Математичні машини і системи. 2016 №1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.2; 004.3; 681.5

Розглядається застосування ПЛІС для створення різного роду контролерів (у тому числі вбудовуваних), інтерфейсів та інших засобів обчислювальної техніки, а також побудова на їх основі розподілених обчислювальних систем, у тому числі спеціального застосування. Наведено найбільш пріоритетні та перспективні напрями використання ПЛІС. Бібліогр.: 34 назв.

 УДК 004.2; 004.3; 681.5

Рассматривается применение ПЛИС для создания различного рода контроллеров (в том числе встраиваемых), интерфейсов и других средств вычислительной техники, а также построение на их основе распределенных вычислительных систем, в том числе специального применения. Приведены наиболее приоритетные и перспективные направления использования ПЛИС для этих целей. Библиогр.: 34 назв.


УДК 004.855:519.216

Охарактеризовано новий підхід до виведення каузальних моделей з емпіричних даних, який спирається на виявлення фактів умовної незалежності. Підхід, базований на незалежності, забезпечує розробку асимптотично-коректних методів виведення каузальних мереж, у той час як регресійна методологія непридатна для цього. Базованим на незалежності методам притаманна дворівнева декомпозиція задачі, що сприяє зниженню розмірності потрібних статистик та обчислювальних витрат. Для підвищення ефективності метод доцільно озброїти набором резолюцій, які забезпечують усікання простору пошуку сепараторів та фокусування верифікації зв'язків. Пропоновані засоби ґрунтуються на необхідних вимогах до члена локально-мінімального d-сепаратора. Ефективність розроблених методів продемонстровано на прикладах. Викладено принципи контролю ефективності методів і адекватності моделі. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 24 назв.

 УДК 004.855:519.216

Воспроизведение каузальных сетей на основе анализа марковских свойств /
А.С. Балабанов
 // Математические машины и системы. – 2016. – № 1. – С. 16 – 26.

Охарактеризован новый подход к выводу каузальных моделей из эмпирических данных, который опирается на выявление фактов условной независимости. Подход, основанный на независимости, обеспечивает разработку асимптотически-корректных методов вывода каузальных сетей, в то время как регрессионная методология непригодна для этого. Основанным на независимости методам присуща двухуровневая декомпозиция задачи, что способствует снижению размерности необходимых статистик и вычислительных расходов. Для повышения эффективности в метод целесообразно ввести набор резолюций, которые обеспечивают усечение пространства поиска сепараторов и фокусировку верификации связей. Предложенные средства основаны на необходимых требованиях к члену локально-минимального d-сепаратора. Эффективность разработанных методов продемонстрирована на примерах. Изложены принципы контроля эффективности методов и адекватности модели. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 24 назв.УДК
623.764

У зв'язку із швидким зростанням світової динаміки у ХХІ-му столітті передові системи Iнтелекту, Спостереження та Розвідки (IСР) є ключовими для прогнозування, аналізу і протистояння несподіваним ситуаціям та конфліктам. IСР також є найбільш важливим компонентом військових систем для планування і проведення операцій будь-якої складності та обсягу. У статті обговорюється організація розподілених систем IСР на основі високорівневої мережевої технології, яка ефективно перетворює світ на просторовий паралельний суперкомп'ютер. Останній дозволяє швидко забезпечувати компактні знання з виникаючих проблем замість величезної кількості первинних даних, які важкко оперативно аналізувати й узагальнювати звичайними методами. Цей матеріал частково доповідався на міжнародних конференціях з IСР і Систем нічного бачення в Лондоні, Великобританія. Іл.: 15. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 623.764

В связи с быстрым ростом мировой динамики в ХХІ-м столетии передовые системы Интеллекта, Наблюдения и Разведки (ИНР) являются ключевыми для предсказания, анализа и противостояния непредвиденным ситуациям и конфликтам. ИНР также представляет собой наиболее важную компоненту военных систем для планирования и ведения операций любой сложности и охвата. В статье обсуждается организация  распределенных систем ИНР на базе высокоуровневой сетевой технологии, эффективно превращающей распределенный мир в параллельный пространственный суперкомпьютер. Последний позволяет быстро предоставлять  компактные знания по возникающим проблемам вместо огромного количества первичных данных, которые трудно оперативно анализировать и обобщать обычными методами. Данный материал частично докладывался на международных конференциях по ИНР и Системам ночного видения в Лондоне, Великобритания. Ил.: 15. Библиогр.: 18 назв.УДК 519.81, 519.8;004.94

 

Виконано формалізацію конструктивного процесу ранжування, прийняття рішень класичним методом аналізу ієрархій. Для формалізації застосовується апарат конструктивно-продукційних структур. У процесі формалізації виділено всі елементи процесу, зв’язки між ними і його конструктивні особливості. Запропонована формалізація дозволяє модифікувати і удосконалювати процес ранжування з незмінною основою методу аналізу ієрархій. Бібліогр.: 15 назв.

 

УДК 519.81, 519.8;004.94

 
Выполнена формализация конструктивного процесса ранжирования альтернатив для принятия решений классическим методом анализа иерархий. Для формализации применяется аппарат конструктивно-продукционных структур. В процессе формализации выделены все элементы процесса, связи между ними и его конструктивные особенности. Предложенная формализация позволяет модифицировать и совершенствовать процесс ранжирования с неизменной основой метода анализа иерархий. Библиогр.: 15 назв.


            ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 680.3

Ситуаційні центри. Поняття та визначення / А.О. Морозов // Математичні машини і системи. – 2016. – № 1. – С. 48 – 54.

У статті розглядаються основоположні принципи побудови ситуаційних центрів (СЦ) різного призначення. Дані основні визначення і поняття, пов'язані з проектуванням СЦ та особливостями його функціонування, а також визначення самого СЦ. Іл.: 3. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 680.3

Ситуационные центры. Понятия и определения / А.А. Морозов // Математические машины и системы. – 2016. – № 1. – С. 48 – 54.

В статье рассматриваются основоположные принципы построения ситуационных центров (СЦ) различного назначения. Даны основные определения и понятия, связанные с проектированием СЦ и особенностями его функционирования, а также определение самого СЦ. Ил.: 3. Библиогр.: 7 назв.


 
УДК 519.711:004.942/669(477)

Моделювання впливу факторів на металургійну галузь України у програмі  Global Trade Analysis Project / А.М. Кривогуб, К.В. Новодережкіна // Математичні машини і системи. – 2016. – № 1. – С. 55 – 70.

Розглянуто імітаційне моделювання впливу факторів на металургійну галузь у програмі Global Trade Analysis Project. Проведено аналіз оцінки впливу факторів на економіку України загалом та безпосередньо на металургійну галузь. Дані завдання доцільно обчислювати у ситуаційному центрі для знаходження оптимальних та ефективних рішень. Табл.: 20. Бібліогр.: 8 назв.

 УДК 519.711:004.942/669(477)

Моделирование влияния факторов на металлургическую отрасль Украины в программе Global Trade Analysis Project / А.М. Кривогуб, К.В. Новодережкина // Математические машины и системы. – 2016. – № 1. – С. 55 – 70.

Рассмотрено имитационное моделирование влияния факторов на металлургическую отрасль в программе Global Trade Analysis Project. Проведен анализ оценки влияния факторов на экономику Украины в целом и непосредственно на металлургическую отрасль. Данные задачи целесообразно вычислять в ситуационном центре для нахождения оптимальных и эффективных решений. Табл.: 20. Библиогр.: 8 назв.


УДК 336.012.23:[330.322+330.341.1]

Фінансовий інжиніринг як інструмент інноваційної діяльності в інвестиційних проектах / В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова // Математичні машини і системи. – 2016. – № 1. – С. 71 – 78.

Розглядається алгоритм аналізу ефективності інвестування, за допомогою якого можна визначити можливі ризики та  обрати інвестиційний проект, який відповідав би інтересам та можливостям суб'єкта господарювання (Замовника). Табл.: 3. Іл.: 3. Бібліогр.: 4 назв.

 УДК 336.012.23:[330.322+330.341.1]

Финансовый инжиниринг как инструмент инновационной деятельности в инвестиционных проектах / В.Е. Краскевич, А.В. Селиванова // Математические машины и системы. – 2016. – № 1. –   С. 71 – 78.

Рассматривается алгоритм анализа эффективности инвестирования, с помощью которого можно определить возможные риски и выбрать инвестиционный проект, который отвечал бы интересам и возможностям субъекта хозяйствования (Заказчика). Табл.: 3. Ил.: 3. Библиогр.: 4 назв.


УДК 336.69

Оцінка фінансової стійкості комерційних банків нечітким методом максимінної згортки і їх ранжування / Р.Р. Рзаєв, З.Р. Джамалов, С.Т. Бабаєва, І.Р. Рзаєва // Математичні машини і системи. – 2016. – № 1. – С. 79 – 88.

Пропонується методика оцінювання діяльності комерційних банків в умовах невизначеності. Як альтернатива обрані чотири комерційних банки, що характеризуються своїми даними про фінансові показники за звітний рік. Для оцінки поточної фінансової стійкості заданих альтернатив і подальшого їх ранжування застосовується метод максимінної згортки. Табл.: 3. Іл.: 2. Бібліогр.: 6 назв.

 УДК 336.69

Оценка финансовой устойчивости коммерческих банков нечетким методом максиминной свертки и их ранжирование / Р.Р. Рзаев, З.Р. Джамалов,
С.Т. Бабаева, И.Р. Рзаева
 // Математические машины и системы. – 2016. – № 1. – С. 79 – 88.

Предлагается методика оценивания деятельности коммерческих банков в условиях неопределенности. В качестве альтернатив выбраны четыре коммерческих банка, характеризующихся своими данными о финансовых показателях за отчетный год. Для оценки текущей финансовой устойчивости заданных альтернатив и последующего их ранжирования применяется метод максиминной свертки. Табл.: 3. Ил.: 2. Библиогр.: 6 назв.


УДК 519.233.6

Оцінка впливу змін у Податковому кодексі на податковий потенціал на основі застосування методу нечіткого виводу / М.А. Агамалиєв, А.А. Алієв,
Н.А. Аскеров
// Математичні машини і системи. – 2016. – № 1. – С. 89 – 105.

Розроблено універсальний метод для знаходження консолідованої оцінки впливу змін у Податковому кодексі на податковий потенціал, заснований на застосуванні методу нечіткого логічного висновку. Як вихідна інформація використані експертні оцінки за 100-бальною системою оцінювання. Пропонована методика оцінки апробована на прикладі змін до Податкового кодексу Азербайджанської Республіки в 2013-му році. Табл.: 2. Іл.: 4. Бібліогр.: 8 назв.

 УДК 519.233.6

Оценка влияния изменений в Налоговом кодексе на налоговый потенциал на основе применения метода нечеткого вывода / М.А. Агамалыев,
А.А. Алиев, Н.А. Аскеров
 // Математические машины и системы. – 2016. – № 1. – С. 89 – 105.

 Разработан универсальный метод для нахождения консолидированной оценки влияния изменений в Налоговом кодексе на налоговый потенциал, основанный на применении метода нечёткого логического вывода. В качестве исходной информации использованы экспертные оценки по 100-балльной системе оценивания. Предлагаемая методика оценки апробирована на примере изменений в Налоговом кодексе Азербайджанской Республики в 2013-ом году. Табл.: 2. Ил.: 4. Библиогр.: 8 назв.


                           МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 517.958:532.72

Розроблено пакет програм “FlowRan”, який орієнтований на розв’язування крайових задач дифузії у двофазних випадково неоднорідних три- та багатошарових тілах для знаходження розподілів дифузійних потоків, усереднених за ансамблем реалізацій випадкової структури і стохастичною товщиною включень. Подано функціональні можливості пакета програм “FlowRan”. Описано його призначення та особливості застосування. Іл.: 17. Бібліогр.: 20 назв.

 УДК 517.958:532.72

 Разработан пакет программ "FlowRan", ориентированный на решение краевых задач диффузии в двухфазных случайно неоднородных трех- и многослойных телах для нахождения распределений диффузионных потоков, усредненных по ансамблю реализаций случайной структуры и стохастической толщиной включений. Представлены функциональные возможности пакета программ "FlowRan". Описаны его назначение и особенности применения. Ил.: 17. Библиогр.: 20 назв.


УДК 004.942

У статті наведено результати досліджень динаміки чисельності популяції Lepus europaeus Pall. в залежності від погодно-кліматичних факторів на території НПП «Вижницький» за період 2002–2013 рр. за допомогою моніторингової інформаційної системи. Виконаний нами аналіз свідчить на користь зворотної залежності між динамікою чисельності досліджуваної популяції зайця сірого та максимальними значеннями температури повітря вересня. Водночас, збільшення кількості опадів у вересні чинить позитивний вплив на чисельність популяції Lepus europaeus Pall. протягом досліджуваного періоду на території НПП. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 22 назв.

 УДК 004.942

В статье приведены результаты исследований динамики численности популяции Lepus europaeus Pall. в зависимости от погодно-климатических факторов на территории НПП «Вижницкий» за период 2002–2013 гг. с помощью мониторинговой информационной системы. Выполненный нами анализ свидетельствует в пользу обратной зависимости между динамикой численности исследуемой популяции зайца серого и максимальными значениями температуры воздуха сентября. В то же время увеличение количества осадков в сентябре оказывает положительное влияние на численность популяции Lepus europaeus Pall. в течение исследуемого периода на территории НПП. Табл.: 2. Ил.: 1. Библиогр.: 22 назв.


УДК 519.237.5

Регресійний аналіз. Процесний підхід / С.М. Лапач // Математичні машини і системи. – 2016. – № 1. – С. 129 – 138.

Побудова регресійних моделей, починаючи з формалізації і закінчуючи їх використанням, розглядається з точки зору керування процесами, тобто процесного підходу. Його застосування дає можливість розглядати процес побудови емпіричних математичних моделей як єдине ціле і обґрунтовано визначити критерії якості як кожного процесу, так і технології в цілому. Табл.: 5. Іл.: 1. Бібліогр.: 12 назв.

 УДК 519.237.5

Регрессионный анализ. Процессный подход / С.Н. Лапач // Математические машины и системы. – 2016. – № 1. – С. 129 – 138.

 Построение регрессионных моделей, начиная с формализации и заканчивая их использованием, рассматривается с точки зрения управления процессами, то есть процессного подхода. Его использование позволяет рассматривать процесс построения эмпирических математических моделей как единое целое и обоснованно определить критерии качества каждого процесса как отдельно, так и технологии в целом. Табл.: 5. Ил.: 1. Библиогр.: 12 назв.


УДК 519.233.5

Викладено рішення основних проблем регресійного аналізу – одержання статистично ефективних та стійких моделей. Рішення приведені для реальних прикладних умов складних систем та процесів, які характеризуються значною невизначеністю. Показано, що основним підходом в одержаних рішеннях є використання умов одержання моделей для визначеного їх класу і розширеної концепції ортогональності. Библиогр.: 16 назв.

 УДК 519.233.5

Изложено решение основных проблем регрессионного анализа – получение статистически эффективных и устойчивых моделей. Решения приведены для реальных прикладных условий сложных систем и процессов, которые характеризуются значительной неопределенностью. Показано, что основным подходом в полученных решениях является использование условий получения моделей для определенного их класса и расширенной концепции ортогональности. Бібліогр.: 16 назв.


УДК 004.942

Апроксимація складних функцій для опису розвитку локальної надзвичайної ситуації / О.О. Кряжич // Математичні машини і системи. – 2016. – № 1. – С. 148 – 157.

У статті розглядається варіант кусково-поліноміальної апроксимації з застосуванням методу можливих напрямків. Розглянута можливість застосування методу Дж. Зойтендейка для вирішення задач опису складних функцій. Запропоновано підхід до опису яружних цільових функцій, який пропонується використовувати для детальної візуалізації розповсюдження зон ураження сильнодіючих отруйних речовин у разі виникнення техногенної аварії. Бібліогр.: 5 назв.

 УДК 004.942

Аппроксимация сложных функций для описания развития локальной чрезвычайной ситуации  / О.А. Кряжич // Математические машины и системы. – 2016. – № 1. – С. 148 – 157.

В статье рассматривается вариант кусочно-полиномиальной аппроксимации с применением метода возможных направлений. Рассмотрена возможность применения метода Дж. Зойтендейка для решения задач описания сложных функций. Предложен подход к описанию овражных целевых функций, который предлагается использовать для детальной визуализации распространения зон поражения сильнодействующих отравляющих веществ в случае возникновения техногенной аварии. Библиогр.: 5 назв. 


       ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 


УДК 621.3.019.3

Стаття присвячена подальшим дослідженням надійності квазімостикової відновлювальної структури з урахуванням тренда параметрів надійності складових частин. Наводяться й обговорюються результати моделювання структури при великій кількості вузлів. Табл.: 2. Іл.: 7. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 621.3.019.3

Статья посвящена дальнейшим исследованиям надежности квазимостиковой восстанавливаемой структуры с учетом тренда параметров надежности составных частей. Приводятся и обсуждаются результаты моделирования структуры при большом количестве узлов. Табл.: 2. Ил.: 7. Библиогр.: 7 назв.


УДК 004.89:614.841.4

Комплектування аварійно-рятувальної техніки є актуальною задачею багатокритеріальної оптимізації, яка розв’язується в умовах фінансового та ресурсного дефіциту. У статті запропоновано еволюційний метод для визначення оптимального комплекту такої техніки. Оскільки він є параметричним, то визначено основні аспекти формування потенційних розв’язків на основі принципу протекціонізму. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 004.89:614.841.4

Комплектование аварийно-спасательной техники является актуальной задачей многокритериальной оптимизации, которая решается в условиях финансового и ресурсного дефицита. В статье предложен эволюционный метод для определения оптимального комплекта такой техники. Поскольку он является параметрическим, то определены основные аспекты формирования потенциальных решений на основе принципа протекционизма. Библиогр.: 7 назв.
                               

      Останнє оновлення: Mar 16, 2016