенности модернизации HPC (High Performance Computer). Отмечен значительный рост производительности и показателей энергосбережения для стандартизированных кластеров, решения катастрофоустойчивости для Центра обработки данных (ЦОД), разработки специализированных микросхем для стратегических суперкомпьютеров с общей памятью. Выделены в таблицу случаи внедрения ускорителей специализированных вычислений для 12 систем нового списка Top500. Считаем актуальным внедрение ускорителей и в структуры украинских кластеров и ЦОД. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 6 назв.


УДК 519.7

Алгоритм формування і обчислення математичних виразів методом компонентних ланцюгів / Дмитрієв В.М., Ганджа Т.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 9 - 21.

Розглядається методика представлення математичних виразів у форматі компонентних ланцюгів. Вона є основою для розробки системи комп'ютерної математики «Макрокалькулятор» і реалізації інтерактивних математичних панелей у середовищі моделювання технічних пристроїв і систем МАРС. Алгоритмічною основою обох програмних продуктів є універсальне обчислювальне ядро, яке дозволяє проводити комп'ютерне моделювання технічних об'єктів і автоматизоване обрахування математичних виразів, представлених у форматі компонентних ланцюгів. Іл.: 7. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 519.7

Алгоритм формирования и вычисления математических выражений методом компонентных цепей / Дмитриев В.М., Ганджа Т.В. // Математические машины и системы. - 2010. - №3. - С. 9 - 21.

Рассматривается методика представления математических выражений в формате компонентных цепей, лежащая в основе для разработки системы компьютерной математики «Макрокалькулятор» и реализации интерактивных математических панелей в среде моделирования технических устройств и систем МАРС. Алгоритмической основой обоих программных продуктов является универсальное вычислительное ядро, позволяющее производить компьютерное моделирование технических объектов и автоматизированное вычисление математических выражений, представленных в формате компонентных цепей. Ил.: 7. Библиогр.: 5 назв.


НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 004.05

Аналіз існуючих застосувань систем підтримки прийняття рішень в галузі юриспруденції / Різник О.М., Павлюченко M.С. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 22 - 33.

У статті сформульовано основні вимоги до систем підтримки прийняття рішень (СППР) для галузі юриспруденції. Розглянуто приклади таких систем в Україні та у світі, досліджено функціональні можливості вітчизняних юридичних СППР та рівень інформатизації юридичної галузі в Україні. Табл.: 1. Іл.: 11. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 004.05

Анализ существующих применений систем поддержки принятия решений в области юриспруденции / Резник А.М., Павлюченко Н.С. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 22 - 33.

В статье сформулированы основные требования к системам поддержки принятия решений (СППР) для юриспруденции. Рассмотрены примеры таких систем в Украине и в мире, исследованы функциональные возможности отечественных юридических СППР и уровень информатизации юридической отрасли в Украине. Табл.: 1. Ил.: 11. Библиогр.: 19 назв.


УДК 004.62

Забезпечення групової анонімності даних за допомогою різниць концентрацій / Чертов O.Р., Тавров Д.Ю. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 34 - 44.

Вільний доступ до цифрових даних може призводити до небажаного витоку інформації. Саме тому потрібно деяким чином захищати дані перед оприлюдненням. Існують два підвиди цієї задачі, а саме: забезпечення індивідуальної та групової анонімності. У роботі ми пропонуємо новий метод захисту групових властивостей даних. Також наводиться ілюстративний приклад. Табл.: 2. Іл.: 2. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 004.62

Обеспечение групповой анонимности данных с помощью разностей концентраций / Чертов О.Р., Тавров Д.Ю. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 34 - 44.

Свободный доступ к цифровым данным может привести к нежелательной утечке информации. Поэтому следует некоторым образом защищать данные перед публикацией. Существуют два подвида этой задачи, а именно: обеспечение индивидуальной и групповой анонимности. В работе мы предлагаем новый метод защиты групповых свойств данных. Также приводится пример-иллюстрация. Табл.: 2. Ил.: 2. Библиогр.: 16 назв.


УДК 681.3

Квазідовільні запити до баз даних і інформаційна модель їх реалізації / Оксанич І.М. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 45 - 52.

Розглядаються різні типи запитів користувача-аналітика до тематичної бази даних. Пропонується технологія створення системи побудови квазідовільних запитів користувача. Побудована інформаційна модель предметної області у вигляді сукупності трьох складових: реляційної моделі, фреймової моделі та моделі бізнес-правил, що забезпечує можливість створення системи побудови квазідовільних запитів. Іл.: 4. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3

Квазипроизвольные запросы к базам данных и информационная модель их реализации / Оксанич И.Н. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 45 - 52.

Рассматриваются различные типы запросов пользователя-аналитика к тематической базе данных. Предлагается технология создания системы построения квазипроизвольных запросов пользователя. Построена информационная модель предметной области в виде совокупности трех составляющих: реляционной модели, фреймовой модели и модели бизнес-правил, обеспечивающая возможность создания системы построения квазипроизвольных запросов. Ил.: 4. Библиогр.: 4 назв.


УДК 621.3.011.7

Про один підхід до моделювання нелінійних електричних кіл по частинах / Волобоєв В.П., Клименко В.П. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 53 - 68.

Запропоновано формалізовану методику побудови еквівалентної схеми нелінійної підсхеми і метод складання математичної моделі (ММ) нелінійного електричного кола (НЕК), заснований на застосуванні підсхем, який враховує вимоги коректного формулювання задачі. Урахування вимог виконується як на етапі складання ММ НЕК, так і в процесі рішення отриманої моделі шляхом цілеспрямованого вибору змінних - напруг компонент гілок дерев, що покривають графи підсхем і НЕК, у якій підсхеми замінені еквівалентними схемами. Коректний вибір змінних виконується при складанні топологічних матриць контурів графів підсхем, НЕК і залежить від параметрів компонентів підсхем і НЕК. Іл.: 1. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 621.3.011.7

Об одном подходе к моделированию нелинейных электрических цепей по частям / Волобоев В.П., Клименко В.П. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 53 - 68.

Предложено формализованную методику построения эквивалентной схемы нелинейной подсхемы и метод составления математической модели (ММ) нелинейной электрической цепи (НЭЦ), основанный на применении подсхем, учитывающий требования корректной формулировки задачи. Учет требований выполняется как на этапе составления ММ НЭЦ, так и в процессе решения полученной модели путем целенаправленного выбора переменных - напряжений компонент ветвей деревьев, покрывающих графы подсхем и НЭЦ, в которой подсхемы заменены эквивалентными схемами. Корректный выбор переменных выполняется при составлении топологических матриц контуров графов подсхем, НЭЦ и зависит от параметров компонент подсхем и НЭЦ. Ил.: 1. Библиогр.: 13 назв.


УДК 004.318

Онтологічна модель ситуацій для баз знань систем підтримки прийняття рішень / Єременко Т.К., Пилипенко Ю.Г. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 69 - 75.

Вироблені вимоги до створення баз знань для автоматизованих систем підтримки прийняття рішень. Запропоновано онтологічну модель, що дозволяє, на відміну від відомих моделей, описувати широкий клас об'єктів. Це відкриває можливість використовувати поширені методи штучного інтелекту для створення та модифікації баз знань. Іл.: 2. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 004.318

Онтологическая модель ситуаций для баз знаний систем поддержки принятия решений / Еременко Т.К., Пилипенко Ю.Г. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 69 - 75.

Выработаны требования к созданию баз знаний для автоматизированных систем поддержки принятия решений. Предложена онтологическая модель, позволяющая, в отличие от известных моделей, описывать широкий класс объектов. Это открывает возможность применения известных методов искусственного интеллекта для создания и модификации баз знаний. Ил.: 2. Библиогр.: 13 назв.


 МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 004.89

Моделювання еволюції складних біологічних та штучних систем з використанням нейромережної ідентифікації / Снитюк В.Є. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 76 - 83.

У статті розглянуто задачу моделювання еволюції біологічних і складних технічних систем. Виконана формалізація основних складових алгоритму моделювання, запропоновані елементи функціональної навантаженості суб'єктів моделювання. Вказані особливості «інстинктивної» та «інтелектуальної» еволюції. Інтелектуальність суб'єктів еволюції реалізована завдяки навчанню і використанню нейромереж як інструментарію для реалізації функції пам'яті і прийняття рішень. Іл.: 3. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 004.89

Моделирование эволюции сложных биологических и искусственных систем с использованием нейросетевой идентификации / Снитюк В.Е. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 76 - 83.

В статье рассмотрена задача моделирования эволюции биологических и сложных технических систем. Выполнена формализация основных составляющих алгоритма моделирования, предложены элементы функциональной нагруженности субъектов моделирования. Указаны особенности "инстинктивной" и "интеллектуальной" эволюции. Интеллектуальность субъектов эволюции реализована посредством обучения и использования нейросетей как инструментария для реализации функции  памяти и принятия решений. Ил.: 3. Библиогр.: 7 назв.


УДК 004.4'23

Резерви програмування діяльності. Система підтримки створення і використання програм діяльності / Малишев О.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 84 - 95.

Програмування є одним із видів моделювання діяльності. Існують такі можливості підвищення ефективності програмування діяльності: 1) ревізія і уточнення понятійно-термінологічного апарата в даній предметній області; 2) розширення можливостей створення і використання програмних моделей діяльності за рахунок застосування спеціальних систем і 3) створення та використання -мірних програмних метамоделей діяльності. Стаття присвячена розгляду другої із зазначених можливостей. Бібліогр.: 22 назв.

УДК 004.4'23

Резервы программирования деятельности. Система поддержки создания и использования программ деятельности / Малышев О.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 84 - 95.

Программирование является одним из видов моделирования деятельности. Имеются следующие возможности повышения эффективности программирования деятельности: 1) ревизия и уточнение понятийно-терминологического аппарата в рассматриваемой предметной области; 2) расширение возможностей создания и использования программных моделей деятельности за счет применения специальных систем и 3) создание и использование -мерных программных метамоделей деятельности. Статья посвящена рассмотрению второй из указанных возможностей. Библиогр.: 22 назв.


УДК 519.8.004.4: 621.8

СППР бізнес-аналітика / Куссуль М.Е., Сичов О.С., Садова О.Г., Антоненко А.О. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 96 - 103.

Стаття містить огляд існуючих систем підтримки прийняття рішень та підходів до моделювання, що використовуються при прогнозуванні бізнес-процесів. Описано проблеми та причини створення спеціалізованих систем для вирішення подібних задач при різних типах формалізації критеріїв якості. Наведено експериментальні результати порівняння розробленої СППР, що показують економію робочого часу бізнес-аналітика на 20%-30% при створенні прогнозів з недостатньою формалізацією критеріїв якості. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 519.8.004.4: 621.8

СППР бизнес-аналитика / Куссуль М.Э., Сычев А.С., Садовая Е.Г., Антоненко А.О. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 96 - 103.

Статья содержит обзор существующих систем поддержки принятия решений и подходов к моделированию, используемых при прогнозировании бизнес-процессов. Описаны проблемы и причины создания специализированных систем для решения подобных задач при различных типах формализации критериев качества. Приведены экспериментальные результаты сравнения разработанной СППР, показывающие экономию рабочего времени бизнес-аналитика на 20%-30% при создании прогнозов с недостаточной формализацией критериев качества. Табл.: 1. Ил.: 2. Библиогр.: 10 назв.


УДК 004.934.1'1

Методика інтелектуальної діагностики зорового аналізатора / Федоров Є.Є., Слесорайтите І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 104 - 110.

У статті запропонована методика інтелектуальної діагностики зорового аналізатора, заснована на конекціоністських моделях і теорії розпізнавання образів. яка містить у собі виявлення й формалізацію залежностей між ознаками лазерної поляриметрії, що сканує (SLP), і ознаками ретробульбарної гемодинаміки (RH); синтез структури нейромережі і її математичної моделі; визначення параметрів моделі; створення функціоналу мети; розробку процедури прогнозу. Для запропонованої методики наводяться результати чисельного дослідження. Табл.: 2. Іл.: 10. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 004.934.1'1

Методика интеллектуальной диагностики зрительного анализатора / Федоров Е.Е., Слесорайтите И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 104 - 110.

В статье была предложена методика интеллектуальной диагностики зрительного анализатора, основанная на коннекционистских моделях и теории распознавания образов. которая включает в себя выявление и формализацию зависимостей между признаками сканирующей лазерной поляриметрии (SLP) и признаками ретробульбарной гемодинамики (RH); синтез структуры нейросети и ее математической модели; определение параметров модели; создание функционала цели; разработку процедуры прогноза. Для предложенной методики приводятся результаты численного исследования. Табл.: 2. Ил.: 10. Библиогр.: 3 назв.


УДК 004.9:504:519.6

Застосування методів часток в задачах з неструктурованими сітками / Бровченко І.О. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 111 - 115.

В роботі запропонований ефективний економічний метод розрахунку сил взаємодії між частками, що дозволяє значно скорочувати час розрахунків, а також економити оперативну пам'ять. На основі розглянутого методу був розроблений новий метод швидкого пошуку часток у комірках неструктурованих сіток. Розроблений алгоритм може бути застосований у будь-яких лагранжевих моделях типу „частка-частка", „частка-сітка" та їх варіаціях. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 004.9:504:519.6

Применение методов частиц в задачах с неструктурированными сетками / Бровченко И.А. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 111 - 115.

В работе предложен эффективный экономичный метод расчета сил взаимодействия между частицами, позволяющий значительно сокращать время расчетов, а также экономить оперативную память. На основе рассмотренного метода был разработан новый метод быстрого поиска частиц в ячейках неструктурированных сеток. Разработанный алгоритм может быть применен в любых лагранжевых моделях типа «частица-частица», «частица-сетка» и их вариациях. Библиогр.: 8 назв.


УДК 007; 681.3

Метод дослідження функціонально-складних систем з використанням ймовірнісно-алгебраїчного моделювання / Сукач О.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 116 - 123.

Розглядається метод дослідження функціонально-складних систем з використанням ймовірнісно-алгебраїчного моделювання, що дозволяє врахувати ймовірнісний характер станів компонентів систем і невизначеність відносин, що задають зв'язки між цими компонентами. Іл.: 2. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 007; 681.3

Метод исследования функционально-сложных систем с использованием вероятностно-алгебраического моделирования / Сукач Е.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 116 - 123.

Рассматривается метод исследования функционально-сложных систем  с использованием вероятностно-алгебраического моделирования, позволяющего учесть вероятностный характер состояний компонентов систем и неопределённость отношений, задающих связи между этими компонентами. Ил.: 2. Библиогр.: 3 назв.


УДК 681.335:004.891

Синергетична модель індивідуалізованого управління навчанням / Мазурок Т.Л. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 124 - 134.

Розроблена модель управління навчанням на основі вектора інтелекту особи, що навчається, і графа змісту навчання. Розглянуто реалізацію даної моделі на основі багатошарової нейронної мережі. Табл.: 1. Іл.: 7. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 681.335:004.891

Синергетическая модель индивидуализированного управления обучением / Мазурок Т.Л. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 124 - 134.

Разработана модель управления обучением на основе вектора интеллекта обучаемого и графа содержания обучения. Рассмотрена реализация данной модели на основе многослойной нейронной сети. Табл.: 1. Ил.: 7. Библиогр.: 11 назв.


УДК 631.3

Про автоматизацію здобуття знань з інформаційних ресурсів на основі онтології предметної області / Серебровський О.М. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 135 - 140.

Пропонується підхід до створення технології здобуття знань з текстових інформаційних ресурсів. Підхід ґрунтується на онтології предметної області і семантичній розмітці вихідних текстів з використанням метаданих. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 631.3

Об автоматизации извлечения знаний из информационных ресурсов на основе онтологии предметной области / Серебровский А.Н. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 135 - 140.

Предлагается подход к созданию технологии извлечения знаний из текстовых информационных ресурсов. Подход основывается на онтологии предметной области и семантической разметке исходных текстов с использованием метаданных. Библиогр.: 8 назв.


УДК 519.85:519.21:004

Iмітаційне моделювання випадкових процесів у СМ-ДЕС / Максимей I.В., Шевченко Д.M. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 141 - 152.

Пропонуються технологія і програмне забезпечення імітаційного моделювання широкого класу випадкових процесів. Наведені приклади вирішення двох відомих задач теорії ймовірностей і теорії надійності, пов'язаних з аналізом випадкових процесів, методом імітаційного моделювання в пакеті СМ-ДЕС. Показано можливість вирішення широкого спектру інших прикладних задач. Табл.: 1. Іл.: 18. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 519.85:519.21:004

Имитационное моделирование случайных процессов в СМ-ДЭС / Максимей И.В., Шевченко Д.Н. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 141 - 152.

Предлагаются технология и программное обеспечение имитационного моделирования широкого класса случайных процессов. Представлены примеры решения двух известных задач теории вероятностей и теории надежности, связанных с анализом случайных процессов, методом имитационного моделирования в пакете СМ-ДЭС. Показана возможность решения широкого спектра других прикладных задач. Табл.: 1. Ил.: 18. Библиогр.: 9 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.396.69.019.3

Закономірності зміни середнього напрацювання на відмову технічних систем у процесі експлуатації / Стрельніков В.П., Сеспедес-Гарсія Н.В. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 153 - 158.

Досліджено закономірності зміни середнього напрацювання на відмову відновлюваних систем шляхом статистичного моделювання функціонування систем і теоретичних оцінок на основі двопараметричного DN-розподілу. Показано, що напрацювання на відмову зменшується у процесі експлуатації до деякого мінімального значення, що відповідає сталому стаціонарному процесу відновлення. Іл.: 5. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 621.396.69.019.3

Закономерности изменения средней наработки на отказ технических систем в процессе эксплуатации / Стрельников В.П., Сеспедес-Гарсия Н.В. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 153 - 158.

Исследованы закономерности изменения средней наработки на отказ восстанавливаемых систем путем статистического моделирования функционирования систем и теоретических оценок на основе двухпараметрического DN-распределения. Показано, что наработка на отказ уменьшается в процессе эксплуатации до некоторого минимального значения, соответствующего установившемуся стационарному процессу восстановления. Ил.: 5. Библиогр.: 2 назв.


ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 681.3

Біогенетичний закон Геккеля і його роль у виявленні механізму ретрансляції природних законів у процес створення та еволюціонування обчислювальної техніки Ч. 1 / Брюхович Є.І. // Математичні машини і системи. - 2010. - № 3. - С. 159 - 169.

Отримано відповідь на питання, як людина створює і еволюціонує обчислювальну техніку за природними законами. Відповідь міститься в механізмі дії  відомої центральної догми молекулярної біології (ЦДМБ), яка лежить в основі біогенетичного закону Геккеля і послужила новим обґрунтуванням справедливості тверджень цього закону, за яким відбувається коротке і швидке повторення (рекапітуляція) індивідуальним розвитком особи (онтогенезом) найважливіших етапів еволюції виду (філогенезу). Рекапітуляція обумовлена тим, що, відповідно до центральної догми молекулярної біології, ЗНК знімає копію генетичної інформації, що міститься в ДНК, не руйнуючи оригінал, внаслідок чого в ДНК відбувається послідовне нашарування генетичної інформації протягом усього філогенезу виду. Зроблено висновок, що при створенні і еволюціонуванні обчислювальної техніки людина, сама того не усвідомлюючи, рекапітулює філогенез з Homo sapiens в онтогенез Computer sapiens. Іл.: 1. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 681.3

Биогенетический закон Геккеля и его роль в выявлении механизма ретрансляции естественных законов в процесс создания и эволюционирования вычислительной техники. Ч. 1 / Брюхович Е.И. // Математические машины и системы. - 2010. - № 3. - С. 159 - 169.

Получен ответ на вопрос, как человек создает и эволюционирует вычислительную технику по естественным законам. Ответ содержится в механизме действия известной центральной догмы молекулярной биологии (ЦДМБ), которая лежит в основе биогенетического закона Геккеля и послужила новым обоснованием справедливости утверждений этого закона, по которому происходит краткое и быстрое повторение (рекапитуляция) индивидуальным развитием особи (онтогенезом) важнейших этапов эволюции вида (филогенеза). Рекапитуляция обусловлена тем, что, в соответствии с центральной догмой молекулярной биологии, РНК снимает копию генетической информации, содержащейся в ДНК, не разрушая оригинал, вследствие чего в ДНК происходит последовательное наслоение генетической информации в течение всего филогенеза вида. Сделан вывод, что, создавая и эволюционируя вычислительную технику, человек, не осознавая того сам, рекапитулирует филогенез Homo sapiens в онтогенез Computer sapiens. Ил.: 1. Библиогр.: 14 назв.


      Останнє оновлення: Sep 7, 2010