Математичні машини і системи. 2023 №3

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ 

УДК 681.3

У статті розглянуто роль штучного інтелекту та робототехніки у сучасній військовій сфері. Описується, як із початку XXI століття роботи стали невід'ємною частиною військових операцій, надаючи різноманітні можливості для армій різних країн. Розглядаються перспективи розробки автономних роботів із штучними мізками, які можуть діяти без безперервного людського управління. Проєкти моделювання мозку людини розглядаються в контексті створення електронних мізків та розумних систем, здатних імітувати і навіть перевершувати роботу біологічного мозку. Стисло розглядаються світові проєкти моделювання мозку людини та наводяться їх порівняльні характеристики. Описано український проєкт «Думаючий комп’ютер (Штучний мозок)». Проєкт являє собою новий напрям у ком’ютеризації на базі нової нетрадиційної технології одночасної обробки різних видів інформації в єдиній однорідній багатовимірній активній асоціативній нейроподібній структурі, що дозволяє створювати новий тип людиноподібних машин, що думають. У статті описуються технологічна основа проєкту, його цілі та завдання, а також ефект від впровадження запропонованої технології. У роботі докладно розповідається про принципи роботи та особливості нової технології багатозв’язкової, багатовимірної, рецепторно-ефекторної, активно асоціативної нейроподібної мережі, яка не має аналогів у сучасних нейронних мережах. Також пояснюється, які переваги мають комп’ютери, що думають, у порівнянні із традиційними обчислювальними машинами і які перспективи відкриває нова технологія для різних галузей людської діяльності. У статті демонструються результати досліджень та розробок щодо створення прототипу електронного мозку для людиноподібного робота, а також плани щодо організації промислового виробництва комп’ютерів, що думають. Також обґрунтовуються актуальність та необхідність реалізації проєкту «Думаючий комп’ютер» для підвищення конкурентоспроможності та безпеки України у світовому співтоваристві. Бібліогр.: 14 назв.


УДК 623.764

Робота зосереджена на організації та управлінні великими розподіленими динамічними системами, що мають глобальну обізнаність та свідомість і ґрунтуються на іншій організаційній філософії, моделі та технології з використанням цілісного, саморозповсюджуваного, рекурсивного коду, а не на управлінні розподіленими системами як елементами, що обмінюються повідомленнями. У статті розглядається багато пов’язаних з ідеями свідомості існуючих робіт і публікацій, які з’являлися протягом століть. Вони групуються у різні категорії та супроводжуються короткими анотаціями до кожної з них. Узагальнюються основні ідеї Моделі та Технології просторового захоплення (ТПЗ), відображаються її загальні аспекти та описується Мова просторового захоплення (МПЗ) з її розподіленою інтерпретацією у відкритих мережах. У статті також порівнюються застосування ТПЗ і робота над мобільними агентами через попередника технології WAVE з використанням мобільності коду, а також підкреслюється, що розроблена просторова парадигма є набагато більш універсальною і потужною і що вона була введена в експлуатацію за багато років до мобільних агентів. Наводиться простий приклад використання МПЗ, який демонструє керування групою переслідувачів, що шукають розрізнені цілі, забезпечуючи її більшою обізнаністю і свідомістю, а також покращуючи її продуктивність. Ідея існування глобальної свідомості та навіть свідомості всієї країни вводиться шляхом представлення її як цілісності надзвичайно важливих компонентів, таких як економіка, суспільство, оборона, екологія та уряд. У статті також наведено кілька прикладів вирішення дуже практичних проблем, що виникають у сферах, за допомогою МПЗ. Обговорюються отримання та моделювання функцій, пов’язаних зі свідомістю, таких як глобальні почуття та думки, які можуть фундаментально вплинути на розвиток усієї системи. Надається підсумковий огляд потенційного застосування ТПЗ для різних категорій свідомості. Робота підтверджує ефективність просторової моделі та технології для моделювання різних особливостей усвідомлення та свідомості в різноманітних розподілених системах. Іл.: 11. Бібліогр.: 58 назв.


            
ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 
 

УДК 004.056

Лисецький Ю.М., Калбазов Д.Й. Інформаційна безпека корпоративних баз даних. Математичні машини і системи. 2023. № 3. С. 31–37.

Щодня компанії по всьому світу збирають та генерують велику кількість даних. Тепер інформація прийняла цифрову форму та зберігається в автоматизованих цифрових базах даних, використання яких дає можливість обробляти великі масиви даних, що були важкодоступними для обробки раніше. Важливим для економічної безпеки підприємства є захист корпоративних баз даних та інформації в них, який містить фізичний захист; захист продуктивності та їх моніторинг; захист даних від знищення чи пошкодження; контроль доступу; облік нових даних, які з’являються в інфраструктурі. З огляду на те, що до баз даних мають доступ користувачі різних типів та рівнів доступу (внутрішні користувачі, системні адміністратори, підрядники та партнери, Machine-to-Machine комунікації), вони можуть зловживати наданим доступом у таких напрямах: зловживання та використання надмірних прав доступу; зловживання об’єктивно необхідними правами доступу; зловживання правами, які не використовуються. Слабо контрольований процес видачі прав доступу до баз даних, як правило, формує надмірні права доступу, що завжди створює надлишковий ризик для інформаційної безпеки. До заходів безпеки відносять, по суті, запровадження процесу видачі та обліку виданих доступів, видачу мінімально необхідних прав доступу та впровадження механізму контролю й блокування виданих доступів. У статті розглянуто такі види загроз для баз даних, як SQL Injections і NoSQL injection атаки; низький рівень деталізації подій баз даних; витік через резервні копії; вразливості та налаштування; DDoS-атаки і методи протидії цим загрозам. Наведено, що найбільш дієвим способом захисту баз даних є впровадження Imperva DBS та Imperva WAF – спеціалізованих програмно-апаратних комплексів, розроблених для захисту баз даних. Застосування Imperva DBS допоможе вирішити усі ключові завдання захисту баз даних і забезпечить повну видимість та контроль їх використання в інфраструктурі підприємства. Іл.: 4. Бібліогр.: 9 назв.


УДК (64.012.25+614.8):001.8

Яловець А.Л. Методологічні засади створення електронних планів дій із протидії надзвичайним ситуаціям (Ч. ІI). Математичні машини і системи. 2023. № 3. С. 38–50.

При дослідженні процесів протидії надзвичайним ситуаціям виникає проблема структуризації цих процесів, яка може розглядатися з точки зору двох рівнів абстракції: загальнотеоретичного та проблемно-орієнтованого. Якщо загальнотеоретичний рівень передбачає виявлення загальних концепцій та принципів, які лежать в основі планування послідовностей операцій, які формують електронні плани дій, то проблемно-орієнтований рівень передбачає врахування проблемної специфіки досліджуваної надзвичайної ситуації. Загальнотеоретичний рівень абстракції був розглянутий у першій частині методологічних засад створення електронних планів дій із протидії надзвичайним ситуаціям. У даній статті викладено другу частину методологічних засад, в якій проблема структуризації розглядається з точки зору проблемно-орієнтованого рівня абстракції. У статті проаналізовано шість кроків, які необхідно виконати у процесі побудови електронного плану дій. На прикладах продемонстровано особливості подання в електронних планах дій технологій протидії надзвичайним ситуаціям. Зокрема, описано особливості подання паралельних процесів в електронних планах дій, побудови компонентів електронного плану дій для вибору альтернатив між технологіями протидії надзвичайній ситуації та послідовного планування низки задач протидії надзвичайній ситуації. Виконано порівняння запропонованих методологічних засад із методологічними засадами створення традиційних планів дій та продемонстровано суттєві відмінності результатів застосування зазначених методологічних засад при створенні відповідних планів дій. Обґрунтовано переваги використання електронних планів дій у складі СППР СПОР для вирішення проблем оперативного управління протидією надзвичайним ситуаціям у ситуаційних центрах. Іл.: 6. Бібліогр.: 9 назв.


УДК 004.273

Самойленко Г.Т., Селіванова А.В. Особливості мікросервісної архітектури в системах електронної торгівлі. Математичні машини і системи. 2023. № 3. С. 51–58.

Розробка архітектури інформаційних систем для електронної торгівлі є важливим завданням для підприємств у сучасному цифровому середовищі. У статті проводиться порівняння різних типів архітектур інформаційних систем, що використовуються в електронній торгівлі. У статті розглянуто особливості електронної торгівлі та специфіку веб-додатків, що підтримують ведення електронного бізнесу. Охарактеризовано традиційну монолітну архітектуру, мікросервісну архітектуру та сервер-безсерверну (serverless) архітектуру, визначено їх переваги і недоліки. Досліджено технологічні рішення в галузі розробки електронної комерції з метою подальшого створення ефективної та зручної платформи для користувачів. У роботі визначено такі ключові аспекти архітектур, як масштабованість, гнучкість, швидкість розгортання та управління, надійність та вартість розробки й експлуатації систем. Проаналізовано вплив кожного типу архітектури на продуктивність і відповідність бізнес-потребам у галузі електронної торгівлі. Проведений аналіз допоможе створити або модернізувати інформаційну систему для електронної торгівлі, допомагаючи зробити обґрунтований вибір архітектурного підходу. У статті визначено переваги й недоліки мікросервісної архітектури побудови веб-застосунків електронної торгівлі, зокрема, на базі фреймворку Spring Boot. У статті досліджено, як мікросервіси можуть забезпечити модульність та полегшити розробку, розгортання й підтримку веб-застосунків електронної торгівлі. Проаналізовано недоліки мікросервісної архітектури, зокрема, складність управління та взаємодії між сервісами, а також необхідність вирішення проблеми консистентності даних та керування транзакціями в розподілених середовищах. Розглянуто можливі підходи та технічні засоби для подолання цих проблем у контексті веб-застосунків електронної торгівлі на базі Spring Boot. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.


УДК 004.772

Самойленко Г.Т., Юрченко Ю.Ю. Ключові аспекти проєктування інформаційної інфраструктури для медичного закладу. Математичні машини і системи. 2023. № 3. С. 59–64.

Забезпечення необхідної інформації для діяльності будь-якого медичного закладу є складним та трудомістким процесом, націленим на вирішення професійних, організаційних та соціальних завдань. Ефективне інформаційне забезпечення в галузі охорони здоров’я має велике значення для якості надання медичних послуг на всіх етапах та рівнях, починаючи від первинної медико-санітарної допомоги до онлайн консультацій. У статті розглядаються ключові аспекти проєктування, включаючи вибір необхідних технологій, розробку архітектури системи та її інтеграцію з існуючими медичними процесами. Розглядається процес аналізу потреб медичного підприємства щодо обміну та обробки інформації. Визначаються ключові вимоги та функціональні можливості медичної інформаційної системи. Обґрунтовано важливість ефективного інформаційного забезпечення в медичних закладах для поліпшення якості надання медичних послуг. Акцентується увага на важливості захисту конфіденційної медичної інформації. Розглядаються заходи безпеки, такі як шифрування даних, контроль доступу та системи резервного копіювання. Також розглядаються практичні аспекти впровадження медичної інформаційної системи, включаючи аналіз вимог, захист даних та навчання персоналу. Розглядаються важливість розробки і впровадження систем контролю доступу, що дозволяють обмежувати права доступу до медичних даних тільки вповноваженого персоналу. На підставі аналізу предметної області та початкових вимог замовника сформульовані функціональні й нефункціональні вимоги до створюваної ІС, здійснено моделювання поведінки системи шляхом побудови діаграми UML та побудову діаграми класів із документацією їх специфікацій. Особлива увага приділена розробці додаткової функції маркування критичного синдрому пацієнта. Іл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.


  
МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 004.5

Сценарний підхід у сфері розробки рішень для військових структур полягає у проведенні дослідження, метою якого є детальний опис діяльності, що дозволяє обґрунтувати і визначити управлінські заходи та уникнути небезпек у майбутньому на основі розгляду якомога більшого спектра варіантів розвитку проблеми. Не дивно, що методологічні питання компютерного моделювання складних сценаріїв і досі залишаються актуальними. У статті автори пропонують підхід до моделювання сценаріїв прийняття рішень на основі графічних методів нотації BPMN, технології Knowledge Graph та OWL-моделей для забезпечення семантичного аналізу розроблюваного сценарію. Як приклад застосування запропонованого підходу обрана задача «Планування бойових дій та управління корабельним з’єднанням». Підхід дозволяє продемонструвати переваги підходу як при формуванні сценарію в цілому, так і на етапах його реалізації на моделюючому комплексі, що імітує роботу функціональних підсистем та складається з модулів, які реалізують задачі кожної підсистеми. Введення онтології в модель сценарію сприяє семантичній узгодженості процесів сценарію та поліпшує структуру моделі сценарію за рахунок виявлення та усунення прихованих помилок і неузгодженостей. Використання графової БД Neo4j (як знання-орієнтованої технології) дозволяє виявляти аномалії в моделях BPMN шляхом аналізу залежностей та взаємозв'язків між елементами, використовуючи графові алгоритми для пошуку відхилень, виявлення циклів, визначення найкоротших шляхів та оптимізації процесів. Запропонована методологія дозволяє суттєво зменшити кількість помилок у моделі сценарію, що в подальшому значно підвищує ефективність моделювання організаційно-функціональної структури та дій посадових осіб при виконанні бойових завдань на моделюючому комплексі. Розглянутий сценарій є одним із сценаріїв, розроблених для моделювання процесів управління корабельним з’єднанням, які складають базу знань сценаріїв моделюючого комплексу. Результати моделювання довели, що моделюючий комплекс може використовуватися для відпрацювання перспективних технологій автоматизованого управління морськими та повітряними силами. Табл.: 3. Іл.: 11. Бібліогр.: 22 назв.


УДК 004.457

Особливе значення оперативного і точного інформування у процесах ситуаційного управління у критичних сферах застосування набуває запобігання та усунення наслідків катастрофічних явищ, управління військовими операціями, медична діяльність, управління енергетичними системами тощо. Цілі та задачі діяльності в цих сферах визначають і специфіку побудови відповідних систем ситуаційного управління для них. Функціонування систем ситуаційного управління засноване на отриманні точної та оперативної інформації про середовище, в якому здійснюється ситуаційне управління. Конвергенція систем ситуаційного управління з засобами бездротових сенсорних мереж (Wireless Sensor Networks, WSN) та інтернету речей (Internet of Things, IoT) забезпечує отримання такої інформації. У статті проведено аналіз засобів інтернету речей із точки зору здатності поєднання в системах ситуаційного управління для вирішення проблем управління в різних сферах діяльності. Розглянуто особливості побудови та переваги використання ситуаційних систем на основі ІоТ у різних сферах діяльності. Конвергенція ІоТ у ситуаційних системах різного типу вимагає розв’язання типових для ІоТ задач, пов’язаних з організацією гетерогенного мережевого середовища з контрольованим енергоспоживанням і необхідністю обробки великих об’ємів даних. Показано, що сфера застосування визначає специфічні вимоги до побудови систем ситуаційного управління і в кожному конкретному випадку система вимог орієнтована на підтримку критичної вимоги. Однією з основних проблем конвергенції ІоТ та систем ситуаційного управління є складність стандартизації середовища функціонування. Множинність та різноманіття варіантів можливих рішень при розробці таких систем обумовлює необхідність застосування інтелектуальних технологій розробки систем із застосуванням штучного інтелекту і моделей знань цільової предметної сфери. Табл.: 3. Іл.: 3. Бібліогр.: 21 назв.ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 620.169.1

Федухін О.В., Муха Ар.А. Визначення залишкового ресурсу виробів в умовах впливу кількох деградаційних процесів. Математичні машини і системи. 2023. № 3. С. 104–112.

На даний час відома значна кількість результатів досліджень, присвячених вивченню      різноманітних видів деградаційних процесів, що протікають у технічних елементах та системах. У більшості робіт кожен із процесів розглядається окремо, а врахування їх впливу на залишковий ресурс виробу зводиться до вибору і урахування домінуючого процесу – процесу, який найбільш інтенсивно розвивається, що представляє в теорії надійності так звану «слабку ланку». Такий підхід значно спрощує деградаційну картину виробу, що призводить до завищених результатів прогнозу. А це є неприпустимим у системах критичного застосування. У статті запропоновано метод, що дозволяє в доступній інженерній формі проводити обчислення залишкового ресурсу об'єктів, які піддаються одночасному впливу кількох процесів деградації з різною частковою участю. Метод заснований на обчисленні середньої швидкості та коефіцієнта варіації узагальненого процесу деградації. Розрахунки проводяться з використанням імовірнісно-фізичного підходу, в рамках якого лежить імовірнісна модель дифузійно-монотонного розподілу відмов (DM-розподілу). Цей розподіл спеціально формалізовано з урахуванням марківського випадкового процесу дифузійного типу з постійною швидкістю. Дифузійно-монотонний розподіл найточніше вирівнює статистичні дані про відмови механічних об’єктів. В умовах впливу кількох деградаційних процесів вперше використані нормалізація вихідних даних та інформація про пайову участь кожного із складових процесів деградації в узагальненому деградаційному процесі. Метод дозволяє уточнити оцінку залишкового ресурсу виробу порівняно з оцінкою, одержаною з урахуванням лише одного домінуючого деградаційного процесу. Отримана уточнена оцінка залишкового ресурсу дозволяє знизити експлуатаційні витрати за рахунок оптимізації міжремонтних інтервалів та встановити реальний термін експлуатації об’єктів, що досліджуються. Табл.: 3. Бібліогр.: 13 назв.


УДК 519.718

Редковська М.М., Федухін О.В. Атрибутивна модель оцінки гарантоздатності програмного забезпечення з урахуванням ДСТУ ISO/IEC 25051:2016. Математичні машини і системи. 2023. № 3. С. 113–133.

Стаття присвячена розробці атрибутивної моделі гарантоздатного програмного забезпечення (ПЗ), визначення метрик гарантоздатного ПЗ та розробки об’єктно незалежного універсального підходу до оцінки атрибутів та метрик гарантоздатного ПЗ. Атрибутивна модель гарантоздатного ПЗ (АМГПЗ) розроблена за аналогією атрибутивної моделі гарантоздатності комп’ютерних систем (КС), розширена спеціальними атрибутами і метриками відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 25051:2016 Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Вимоги до якості готового для застосування програмного продукту (RUSP) та інструкції щодо його тестування (ISO/IEC 25051:2014, IDT). Визначені основні атрибути моделі: функціональна придатність, рівень продуктивності, сумісність, доступність використання, надійність, безпека, зручність супроводу, мобільність, ефективність, продуктивність, задоволеність, відсутність ризиків, покриття, надлишковість, самоконтроль. Розроблено об’єктно незалежний універсальний підхід до оцінки атрибутів та метрик ПЗ. Комплексна оцінка рівня гарантозданості ПЗ здійснюється за АМГПЗ у вигляді лінійного функціонала, що містить оцінки всіх атрибутів моделі. Розглянута кількісна оцінка рівня гарантоздатності ПЗ на прикладі Лабораторної інформаційної системи (ЛІС), яка автоматизує роботу медичних лабораторій. Наведений приклад ПЗ має загальну оцінку, яка, відповідно до шкали оцінок, має задовільний рівень гарантоздатності. Атрибутивна модель гарантоздатного ПЗ, оцінка рівнів гарантоздатності можуть бути використані фахівцями в галузі гарантоздатності у різних областях застосування. Табл.: 15. Бібліогр.: 14 назв.


УДК 519.718

Стаття присвячена опрацюванню методів оцінки залишкового ресурсу газових трубопроводів під тиском, що зазнали корозійного зносу. Аналіз придатності об’єкта до експлуатації виконано за допомогою аналітичної інженерно-механічної моделі ASME B31G Mod з урахуванням стохастичних факторів при зростанні дефекту. Результати цього розрахунку підтверджено програмно реалізованими функціями для діагностики корозійних дефектів трубопроводу з пакета функцій «pipenostics» для статистичного аналізу і обчислення даних. Застосовуючи детерміністичний метод розрахунку швидкості росту корозії згідно зі стандартом API 570, а також результати розрахунків оціночних рівнів тиску відмов у відповідності зі стандартом ASME B31G та супроводжуючим галузевим документом ASME B31.8, одержуємо граничне значення відмови об’єкта в залежності від фактичних розмірів корозії. Поєднавши ці методи разом із подальшою серією комплексних розрахунків для прогнозування результатів відмови обєкта, можна визначити залишковий ресурс кородованого газового трубопроводу. Важливо зауважити, що використовуючи детерміністичний метод розрахунку, більшість випадкових фізико-хімічних процесів деградації при цьому ігноруються, а швидкість розвитку корозії вважається лінійною, і до того ж не враховуються різноманітні зовнішні фактори. Для вирішення цієї проблеми застосовуватиметься ймовірнісно-фізичний підхід до оцінки залишкового ресурсу об’єкта, а саме модель дифузійного монотонного DM-розподілу. В рамках цієї моделі як показник розсіювання значень випадкових величин виступає коефіцієнт варіації процесу механіко-хімічного зносу, а      інспекційні дані про глибину корозії і її розраховане граничне значення за результатами дослідження обрано як параметри для оцінки кородованої дефектної області газового трубопроводу. Табл.: 3. Іл.: 5. Бібліогр.: 13 назв.


УДК 519.718

Сеспедес Гарсія Н.В. Залишковий ресурс мостів і мостових споруд. Математичні машини і системи. 2023. № 3. С. 151–157.

Стаття присвячена визначенню актуальних методів оцінки залишкового ресурсу мостів та мостових споруд. Подовження терміну експлуатації мостів, визначення залишкового ресурсу мостів та мостових споруд залишаються актуальними питаннями, тому що капітальне відновлення чи  будівництво нових мостів є дуже трудомістким та витратним процесом для будь-якої країни світу. Проведено аналіз діючих зарубіжних і вітчизняних нормативних документів, дослідження щодо загального стану проблеми стосовно видів руйнування, впливу аварій та факторів зовнішнього середовища. Великий обсяг інформації про характер виникнення й накопичення пошкоджень у залізобетонних мостових конструкціях показує, що на руйнування мостів в основному впливають виробничі фактори та фактори довкілля. Поступове руйнування конструкції виникає внаслідок накопичення різного роду ушкоджень, які виникають від багаторазових повторюваних тимчасових навантажень, аварій, від перепадів температур, появи корозійних процесів. Для розрахунку залишкового та загального ресурсу елементів мостів було обрано критерій тріщиностійкості, який враховує вид конструкції мостів, призначення, умови експлуатації. Як визначальний параметр обрано ширину розкриття тріщини для елементів автодорожніх і міських мостів, які армовано напружуваною стрижневою арматурою, та встановлено граничне значення цього параметра. За відсутності великої статистики відмов пропонується використовувати ймовірнісно-фізичний підхід щодо оцінки довговічності. Основні параметри ймовірнісної моделі з DM-розподілом відмов – це середня швидкість зміни визначального параметра та коефіцієнт варіації узагальненого процесу деградації. Результати розрахунків показують значення, які відповідають статистичним та нормативним показникам. Якісний збір інформації щодо параметрів руйнування мостів, мостових конструкції та ймовірнісно-фізичний підхід до оцінки реального технічного стану об’єкта дають більш точні результати розрахунків і дозволяють прогнозувати момент досягнення їх граничного допустимого значення. Табл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.


 ІНФОРМАЦІЯ

Ми спостерігаємо стрімке зростання популярності та активності використання мережевих моделей і рішень для вирішення проблем у багатьох конкретних сферах. Мережу як універсальний засіб можна використовувати для вирішення складних задач і водночас для охоплення абсолютно різних сфер. Основна мета цієї книги полягає в тому, щоб дослідити та запропонувати універсальні мережеві методи та рішення, які можуть одночасно охоплювати різні сфери, для пошуку єдиних рішень, використовуючи для цього запатентовані Модель та Технологію просторового захоплення (ТПЗ), що описуються в попередніх книгах та публікаціях. У книзі розглядатиметься, аналізуватиметься і класифікуватиметься сучасний стан використання мереж у багатьох фізичних, віртуальних та розумових сферах, включаючи психологічні та психіатричні. У ній подаватиметься короткий опис ТПЗ та її основних функцій, розкриватимуться деталі Мови просторового захоплення (МПЗ) та її мережевої реалізації, яка може відбуватися без будь-яких центральних ресурсів та охоплювати довільно великі сфери. У роботі описуватимуться деякі фундаментальні мережеві операції, які здійснюються за допомогою ТПЗ і можуть відбуватися в паралельному та повністю розподіленому режимі, а також запропонуються ефективні рішення для однієї з найважливіших особливостей графів і мереж – «центральністю» та її різними варіантами у МПЗ. Буде представлено  кілька прикладів унікальних високорівневих мережевих рішень у комбінованих світах, отриманих за результатами цієї книги, і запропоновано просторові рішення з активними мережевими патернами як у режимах їх зіставлення, так і розпізнавання, представляючи МПЗ як справжню мову патернів. Результати роботи підтвердять ефективність використання ТПЗ для розробки мережевих методів розв’язання складних задач у комбінованих розподілених системах. Досліджувана парадигма мережевої обробки, яка традиційно має просту реалізацію, дозволяє діяти безпосередньо у фізичному, віртуальному та розумовому просторах у зрозумілому та «компактному» режимі, таким чином радикально відрізняючись від традиційного алгоритмічного мислення та методів. Посилання: «Spatial Grasp» на www.google.com. Research Gate: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Peter-Simon-Sapaty-70005622.


 

 
 
      Останнє оновлення: Oct 3, 2023