Математичні машини і системи. 2015 №1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.032.26(063); 004.383.8.032.26(063)

У статті проведено аналітичний огляд сучасних проектів з апаратної реалізації спайкових нейромереж. Виділено їх головні недоліки та запропоновано варіант апаратної реалізації оптоелектронної спайкової нейронної мережі, вільний від цих недоліків завдяки використанню оптичних сигналів для зв’язків між нейронами та організації навчання за допомогою апаратних засобів. Оцінено основні технічні параметри запропонованої спайкової нейромережі. Табл.: 2. Іл.: 9. Бібліогр.: 16 назв.

 УДК 004.032.26(063); 004.383.8.032.26(063)

В статье проведен аналитический обзор современных проектов по аппаратной реализации спайковых нейросетей. Выделены их главные недостатки и предложен вариант аппаратной реализации оптоэлектронной спайковой нейросети, свободный от этих недостатков благодаря использованию оптических сигналов для связей между нейронами и организации обучения с помощью аппаратных средств. Оценены основные технические параметры предлагаемой спайковой нейросети. Табл.: 2. Ил.: 9. Библиогр.: 16 назв.


УДК 004.93

Вирішено задачу автоматизації побудови діагностичних і розпізнавальних моделей за прецедентами на основі нейро-нечітких мереж. Запропоновано метод побудови нейро-нечітких мереж з хешуючим перетворенням на узагальнену вісь, який дозволяє підвищити рівні автоматизації синтезу та узагальнення моделей, спростити структуру і скоротити число параметрів, а також підвищити інтерпретабельність нейро-нечітких мереж. Розроблено програмне забезпечення, що реалізує запропонований метод, а також проведені експерименти з його дослідження при вирішенні практичних завдань. Табл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 11 назв.

 УДК 004.93

 Решена задача автоматизации построения диагностических и распознающих моделей по прецедентам на основе нейро-нечетких сетей. Предложен метод построения нейро-нечётких сетей с хэширующим преобразованием на обобщённую ось, который позволяет повысить уровни автоматизации синтеза и обобщения моделей, упростить структуру и сократить число параметров, а также повысить интерпретабельность нейро-нечетких сетей. Разработано программное обеспечение, реализующее предложенный метод, а также проведены эксперименты по его исследованию при решении практических задач. Табл.: 1. Ил.: 1. Библиогр.: 11 назв.


УДК 621.391.837.1:004.932.4:519.712.2

Викладено математичну модель і алгоритм відновлення зображення підвищеної розрізненості шляхом спільної обробки вхідних зображень низької розрізненості, субпіксельно зміщених одно відносно одного. Досягається підвищення розрізненості, близьке до формального, в результаті передискретизації. Іл.: 2. Бібліогр.: 19 назв.

 УДК 621.391.837.1:004.932.4:519.712.2

Изложены математическая модель и алгоритм восстановления изображения повышенного разрешения путём совместной обработки исходных изображений низкого разрешения, субпиксельно смещённых относительно друг друга. Достигается повышение разрешения, близкое к формальному, в результате передискретизации. Ил.: 2. Библиогр.: 19 назв.


УДК 004.085

Розглянуто особливості застосування ближньопольового методу в оптичних системах для подолання дифракційної межі. Розглянуто існуючі на сьогодні ближньопольові зонди і зроблено їх порівняльний аналіз. Окремо проаналізовано основні параметри ближньопольового зонда на основі оптичної плазмонної мікросмужкової лінії та його застосування в оптичному записі інформації. Визначено проблеми, які стоять на шляху стрімкого розвитку та широкого застосування ближньопольових оптичних систем. Іл.: 15. Бібліогр.: 63 назв.

УДК 004.085

Рассмотрены особенности применения ближнеполевого метода в оптических системах для преодоления дифракционного предела. Рассмотрены существующие на сегодняшний момент ближнеполевые зонды и сделан их сравнительный анализ. Отдельно проанализированы основные параметры ближнеполевого зонда на основе оптической плазмонной микрополосковой линии и его применение в оптической записи информации. Обозначены проблемы, которые стоят на пути стремительного развития и широкого применения ближнеполевых оптических систем. Ил.: 15. Библиогр.: 63 назв.


          
       ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 


 
УДК 004.75


Запропонована архітектура рішення, яка дозволяє використовувати грід-інфраструктуру для запуску інтерактивних застосувань з метою аналізу медичних діагностичних даних.
Іл.: 5. Бібліогр.: 16 назв.
 
 УДК 004.75
 
 
Предложена архитектура решения, позволяющего использовать грид-инфраструктру для запуска интерактивных приложений с целью анализа медицинских диагностических данных. Ил.: 5. Библиогр.: 16 назв.

УДК 004.519.7 (045)


Виявлено основні проблеми на шляху побудови формальних моделей текстових документів. Сформовано логіко-лінгвістичну модель тексту, що складається з лінгвістичної та семантико-синтаксичної компонент. Запропоновано алгоритм аналізу логіко-лінгвістичних моделей  текстових документів, в результаті роботи  якого відновлюється текст на природній мові. Іл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.

 УДК 004.519.7 (045)

 Выявлены основные проблемы на пути построения формальных моделей текстовых документов. Сформирована логико-лингвистическая модель текста, которая состоит из лингвистической и семантико-синтаксической компонент. Предложен алгоритм анализа логико-лингвистических моделей текстовых документов, в результате работы которого восстанавливается текст на естественном языке. Ил.: 1. Библиогр.: 5 назв.


УДК 004.853

Електронний текст з вбудованим інтелектуальним компонентом / І.О. Чмир // Математичні машини і системи. – 2015. – № 1. – С. 72 – 83.

Стаття узагальнює попередні результати, одержані при роботі над проектом SmartText, що виконувався у Центрі електронного навчання університету штату Орегон (США) і в Інституті інформаційних технологій (Одеса, Україна). Однією з цілей проекту є розробка методології проектування текстових матеріалів з вбудованим інтелектуальним компонентом, що забезпечує читача персоналізованою підтримкою при роботі з текстом. У статті розглянуті чотири основні теми: електронний текст, який розширено за допомогою когнітивних ресурсів; ідея організації розширеного тексту з вбудованим інтелектуальним компонентом; діалогова поведінка як середовище для обміну знаннями між читачем і інтелектуальним текстом та архітектура SmartText «агенції». Іл.: 2. Бібліогр.: 11 назв.

 УДК 004.853

Электронный текст со встроенным интеллектуальным компонентом / И.А. Чмырь // Математические машины и системы. – 2015. – № 1. – С. 72 – 83.

 Статья обобщает предварительные результаты, полученные в процессе работы над проектом SmartText, выполненным в Центре электронного обучения университета штата Орегон (США) и в Институте информационных технологий (Одесса, Украина). Одной из целей проекта является разработка методологии проектирования текстовых материалов со встроенным интеллектуальным компонентом, обеспечивающим читателя персонализированной помощью при работе с текстом. В статье обсуждаются четыре основные темы: электронный текст, расширенный при помощи когнитивных ресурсов; идея организации расширенного текста со встроенным интеллектуальным компонентом; диалоговое поведение как среда для обмена знаниями между читателем и интеллектуальным текстом и архитектура SmartText «агентства». Ил.: 2. Библиогр.: 11 назв.


 
УДК 621.391
 

 

У статті отримано аналітичні залежності для розрахунку середньої ймовірності бітової помилки в безпроводових мережах з сигналами OFDM та внутрішньобітовою псевдовипадковою перебудовою піднесучих частот, що дозволяє оцінити вплив організованих завад при оптимальній стратегії постановки. Іл.: 2. Бібліогр.: 5 назв.

 

УДК 621.391

 

В статье получены аналитические зависимости для расчета средней вероятности битовой ошибки в беспроводных сетях с сигналами OFDM с внутрибитовой псевдослучайной перестройкой поднесущих частот, что позволяет оценить влияние организованных помех при оптимальной стратегии постановки. Ил.: 2. Библиогр.: 5 назв.


                          МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

 УДК 519.25

На прикладі конкретного часового ряду показника «Маржинальність продажів» розглядаються відомі нечіткі моделі прогнозування, що відрізняються своїми правилами фаззификації та/або дефаззифікації. В контексті даного дослідження пропонується метод точкової оцінки нечітких прогнозів, який, як показали обчислення, в порівнянні з деякими відомими правилами дефаззифікації дозволяє поліпшити статистичну якість прогнозування часового ряду. Табл.: 12. Іл.: 1. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 519.25

 На примере конкретного временного ряда показателя «Маржинальность продаж» рассматриваются известные нечёткие модели прогнозирования, отличающиеся своими правилами фаззификации и/или дефаззификации. В контексте данного исследования предлагается метод точечной оценки нечётких прогнозов, который, как показали вычисления, по сравнению с некоторыми известными правилами дефаззификации позволяет улучшить статистическое качество прогнозирования временного ряда. Табл.: 12. Ил.: 1. Библиогр.: 12 назв.


УДК 004.02:007

У статті розглядаються питання взаємодії університетів та ІТ-компаній, сучасний стан IТ-індустрії в Україні, сучасний стан університетів в Україні, зарубіжний досвід вирішення проблеми взаємодії університетів та ІТ-компаній на прикладах університетів  Оксфорда (Великобританія) та Коімбри (Португалія). Запропоновані шляхи щодо організації взаємодії промисловості та освіти в Чернігівському регіоні. Іл.: 7. Бібліогр.: 9 назв.

 УДК 004.02:007

 В статье рассматриваются вопросы взаимодействия университетов и ИТ-компаний, современное состояние ИТ-индустрии в Украине, современное состояние университетов в Украине, зарубежный опыт решения проблемы взаимодействия университетов и ИТ-компаний на примерах университетов Оксфорда (Великобритания) и Коимбры (Португалия). Предложены пути организации взаимодействия промышленности и образования в Черниговском регионе. Ил.: 7. Библиогр.: 9 назв.


УДК (37.091.2+004.5):(336+34+339.5)

Розглядається концепція створення учбового ситуаційного центру, яка дає нові розширені можливості для навчального процесу. Використовується для моделювання і прогнозування  бізнес-процесів у фінансовому, правовому і зовнішньоторговому інжинірингу з метою прийняття оптимальних і ефективних рішень. Бібліогр.: 8 назв.

 УДК (37.091.2+004.5):(336+34+339.5)

 Рассматривается концепция создания учебного ситуационного центра, которая представляет новые расширенные возможности для учебного процесса. Используется для моделирования и прогнозирования бизнес-процессов в финансовом, правовом и внешнеторговом инжиниринге с целью принятия оптимальных и эффективных решений. Библиогр.: 8 назв.


 УДК 004.9:504:519.6

Мезомасштабна метеорологічна модель WRF, налаштована для забезпечення системи ядерного аварійного реагування РОДОС оперативною метеорологічною інформацією для умов Рівненської АЕС, успішно верифікована на підставі даних вимірювань метеостанції РАЕС. Помилки розрахунку напрямку вітру поблизу РАЕС носять локальний характер і знижуються при поліпшенні якості даних топографії та категорій землекористування. Спільне використання деталізованої топографії SRTM і категорій землекористування MODIS з 15-секундним дозволом дозволило знизити систематичну помилку напрямку вітру більш ніж на 20%. Табл.: 5. Іл.: 3. Бібліогр.: 10 назв.

 УДК 004.9:504:519.6


Мезомасштабная метеорологическая модель WRF, настроенная для обеспечения системы ядерного аварийного реагирования РОДОС оперативной метеорологической информацией для условий Ривненской АЭС, успешно верифицирована на основании данных измерений метеостанции РАЭС. Ошибки расчета направления ветра вблизи РАЭС носят локальный характер и снижаются при улучшении качества данных топографии и категорий землепользования. Совместное использование детализированной топографии SRTM и категорий землепользования MODIS с 15-секундным разрешением позволило снизить систематическую ошибку направления ветра более чем на 20%. Табл.: 5. Ил.: 3. Библиогр.: 10 назв.


 
УДК 004.415.006.5

Підхід до вирішення задачі оптимізації перевезень / В.В. Литвинов,
О.В. Скакаліна
 // Математичні машини і системи. – 2015. – № 1. – С. 139 – 145.

Розглядається проблема оптимізації логістичних процесів для господарюючих суб’єктів агропромислового сектора. У статті розглядається повний цикл формування логістичного потоку. На основі аналізу інтегрованих показників діяльності національних агрохолдингів запропоновані модель процесу упорядкування транспортних перевезень та обчислювальна схема рішення задачі. Бібліогр.: 5 назв.

 УДК 004.415.006.5

Подход к решению задачи оптимизации перевозок / В.В. Литвинов,
Е.В. Скакалина
 // Математические машины и системы. – 2015. – № 1. – С. 139 – 145.

 Рассматривается проблема оптимизации логистических процессов для хозяйствующих субъектов агропромышленного сектора. В статье рассматривается полный цикл формирования логистического потока. На основе анализа интегрированных показателей деятельности национальных агрохолдингов предложены модель процесса упорядочения транспортных перевозок  и вычислительная схема решения задачи. Библиогр.: 5 назв.


УДК 517.958:532.72

Досліджено процеси дифузії домішок за їх каскадного розпаду у багатоком­понентному тілі. Для конкретної схеми розпаду сформульовані зв’язані крайові задачі ди­фузії каскадного типу, розв’язки яких отримані з використанням функцій Гріна. Створено програмні модулі та проведено числовий аналіз функцій концентрацій розпадних частинок та потоків маси розпадних речовин. Показано, що функція концентрації речовини, яка по­ступає з поверхні шару, на 0-му кроці розпаду є монотонно спадною на всьому проміжку, зростаючи з часом, доки не вийде на усталений режим. У випадку розподілів концентрації на подальших етапах розпаду спостерігається приповерхневе зростання функції, макси­мум якої з часом зростає і зсувається у глиб тіла. Іл.: 9. Бібліогр.: 11 назв.

 УДК 517.958:532.72

Исследованы процессы диффузии примесей при их каскадном распаде в мно­гокомпонентном теле. Для конкретной схемы распада сформулированы связанные крае­вые задачи диффузии каскадного типа, решения которых получены с использованием функций Грина. Созданы программные модули и проведен числовой анализ функций кон­центраций распадающихся частиц и потоков массы распадающихся веществ. Показано, что функция концентрации вещества, которое поступает с поверхности слоя, на 0-ом шаге распада – монотонно убывающая функция, возрастая со временем, пока не выйдет на стационарный режим. В случае распределений концентраций на последующих этапах рас­пада наблюдается приповерхностное возрастание функции, максимум которой со време­нем растет и сдвигается в глубину тела. Ил.: 9. Библиогр.: 11 назв. 


УДК 004.9:004.75

Розглянуто задачу вибору оптимальної альтернативи проектного варіанта при побудові корпоративної інформаційної системи. Розроблено метод формування інтегрального критерію ефективності для оцінювання альтернатив з використанням ансамблю моделей, виконано експериментальну верифікацію. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 9 назв.

 УДК 004.9:004.75

Рассмотрена задача выбора оптимальной альтернативы проектного варианта при построении корпоративной информационной системы. Разработан метод формирования интегрального критерия эффективности для оценки альтернатив с использованием ансамбля моделей, выполнена экспериментальная верификация. Табл.: 2. Ил.: 1. Библиогр.: 9 назв.


     ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 623.6-523.8:623.4.017

Розглянута математична модель оптимально профілактичного обслуговування розподілених структур фазованих антенних решіток. Визначені та досліджені коефіцієнти технічного використання та математичне очікування питомих експлуатаційних затрат для двох типових структур ФАР. Побудована номограма для визначення оптимальної періодичності профілактичного обслуговування структур ФАР. Табл.: 2. Іл.: 5. Бібліогр.: 6 назв.

 УДК 623.6-523.8:623.4.017

 Рассмотрена математическая модель оптимального профилактического обслуживания распределенных структур фазированных антенних решеток. Определены и исследованы коэффициент технического использования и математическое ожидание удельных эксплуатационных расходов для двухтиповых структур ФАР. Построена номограмма для определения оптимальной периодичности профилактического обслуживания структур ФАР. Табл.: 2. Ил.: 5. Библиогр.: 6 назв.


 УДК 681.3 (075)

Розглянуто вплив коефіцієнта надмірності на показники надійності резервованої системи з дробовою кратністю за різними законами розподілу часу безвідмовної роботи елементів системи. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 6 назв.

 УДК 681.3 (075)

Рассмотрено влияние коэффициента избыточности на показатели надежности резервированной системы с дробной кратностью при различных законах распределения времени безотказной работы элементов системы. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 6 назв.


                                 ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

УДК 539.186.2, 539.2

До питання щодо структури мікросвіту / А.Г. Кухарчук // Математичні машини і системи. – 2015. – № 1. – С. 178 – 209.

Фотон являє собою компактне утворення, в якому діють сили, що відновлюють конфігурацію. На основі фотона, що обертається і прецесує, визначається структура елементарних часток. Фотон – це згусток електромагнітного поля, всі частини якого рухаються зі швидкістю світла. При руху по кільцю не всі частини можуть рухатись з такою швидкістю, в результаті чого виникає електростатичне поле. Фотон, а також елементарні частки мають тим менший розмір, чим більша їх маса-енергія. У електрона найбільші розміри. Нейтрон, як і атомне ядро, складається з протонів і негативних піонів. Визначено структуру нейтрино, механізм однаковості заряду часток, набір енергетичних полів. Знайдено альтернативне не доплерівське пояснення космогонічному червоному зміщенню. Великого вибуху не сталося. Всесвіт не розширюється. На основі структури елементарних частин обгрунтовується відсутність в оточуючому нас світі антиматерії. Єдина теорія поля не може бути створена через велику різницю в полях. Іл.: 9.

 УДК 539.186.2, 539.2

К вопросу о структуре микромира / А.Г. Кухарчук // Математические машины и системы. – 2015. – № 1. – С. 178 – 209.

Фотон представляет компактное образование, в котором действуют силы, восстанавливающие конфигурацию. На основе вращающегося и прецессирующего фотона определяется структура элементарных частиц. Фотон – это сгусток электромагнитного поля, все части которого двигаются со скоростью света. При движении по окружности не все части могут двигаться с такой скоростью, в результате чего возникает электростатическое поле. Фотон, а также элементарные частицы имеют тем меньший размер, чем больше их масса-энергия. Электрон имеет наибольшие размеры. Нейтрон, как и атомное ядро, состоит из протонов и отрицательных пионов. Определены структура нейтрино, механизм одинаковости заряда частиц, набор энергетических полей. Найдено альтернативное не доплеровское объяснение космогоническому красному смещению. Большого взрыва не было. Вселенная не расширяется. На основании структуры элементарных частиц обосновывается отсутствие в окружающем нас мире антивещества. Единая теория поля не может быть создана ввиду большой разницы в полях. Ил.: 9. 


 

      Останнє оновлення: Apr 2, 2015