Математичні машини і системи. 2017 №1

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 53.01:53.05+519.2

Систематизовані, узагальнені і розвинені результати щодо математичного аналізу багатозначних детермінованих величин і багатозначних детермінованих процесів. Отримані раніше результати, що стосуються математичного аналізу багатозначних процесів випадкового типу, узагальнені на багатозначні процеси гіпервипадкового типу. Запропоновано підхід до опису багатозначних процесів за допомогою диференційних рівнянь. Іл.: 5. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 53.01:53.05+519.2

Систематизированы, обобщены и развиты результаты, касающиеся математического анализа многозначных детерминированных величин и многозначных детерминированных процессов. Полученные ранее результаты в части математического анализа многозначных процессов случайного типа обобщены на многозначные процессы гиперслучайного типа. Предложен подход к описанию многозначных процессов с помощью дифференциальных уравнений. Ил.: 5. Библиогр.: 16 назв.


УДК 004.2; 004.272.43; 681.5

Розглянуто варіанти організації із застосуванням ПЛІС засобів збору та попередньої обробки даних, що забезпечують підвищення продуктивності технологічних систем із застосуванням різних інтерфейсів і різних сімейств і типів ПЛІС. Запропоновано концептуальні положення апаратурної підтримки фрагментів алгоритму (підпрограм) за допомогою вузлів і блоків, реалізованих на ПЛІС, а також варіант структурної схеми технологічної системи з використанням  PCІ Express і множини датчиків даних, попередня обробка яких виконується на множині  підключених за допомогою кабелів ПЛІС через відповідні адаптери. Табл.: 1. Іл.: 5. Бібліогр.: 11 назв.

 УДК 004.2; 004.272.43; 681.5

Рассмотрены варианты организации с применением ПЛИС средств сбора и предварительной обработки данных, обеспечивающих повышение производительности технологических систем с применением различных интерфейсов и различных семейств и типов ПЛИС. Предложены концептуальные положения аппаратурной поддержки фрагментов алгоритма (подпрограмм) с помощью узлов и блоков, реализованных на ПЛИС, а также вариант структурной схемы технологической системы с использованием PCI Express и множества датчиков данных, предварительная обработка которых выполняется на множестве подключенных с помощью кабелей ПЛИС через соответствующие адаптеры. Табл.: 1. Ил.: 5. Библиогр.: 11 назв.


            ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

UDC 004.72: 004.49

У статті звертається особлива увага на комплексність та взаємозв'язки між компонентами інфраструктури Інтернету. Для оптимізації управління даною інфраструктурою були проведені дослідження в області Software Defined мереж (SDN). У даній статті досліджуються значущі розробки для мережевої інфраструктури і способи їх розміщення в середовищі SDN. Зокрема, досліджується розгортання системи запобігання вторгнень, що є властивою більшості комп'ютерних мереж. Також запропоновано вирішення поставленого завдання за допомогою використання конструктивних особливостей апаратних засобів і методів їх інтеграції в SDN. Іл.: 3. Бібліогр.: 24 назв.

 УДК 004.72: 004.49

Предотвращение вторжений в SDN-среде / Дж.Н. Девис, П. Комерфорд,
М.В. Веревко, И.С. Скитер, И.С. Посадская
 // Математические машины и системы. – 2017. – № 1. – С. 39 – 48.

В статье обращается особое внимание на комплексность и взаимосвязи между компонентами инфраструктуры Интернета. Для оптимизации управления данной инфраструктурой были проведены исследования в области Software Defined сетей (SDN). В данной статье исследуются значимые разработки для сетевой инфраструктуры и способы их размещения в среде SDN. В частности, исследуется развертывание системы предотвращения вторжений, присущей большинству компьютерных сетей. Также предложено решение поставленной задачи с помощью использования конструктивных особенностей аппаратных средств и методов их интеграции в SDN. Ил.: 3. Библиогр
.: 24 назв.

 УДК 007

До словника ситуаційного управління / О.В. Малишев // Математичні машини і системи. – 2017. – № 1. – С. 49 – 60.

Огляд стану речей, пов’язаних з ситуаційним управлінням, зокрема, наукові публікації, відомості про практичне застосування тощо, приводить до висновку, що феномен ситуаційного управління потребує чергового систематичного розгляду. Спробу такого розгляду зроблено у даній роботі з урахуванням багатьох чинників. Результат розгляду оформлений у вигляді сукупності взаємопов’язаних термінів, що можуть застосовуватися у даній предметній області. Табл.: 3. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 007

К словарю ситуационного управления / О.В. Малишев // Математические машины и системы. – 2017. – № 1. – С. 49 – 60.

Обзор состояния дел, связанных с ситуационным управлением, в частности, научные публикации, сведения о практическом применении и т.д., приводит к выводу, что феномен ситуационного управления требует очередного систематического рассмотрения. Попытку такого рассмотрения сделано в данной работе с учетом многих факторов. Результат рассмотрения оформлен в виде совокупности взаимосвязанных терминов, которые могут применяться в данной предметной области. Табл.: 3. Библиогр.: 19 назв.


                           МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 532.517

Моделювання накопичення радіоактивного 90Sr у морських організмах /
Р.В. Беженар
 // Математичні машини і системи. – 2017. – № 1. – С. 61 – 70.

Камерна модель Poseidon була застосована до північно-західної частини Тихого океану для оцінки забруднення морських організмів радіоактивним 90Sr, що потрапив у морське середовище в результаті аварії на АЕС Фукусіма 11 березня 2011 року. При оцінці впливу витоку радіонукліду було порівняно значення активності у воді, донних відкладеннях і морських організмах з відповідними фоновими значеннями, які сформувалися в регіоні протягом минулого століття в результаті випробувань атомної зброї. Динамічна модель переносу радіонуклідів по ланцюжку живлення, що включає фітопланктон, зоопланктон, нехижу та хижу рибу, молюски, ракоподібні і водорості, була використана для розрахунку концентрації 90Sr у морських організмах. Розроблений новий підхід до моделювання накопичення радіонуклідів у рибі, який враховує внески різних тканин у загальну концентрацію. Показано, що при розрахунку накопичення 90Sr потрібно розглядати дві основні тканини риби: кістки і м’язи. Результати моделювання показали добре співпадіння з вимірами в області розміром 4х4 км навколо АЕС Фукусіма для концентрації 90Sr у воді, донних відкладеннях і хижій рибі при величині витоку на рівні 4% від витоку 137Cs. Табл.: 2. Іл.: 4. Бібліогр.: 22 назв.

 УДК 532.517

Моделирование накопления радиоактивного 90Sr в морских организмах /
Р.В. Беженар
 // Математические машины и системы. – 2017. – № 1. – С. 61 – 70.

Камерная модель Poseidon была применена к северо-западной части Тихого океана для оценки загрязнения морских организмов радиоактивним 90Sr, попавшим в морскую среду в результате аварии на АЭС Фукусима 11 марта 2011 года. При оценке влияния вытока радионуклида были сравнены значения активности в воде, донных отложениях и морских организмах с соответствующими фоновыми значениями, которые сформировались в регионе на протяжении прошлого века в результате испытаний ядерного оружия. Динамическая модель переноса радионуклидов по цепочке питания, включающая фитопланктон, зоопланктон, нехищную и хищную рыбу, моллюски, ракообразные и водоросли, была использована для расчета концентрации 90Sr в морских организмах. Разработан новый подход к моделированию накопления радионуклидов в рыбе, который учитывает вклад разных тканей в общую концентрацию. Показано, что при расчете накопления 90Sr нужно рассматривать две основные ткани рыбы: кости и мышцы. Результаты моделирования показали хорошее совпадение с измерениями в области размером 4х4 км вокруг АЭС Фукусима для концентрации 90Sr в воде, донных отложениях и хищной рыбе при величине вытока на уровне 4% от вытока 137Cs. Табл.: 2. Ил.: 4. Библиогр.: 22 назв. 


 УДК 681.3.06

На прикладі порівняння реальних ситуацій з можливими режимами поведінки відомих популяційних моделей за даними спостережень виділено ряд невідповідностей, які не можуть бути усунені простим перевизначенням параметрів. Виникнення циклів періодів ступеня 2 при біфуркації подвоєння передбачає принципово інший порядок обходу точок циклу, ніж у виражених циклах арктичних популяцій. Спостережувані спалахи аперіодичної  динаміки у комах шкідників відрізняються від відомого сценарію хаотизації, який, крім канторівського атрактора, припускає ряд додаткових властивостей у русі траєкторії, які важко інтерпретувати біологічно. Для досягнення якісної відповідності пропонується проводити цільову реалізацію пояснювальних нелінійних ефектів з використанням тригерних функціоналів. Облік фактора, що виражається в додатковій точці перегину кривої відтворення риб, може призвести до інших висновків про властивості популяційної динаміки. Аналіз промислової статистики для моделей повинен враховувати наявність субпопуляційних угруповань. Вплив репродуктивної ізоляції локальних груп обговорюється на прикладі даних нересту парних/непарних стад горбуші і волзьких популяцій російського та персидського осетра. Іл.: 9. Бібліогр.: 20 назв.

УДК 681.3.06

На примере сравнения реальных ситуаций с возможными режимами поведения известных популяционных моделей по данным наблюдений выделен ряд несоответствий, которые неустранимы простым переопределением параметров. Возникновение циклов периодов степени 2 при бифуркациях удвоения предполагает принципиально иной порядок обхода точек, чем в выраженных циклах арктических популяций. Наблюдаемые вспышки апериодической динамики у насекомых вредителей отличаются от известного сценария хаотизации, который, помимо канторовского аттрактора, предполагает ряд дополнительных свойств у движения траектории, которые трудно интерпретировать биологически. Для достижения качественного соответствия предлагается проводить целевую реализацию объяснимых нелинейных эффектов с использованием триггерных функционалов. Учет фактора, выражающегося в дополнительной точке перегиба кривой воспроизводства, может привести к другим выводам о свойствах популяционной динамики. Анализ промысловой статистики для моделей должен учитывать наличие субпопуляционных группировок. Влияние репродуктивной изоляции локальных групп обсуждается на примере данных нереста четных/нечетных стад горбуши и волжских популяций русского и персидского осетра. Ил.: 9. Библиогр.: 20 назв.


 УДК 517.977

У статті описується децентралізоване управління групою безпілотних апаратів (БПА), об’єднаних у мережу, що ґрунтується на розв’язанні транспортно-комунікаційної задачі (ТКЗ). Виконано змістовну постановку ТКЗ для групи БПА, які частину шляху рухаються автономно. Особливістю розв’язання ТКЗ для групи БПА є необхідність сумісного розв’язання задачі побудови шляхів руху та задачі маршрутизації пакетів даних у мережі. Показано, що ТКЗ зводиться до класичної задачі маршрутизації транспортних засобів. Розроблено алгоритм розв’язку ТКЗ для групи БПА. Іл.: 4. Бібліогр.: 12 назв.

УДК 517.977

В статье описывается децентрализованное управление группой беспилотных аппаратов (БПА), объединенных в сеть, которое основывается на решении транспортно-коммуникационной задачи (ТКЗ). Выполнена содержательная постановка ТКЗ для группы БПА, которые часть пути движутся автономно. Особенностью решения ТКЗ для группы БПА является необходимость совместного решения задачи построения маршрутов движения и задачи маршрутизации пакетов данных в сети. Показано, что ТКЗ сводится к классической задаче маршрутизации транспортных средств. Разработан алгоритм решения ТКЗ для группы БПА. Ил.: 4. Библиогр.: 12 назв.


УДК 519.6:004.021

У статті запропоновано алгоритм диференціальної еволюції для найкращої рівномірної апроксимації функцій багатьох змінних. Наведені результати обчислювальних експериментів, які підтверджують його ефективність. Показані переваги алгоритму диференціальної еволюції порівняно з традиційними алгоритмами апроксимації. Табл.: 2. Бібліогр.: 23 назв.

 УДК 519.6:004.021

В статье предложен алгоритм дифференциальной эволюции для наилучшей равномерной аппроксимации функций многих переменных. Приведены результаты вычислительных экспериментов, подтверждающие его эффективность. Показаны преимущества алгоритма дифференциальной эволюции по сравнению с традиционными алгоритмами аппроксимации. Табл.: 2. Библиогр.: 23 назв.


УДК 004.942

Підхід до мінімізації похибок при комп’ютерному моделюванні / О.О. Кряжич,
В. Стехель
 // Математичні машини і системи. – 2017. – № 1. – С. 97 – 105.

У статті розглядається підхід до мінімізації похибок при комп’ютерному моделюванні території ймовірного забруднення при обчисленні ряду математичних функцій за допомогою програми «Випадкова точка». Запропоновано застосувати розкладання функцій за нев'язками. Доведена доцільність використання апроксимації із застосуванням моделі погрішності, що дозволить проводити розрахунки із змінною точністю при мінімізації витрат часу. Зазначений підхід дозволить розширити можливості аналітичного модуля  програми «Випадкова точка», що дасть можливість використання зазначеного програмного виробу  в екологічній експертизі, при аналізі причин і наслідків техногенних аварій, прогнозуванні розповсюдження забруднень локального характеру, в агроекології, при плануванні будівельних майданчиків з урахуванням екологічного стану території, при оцінці радіаційної небезпеки, а також для визначення якості рекреаційних зон та місць відпочинку. Іл.: 1. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 004.942

Подход к минимизации ошибок при компьютерном моделировании /
О.А. Кряжич, В. Стехель
 // Математические машины и системы. – 2017. – № 1. – С. 97 – 105.

В статье рассматривается подход к минимизации погрешностей при компьютерном моделировании территории вероятного загрязнения при исчислении математических функций с помощью программы «Случайная точка». Предложено применить разложение функций по невязкам. Доказана целесообразность использования аппроксимации с применением модели погрешности, что позволит проводить расчеты с переменной точностью при минимизации затрат времени. Указанный подход позволит расширить возможности аналитического модуля программы «Случайная точка», что даст возможность использования указанного программного изделия в экологической экспертизе, при анализе причин и последствий техногенных аварий, прогнозировании распространения загрязнений локального характера, в агроэкологии, при планировке строительных площадок с учетом экологического состояния территории, при оценке радиационной опасности, а также для определения качества рекреационных зон и мест отдыха. Ил.: 1. Библиогр.: 11 назв.


       ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 621.3.019.3

Стаття присвячена ревізії рівня безпеки та живучості системи протиаварійної автоматики ГЕС за результатами аварії на Саяно-Шушенській ГЕС. Проведено класифікацію причин аварії, сформульовано поняття гравітаційної автоматики, розглянуті приклади елементів гравітаційної автоматики, розроблені пропозиції щодо підвищення рівня гарантоздатності систем управління, контролю і захисту ГЕС. Іл.: 9. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 621.3.019.3

Статья посвящена ревизии уровня безопасности и живучести системы противоаварийной автоматики ГЭС по результатам аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Проведена классификация причин аварии, сформулировано понятие гравитационной автоматики, рассмотрены примеры элементов гравитационной автоматики, разработаны предложения по повышению уровня гарантоспособности систем управления, контроля и защиты ГЭС. Ил.: 9. Библиогр.: 14 назв.


УДК 623.6-523.8:6234.017

У статті досліджена модель оптимізації групового технічного обслуговування декількох ФАР, що входять в антенний пост РЛС. Отримано аналітичні вирази для коефіцієнта технічного використання і математичного очікування питомих експлуатаційних витрат групи ФАР. Досліджено моделі оптимізації технічного обслуговування групи ФАР при дифузійному немонотонному і експоненціальному розподілах часу безвідмовної роботи каналів ФАР. Табл.: 3. Іл.: 7. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 623.6-523.8:6234.017

В статье исследована модель оптимизации группового технического обслуживания нескольких ФАР, входящих в антенный пост РЛС. Получены аналитические выражения  для коэффициента технического использования и математического ожидания удельных эксплуатационных расходов группы ФАР. Исследованы модели оптимизации профилактического обслуживания группы ФАР при диффузионном немонотонном и экспоненциальном распределениях времени безотказной работы каналов ФАР. Табл.: 3. Ил.: 7. Библиогр.: 4 назвУДК 002:658.516+658.562

Управління ризиками / П.В. Стрельніков, Д.П.Стрельнікова // Математичні машини і системи. – 2017. – № 1. – С. 131 – 133.

Визначені основні стимули для створення на підприємствах систем управління ризиками (в рамках систем менеджменту якості). Бібліогр.: 5 назв.

 

УДК 002:658.516+658.562

Управление рисками / П.В. Стрельников, Д.П. Стрельникова

// Математические машины и системы. 2017. 1. С. 131 – 133.

 

Определены основные стимулы для создания на предприятиях систем управления рисками (в рамках систем менеджмента качества). Библиогр.: 5 назв.                               

      Останнє оновлення: Mar 23, 2017